2

Lời tiên tri về án phạt dành cho Mô-áp

1Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì tội ác của Mô-áp chồng chất thêm tội ác
   Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó.
  Vì nó đã đốt hài cốt
   Của vua Ê-đôm thành ra vôi.
  2Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp,
   Lửa sẽ thiêu hủy các đồn lũy của Kê-ri-giốt.
  Mô-áp sẽ chết trong cơn náo loạn.
   Giữa tiếng kêu la và tiếng thổi kèn.
  3Ta sẽ diệt người cai trị khỏi nó
   Và giết tất cả các quan chức cùng với hắn.”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.

Lời tiên tri về án phạt dành cho Giu-đa

4Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì tội ác của Giu-đa chồng chất thêm tội ác
   Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó.
  Vì chúng đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va,
   Và không vâng theo luật lệ Ngài,
  Nhưng bị những điều lừa dối làm cho lầm lạc,
   Đi theo con đường của tổ phụ chúng.
  5Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa
   Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Giê-ru-sa-lem.”

Lời tiên tri về án phạt dành cho Y-sơ-ra-ên

6Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì tội ác của Y-sơ-ra-ên chồng chất thêm tội ác
   Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó.
  Vì chúng đã bán người công chính để lấy bạc,
   Bán kẻ nghèo để lấy một đôi dép.
  7Chúng đạp đầu kẻ nghèo khó xuống tận bùn đen,
   Và làm sai lệch đường lối của người nhu mì.
  Con và cha cùng đi đến với một cô gái
   Và như vậy làm cho ô danh thánh Ta.
  8Chúng nằm gần mỗi bàn thờ,
   Trên những áo quần mà chúng đã lấy làm của cầm
  Và uống rượu của kẻ bị chúng phạt
   Trong miếu tà thần của chúng.
  9Dù vậy, chính Ta đã hủy diệt người A-mô-rít trước mặt chúng,
   Là giống người cao như cây bá hương
  Và mạnh như cây sồi.
   Ta đã diệt trái nó trên cành
   Và rễ nó dưới đất.
  10Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập
   Và dẫn các ngươi trong hoang mạc trải bốn mươi năm
   Để các ngươi chiếm đất của người A-mô-rít làm sản nghiệp.
  11Ta đã dấy các nhà tiên tri lên giữa các con trai các ngươi
   Và dấy những người Na-xi-rê lên giữa những thanh niên của các ngươi.
  Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, không phải đó là sự thật sao?”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.
  12“Nhưng các ngươi đã cho các người Na-xi-rê uống rượu
   Và cấm các nhà tiên tri rằng: ‘Chớ nói tiên tri!’
  13Nầy, Ta sẽ đè bẹp các ngươi trong chỗ ngươi ở
   Như cái xe bị đè bẹp bởi những bó lúa.
  14Người nhanh nhẹn sẽ không thể trốn được;
   Người mạnh mẽ sẽ không giữ được sức mạnh mình
   Và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình.
  15Kẻ giương cung sẽ chẳng đứng vững được;
   Người có chân lẹ làng sẽ chẳng lánh khỏi được;
   Người cưỡi ngựa sẽ không thể cứu mình được
  16Và kẻ can đảm nhất trong những dũng sĩ
   Sẽ cởi trần mà trốn chạy trong ngày đó”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.