3

  1Amăng abih mlam ƀơi anih pĭt kâo
   kâo hơduah sem pô pran jua kâo khăp;
   kâo hơduah sem ñu anŭn samơ̆ ƀu thâo ƀuh ñu ôh.
  2Ră anai kâo či tơgŭ tơbiă hyu amăng plei,
   laih anŭn găn nao amăng khul jơlan djŏp djang anih asuĕk;
   kâo či hơduah sem mơnuih pran jua kâo khăp.
   Tui anŭn, kâo hơduah sem ñu samơ̆ ƀu thâo ƀuh ñu anŭn ôh.
  3Ƀing gak bưp kâo tơdang ƀing gơñu rơbat hyu jum dar plei.
   Kâo tơña, “Ƀing gih hơmâo ƀuh mơ̆ pô pran jua kâo khăp hơeng?”
  4Tơdang kâo đuaĭ ataih laih mơ̆ng ƀing gơñu,
   kâo hơduah ƀuh mơtam yơh mơnuih pran jua kâo khăp hơeng.
  Kâo păn mă ñu laih anŭn ƀu brơi ñu đuaĭ hĭ ôh
   Tơl kâo hơmâo ba laih ñu nao pơ sang amĭ kâo,
   jing truh pơ anih pô hơmâo pi kian laih kơ kâo.
  5Ơ ƀing ană đah kơmơi Yerusalaim hơi, kâo pơđu̱r kơ ƀing gih
   ƀuăn rơ̆ng yua mơ̆ng khul kơtŏng laih anŭn rơsa ania tơdron đang yơh tui anai:
  Anăm pơtơgŭ ƀôdah râo mơdưh ôh tơlơi khăp
   tơl truh mông tơlơi khăp anŭn amoaih kiăng yơh.
  6Hlơi anai, jing pô rai mơ̆ng tơdron ha̱r
   kar hăng sa gơ̆ng asăp apui,
  jing pô pik ia jâo hăng jrao phĭ̱ laih anŭn hăng gơnam ƀâo mơngưi
   jing gơnam pơkra mơ̆ng djŏp gơnam mơnâo ƀâo hiam ƀing sĭ mơnia lĕ?
  7Anai nê! Anŭn jing grê čơkŭng Solomôn,
   hơmâo nămpluh čô ƀing tơhan khĭn kơtang nao hrŏm jum dar ñu,
   jing amăng ƀing kơdrưh kơang Israel yơh.
  8Abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ băk đao,
   le̱ng kơ mưn tŭ amăng tơlơi pơblah,
  rĭm čô hơmâo đao băk ƀơi kơiăng ñu pô,
   prap pre kơ tơlơi huĭ hyưt tơdang mlam.
  9Pơtao Solomôn pơkra kơ ñu pô sa boh grê čơkŭng hơmâo nưh;
   ñu pơkra grê anŭn hăng kơyâo mơ̆ng anih lŏn Lebanôn.
  10Khul tơmĕh grê anŭn ñu pơkra hăng amrăk,
   anih ăh rŏng ngă hăng mah.
  Anih dŏ be̱r ngă hăng bơnăl ia mơla̱ng,
   ƀơi gah lăm anih anŭn ƀing ană dra Yerusalaim sĭt jă̱ hăng rup tơlơi khăp.
  11Tơbiă rai bĕ, Ơ ƀing ană dra Ziôn;
   rai lăng bĕ kơ pơtao Solomôn hlak troă đoăn pơtao,
  đoăn pơtao anŭn yơh jing đoăn amĭ ñu troă brơi kơ ñu
   ƀơi hrơi ñu pơkol,
   jing ƀơi hrơi pran jua ñu hơ̆k mơak yơh.