3

1Vajtswv twb tsa nej nrog Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm; yog li ntawd, nej yuav tsum muab siab npuab tej uas nyob saum ntuj ceebtsheej, qhov chaw ntawd yog qhov uas Yexus Khetos zaum saum lub zwmtxwv uas nyob ntawm Vajtswv sab xis. 2Nej yuav tsum muab siab npuab tej uas nyob rau saum ntuj ceebtsheej, tsis yog muab siab npuab tej uas nyob hauv ntiajteb no. 3Rau qhov nej cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, nej zoo li cov neeg uas tuag lawm. Nej txojsia Vajtswv twb muab khaws cia lawm. 4Yexus Khetos yog nej txojsia, thaum nws rov los nej yuav nrog nws ua ke los thiab nrog nws tau koob meej ib yam nkaus.

Lub Neej Qub thiab Lub Neej Tshiab

5Yog li ntawd tej kev phem kev qias uas nej lub siab nyiam ua, nej yuav tsum muab tso povtseg, tsis hais kev nkauj kev nraug lossis ua vuabtsuab lossis ntshaw luag tug lossis nyiam ua phem ua qias lossis ua neeg siab hlob. Tus neeg siab hlob, nws saib yam uas nws ntshaw tsimtxiaj dua Vajtswv. 6Vim muaj tej no Vajtswv thiaj yuav rau txim rau cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus. 7Yav tas los nej nyiam ua kev phem kev qias ib yam li cov neeg uas nyiam ua phem ua qias ntawd.
8Tiamsis nimno nej yuav tsum muab tej uas yuav hais no tso povtseg: kev chim, kev ua nruj ua tsiv, ua limhiam, nej tsis txhob thuam lwm tus thiab tsis txhob hais tej lus uas tshawv mloog ib zaug li. 9Nej ib tug tsis txhob dag ib tug, rau qhov nej twb muab nej lub siab qub thiab tej kev phem uas nej ibtxwm ua tso povtseg lawm. 10Nimno nej twb ua neeg tshiab lawm. Qhov uas nej ua tau neeg tshiab ntawd twb yog vim Vajtswv tus uas tsim nej niaj hnub pab nej kom nej coj tau tus yam ntxwv zoo li nws, nej thiaj li yuav paub nws zoo zuj zus. 11Tus uas ua neeg tshiab lawm, nws yeej tsis suav hais tias cov no yog neeg Kilis, cov no yog neeg Yudais, cov no yog cov uas ua kevcai txiav, cov no yog cov uas tsis ua kevcai txiav, cov no yog lwm haivneeg, cov no yog neeg qus, cov no yog cov ua qhev, cov no yog cov uas tsis ua qhev. Rau qhov Yexus Khetos yog txhua yam thiab nws nyob hauv lawv txhua tus lub siab. 12Nej yog Vajtswv haivneeg. Vajtswv hlub nej thiab xaiv nej cia ua nws cov menyuam lawm; yog li ntawd, nej yuav tsum hlub lwm tus thiab ua siab zoo tsis txhob khavtheeb, tiamsis muaj lub siab mos siab muag thiab ua siab ntev. 13Nej ib tug yuav tsum pab ib tug. Yog nej cov muaj ib tug ua txhaum rau ib tug, nej ib tug yuav tsum zam txim rau ib tug, ib yam li Vajtswv twb zam txim rau nej lawm. 14Qhov uas tseemceeb dua tej ntawd huv tibsi, nej ib tug yuav tsum hlub ib tug tiag tiag. Yog nej ua li no, nej thiaj yuav nyob taus ua ke. 15Nej cov uas Yexus Khetos hu los koom ua ib lub cev, nej yuav tsum cia Yexus Khetos txojkev ncaj ncees coj nej lub neej. Nej yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv tsaug. 16Nej yuav tsum khaws Yexus Khetos tej lus huv tibsi cia rau hauv nej lub siab. Nej ib tug yuav tsum ua tib zoo qhia ib tug, thiab ib tug ntuas ib tug tsis txhob lam tau lam hais li tej neeg uas tsis muaj tswvyim. Thaum nej hu nkauj, tsis hais tej nkauj uas Daviv sau lossis tej nkauj qhuas Vajtswv lossis tej nkauj uas cov ntseeg ibtxwm hu qhuas Vajtswv, nej yuav tsum zoo siab hlo ua Vajtswv tsaug. 17Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum ua kom tsimnyog qhov uas nej yog cov ntseeg tus Tswv Yexus. Nej cov uas ntseeg Yexus, nej cia li ua Vajtswv tus uas yog peb leej txiv tsaug.

Tus Ntseeg Lub Neej

18Nej cov uas yog pojniam, nyias yuav tsum mloog nyias tus txivneej lus, nej ua li ntawd thiaj tsimnyog qhov uas nej yog tus ntseeg Yexus. 19Nej cov uas yog txiv, nyias yuav tsum hlub nyias tus pojniam, tsis txhob ua limhiam rau nws. 20Nej cov uas yog menyuam, nej yuav tsum mloog nej niam nej txiv lus, nej ua li ntawd thiaj li haum Vajtswv siab. 21Nej cov uas yog niam yog txiv, nej tsis txhob lam tau lam ua rau nej cov menyuam chim, nyob tsam lawv tu siab. 22Nej cov uas yog tubtxib, nej yuav tsum mloog nej tus tswv lus txhua lo. Nej tsis txhob ua haujlwm thaum nej tus tswv pom kom nws qhuas nej xwb, tiamsis nej yuav tsum muab siab rau ua haujlwm tiag tiag rau qhov nej yog cov uas hwm tus Tswv. 23Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum rau siab ntso ua ib yam li nej ua rau Vajtswv, tsis yog nej ua rau neeg. 24Yexus Khetos yog nej tus Tswv, nej yog nws cov tubtxib. Yog li ntawd, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej yeej yuav tau tej nqi zog uas Vajtswv khaws cia rau Vajtswv haivneeg lawm. 25Tus uas ua txhaum yeej yuav tau sau tej uas nws tau ua los lawm, rau qhov Vajtswv yeej tsis xaiv leej twg ntsejmuag hlo li.