2

Kính Trọng Người Nghèo

1Thưa anh chị em của tôi, là những người tin thờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh hiển của chúng ta, xin anh chị em đừng thiên vị ai. 2Giả dụ có một người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo sang trọng, bước vào nơi nhóm họp của anh chị em, và cũng có một người nghèo, mặc quần áo rách rưới, bước vào, 3nếu anh chị em quan tâm đặc biệt đến người ăn mặc sang trọng và nói, “Xin mời ngồi ở chỗ tốt nầy,” và nói với người nghèo, “Hãy đứng đằng kia,” hay “Hãy ngồi xuống chỗ bệ chân tôi,” 4như thế chẳng phải anh chị em đã kỳ thị và lấy ý xấu xét đoán người khác sao?
5Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin anh chị em nghe đây: Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong thế gian để trở thành những người giàu trong đức tin và những người thừa hưởng vương quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? 6Thế mà anh chị em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh chị em và đưa anh chị em ra tòa sao? 7Chẳng phải họ đã xúc phạm đến danh tốt đẹp mà anh chị em đã được gọi sao?
8Anh chị em làm tốt, nếu anh chị em thực hành vương luật theo như Kinh Thánh đã dạy, “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”
9Nhưng nếu anh chị em thiên vị, anh chị em phạm tội và bị Luật Pháp kết tội là kẻ phạm luật. 10Vì ai giữ trọn Luật Pháp nhưng chỉ vi phạm một điều, người ấy bị coi như đã vi phạm tất cả. 11Vì Ðấng đã phán,
  “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,”
 cũng đã phán,
  “Ngươi chớ sát nhân.”
 Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng bạn sát nhân, bạn đã trở thành kẻ vi phạm Luật Pháp.
12Thế thì anh chị em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét đoán theo luật đem lại tự do. 13Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị xét đoán một cách không thương xót. Vậy hãy thương xót, để được thương xót trong ngày phán xét.

Ðức Tin và Hành Ðộng

14Thưa anh chị em của tôi, nếu một người nói rằng mình có đức tin nhưng không có hành động, thì đức tin ấy có ích gì chăng? Ðức tin ấy có thể cứu người đó chăng? 15Nếu anh em hay chị em nào thiếu cơm ăn và áo mặc hằng ngày, 16mà ai trong anh chị em bảo người ấy, “Hãy đi bình an, hãy mặc ấm và ăn uống đầy đủ,” nhưng không cho người ấy những thứ thân xác người ấy đang cần, thì những lời nói đó có ích gì chăng? 17Ðức tin cũng vậy, nếu nó không có các hành động thì chỉ là đức tin chết.
18Nhưng nếu ai nói, “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn đức tin của tôi bằng các hành động của tôi. 19Bạn tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời; bạn tin đúng. Ngay cả các quỷ cũng tin và run sợ.
20Hỡi người khờ dại, bạn muốn biết đức tin không có hành động là vô ích không?
21Chẳng phải Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta được xưng công chính nhờ hành động khi ông dâng I-sác con trai ông trên bàn thờ sao? 22Bạn thấy đó, đức tin phối hợp với hành động, và hành động làm cho đức tin được trọn vẹn. 23Và lời Kinh Thánh nầy đã được ứng nghiệm, “Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, nên ông được kể là công chính,” và ông được gọi là bạn của Ðức Chúa Trời.
24Bạn thấy đó, một người được kể là công chính nhờ hành động nữa, chứ không phải nhờ đức tin mà thôi.
25Tương tự, chẳng phải Kỵ Nữ Ra-háp được kể là công chính nhờ các hành động khi nàng tiếp các sứ giả và bày cho họ trốn thoát bằng một con đường khác sao?
26Như thân thể không có linh hồn thì chết thể nào, đức tin không có các hành động cũng chết thể ấy.