9

Chúa Chọn Người Do Thái

1Trong Chúa Cứu Thế tôi nói thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh rằng 2lòng tôi rất buồn rầu và đau đớn triền miên. 3Vì tôi đã từng ước nguyện chính mình chịu dứt bỏ khỏi Chúa Cứu Thế thay cho anh chị em tôi, bà con tôi về phần xác, 4tức là người Do Thái, dân được nhận làm con nuôi, được vinh quang, có giao ước, được ban cho kinh luật, sự thờ phượng, và lời hứa, 5họ ra từ các tổ phụ, Chúa Cứu Thế về phần xác thì ra từ họ, nguyện Đức Chúa Trời, Đấng trên hết mọi loài, đáng được chúc tụng đời đời, A-men.
6Dĩ nhiên không phải Lời Đức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải tất cả những người ra từ Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên; 7cũng không phải tất cả dòng giống của Áp-ra-ham đều là con của Áp-ra-ham, nhưng như có chép: “Bởi Y-sác dòng giống ngươi sẽ được gọi theo tên ngươi.” 8Nghĩa là không phải con cái về phần xác là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng giống thật. 9Về lời hứa thì có lời nói thế này: “Sang năm cũng vào kỳ này ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai.”
10Không chỉ vậy thôi, nhưng khi Rê-bê-ca từ một người là Y-sác, tổ phụ chúng ta mà có thai; 11thì dù hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì thiện hay ác, để cho mục đích theo sự lựa chọn của Đức Chúa Trời được giữ vững, 12không do việc làm nhưng do sự kêu gọi của Chúa, thì bà được nói cho biết: Đứa lớn sẽ phục sự đứa nhỏ; 13như đã có chép:
 “Ta yêu Gia-cốp, nhưng ghét I-sau.”
14Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Không phải Đức Chúa Trời bất công đó sao? Chẳng hề như vậy. 15Vì Chúa có nói với Môi-se rằng:
  “Ta sẽ nhân từ với kẻ nào Ta muốn nhân từ,
   Ta sẽ thương xót kẻ nào Ta muốn thương xót.”
16Vì thế không phải bởi người ta ước muốn, cũng không phải bởi bôn ba mà được, nhưng bởi sự nhân từ của Đức Chúa Trời. 17Kinh Thánh phán với Pha-ra-ôn rằng: Chính vì điều này mà Ta lập ngươi lên, để Ta có thể dùng ngươi tỏ quyền năng của Ta ra, và để cho Danh Ta được vang ra khắp đất. 18Như vậy Ngài muốn nhân từ với ai thì nhân từ, muốn làm cứng lòng ai thì làm.

Thịnh Nộ Và Ân Sủng Của Đức Chúa Trời

19Anh chị em sẽ nói với tôi: Tại sao Ngài còn quở trách? Vì ai có thể chống lại ý Ngài? 20Hỡi người, ngươi là ai mà dám đối đáp nghịch với Đức Chúa Trời? Có thể nào vật được nắn lên nói với người nắn nên nó: Tại sao ông nắn tôi nên như thế này? 21Hay người thợ gốm không có quyền từ cùng một đống đất sét mà nắn nên bình này dùng cho việc sang, bình kia dùng cho việc hèn sao?
22Nhưng nếu Đức Chúa Trời, Đấng muốn tỏ ra thịnh nộ và làm cho người ta biết quyền năng của Ngài, đã kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều những bình đáng giận chỉ hợp cho sự hủy diệt. 23Và để cho biết sự giàu có vinh quang Ngài trên những bình được thương xót mà Ngài đã chuẩn bị sẵn để được vinh quang, 24tức là chúng ta, những người được kêu gọi không phải chỉ từ trong người Do Thái mà từ các dân tộc khác nữa. 25Như Ngài có phán trong Ô-sê:
  “Ta sẽ gọi kẻ không phải dân Ta là dân Ta,
   Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu,
26
  Chính tại nơi Ta đã nói với họ:
   Các ngươi không phải là dân Ta,
  Thì họ lại được gọi là con của Đức Chúa Trời hằng sống.”
27I-sa đã kêu lên về dân Do Thái:
  “Dù số dân Do Thái đông như cát biển
   Thì cũng chỉ một số dân sót lại sẽ được cứu mà thôi.
  28Chúa sẽ chắc chắn
   Và nhanh chóng làm thành lời Ngài trên đất.”
29I-sa cũng đã nói trước:
  “Nếu Chúa Vạn Quân
   Không chừa lại những người nối dõi cho chúng ta
  Thì chúng ta đã trở thành như Sô-đôm
   Và giống như Gô-mô-rơ rồi.”

Dân Do Thái Và Phúc Âm

30Vậy chúng ta sẽ nói thế nào? Các dân ngoại quốc không tìm kiếm sự công chính thì lại đã được sự công chính, nhưng là sự công chính do đức tin; 31còn dân Do Thái tìm kiếm kinh luật của sự công chính thì lại không đạt được. 32Tại sao? Tại vì họ tìm kiếm không nhờ đức tin mà nhờ việc làm; họ đã vấp phải hòn đá cản, 33như Kinh Thánh chép:
  “Này Ta để tại Si-ôn một hòn đá cản,
   Tức là tảng đá làm vấp ngã,
  Và ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”