6

Sự bại hoại của những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên

1Khốn cho những kẻ tự mãn trong Si-ôn
   Và cho những người cảm thấy yên ổn trên núi Sa-ma-ri!
  Khốn cho những người quý phái, đứng đầu của các nước,
   Là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên đến kêu cứu!
  2Vậy hãy qua Ca-ne và nhìn xem;
   Từ đó, hãy đi đến thành Ha-mát lớn
  Và đi xuống thành Gát của người Phi-li-tin.
   Những thành ấy không tốt hơn những vương quốc nầy sao?
   Địa phận chúng không lớn hơn địa phận các ngươi sao?
  3Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra
   Và làm cho ngôi bạo ngược gần lại!
  4Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà
   Và duỗi chân dài trên trường kỷ mình;
  Ăn thịt những chiên con chọn ra trong bầy
   Và những bò con mập trong chuồng.
  5Miệng các ngươi hát vớ vẩn để họa theo đàn hạc,
   Và sáng chế những nhạc cụ cho mình như vua Đa-vít.
  6Các ngươi uống rượu trong những chén lớn,
   Dùng dầu quý giá xức cho thơm mình
   Mà không đau buồn về sự suy tàn của nhà Giô-sép!
  7Vậy nên, chúng sẽ bị bắt đi lưu đày trước tiên,
   Cuộc chè chén say sưa và ăn chơi phè phỡn sẽ hết!
  8Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân;
   Chúa Giê-hô-va đã chỉ chính Ngài mà thề rằng,
  “Ta ghê tởm tính kiêu ngạo của Gia-cốp và chán ghét cung đền nó.
   Ta sẽ phó thành nầy và mọi vật trong đó cho kẻ thù.”
  9Nếu trong một nhà còn lại mười người
   Thì chúng cũng sẽ chết hết.

10Khi người bà con của người chết đem xác đi thiêu và khi ra khỏi nhà, người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: “Còn có ai ở với con không?” Kẻ ấy đáp rằng: “Không có ai cả!” Bấy giờ, người bà con ấy nói rằng: “Hãy im đi! Chúng ta không được nhắc đến Danh Đức Giê-hô-va nữa!”

  11Vì Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh rằng:
   Nhà lớn sẽ bị đập phá mà đổ nát,
   Nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh.
  12Người ta có cho ngựa chạy trên vầng đá không?
   Người ta có đem bò cày ở đó không?
   Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành thuốc độc
   Và đổi quả công chính ra nỗi đắng cay.
  13Các ngươi vui mừng vì đánh chiếm được Lô Đê-ba
   Và nói rằng: “Chẳng phải nhờ sức riêng mà chúng tôi chiếm được Kác-na-im đó sao?”
  14Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán:
   “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ dấy lên một nước chống lại các ngươi;
  Nó sẽ áp bức các ngươi từ cửa ngõ Ha-mát
   Cho đến Suối A-ra-ba.”