3

1Meih mbuo zungv duqv caux Giduc nangh daaih, meih mbuo ziouc oix zuqc lorz yiem gu'nguaaic nyei sic, dongh Giduc zueiz jienv ninh nyei Die nyei mbiaauc maengx bung wuov norm dorngx. 2Meih mbuo oix zuqc zunv hnyouv hnamv gu'nguaaic nyei sic, maiv zeiz yiem naaiv baamh gen nyei sic. 3Weic zuqc meih mbuo se dorngx daic mi'aqv. Meih mbuo nyei ziangh maengc caux Giduc bingx jienv yiem Tin-Hungh gu'nyuoz. 4Giduc dongh mbuo nyei zien ziangh maengc. Ninh hinc cuotv nyei ziangh hoc, mbuo yaac oix caux jienv ninh hinc cuotv yaac juangc ninh nyei njang-laangc.

Loz-Maengc Caux Siang-Maengc

5Weic naaiv oix zuqc mietc nzengc meih mbuo nyei sin zaangc hanc oix zoux nyei nyungc-nyungc waaic sic. Oix zuqc guangc buangh liouh nyei sic, maiv cing-nzengc nyei, hnyouv hanc sieqv hanc dorn nyei, hnyouv oix zoux nyei orqv sic, caux mauv ga'naaiv nyei, (mauv ga'naaiv se hnangv baaix miuc-fangx nor). 6Laaix naaiv deix sic Tin-Hungh oix bun maiv muangx ninh nyei waac wuov deix zuqc ninh nouz jienv. 7Zinh ndaangc meih mbuo yaac hnangv naaiv nor zoux, dongh meih mbuo bun naaiv nyungc sic gunv meih mbuo wuov zanc. 8Mv baac ih zanc meih mbuo oix zuqc guangc naaiv deix yietc zungv sic. Maiv dungx nouz mienh, qiex jiez, nzorng mienh. Maiv dungx gorngv doqc mienh fai longc meih mbuo nyei nzuih gorngv haaix nyungc waac-cou. 9Laanh maiv dungx gorngv-baeqc nduov laanh, weic zuqc meih mbuo guangc meih mbuo nyei loz-maengc caux loz-maengc zoux nyei sic, 10aengx duqv siang-maengc. Naaiv nyungc siang-maengc, zeix maanc muotc nyei Tin-Hungh zanc-zanc zeix daaih siang nyei, gunv zoux gunv zuangv ninh nyei fangx zeiv, weic bun meih mbuo haih hiuv nzengc ninh ganh. 11Hnangv naaic, Janx caux Yiutai Mienh fih hnangv nyei, maiv ganh nyungc, ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ fai maiv jiex gaatv nyei, maiv gan Janx-Gikc nyei leiz fai yiem lomc nyei mienh, zoux nouh nyei fai maiv zoux nouh nyei, yietc zungv maiv ganh nyungc, mv baac Giduc se yietc zungv, yaac yiem yietc zungv.
12Tin-Hungh hnamv meih mbuo yaac ginv meih mbuo daaih benx ninh ganh nyei cing-nzengc mienh. Weic naaiv meih mbuo oix zuqc maaih hnyouv korv-lienh mienh, zoux longx bun mienh, nyiemc ganh zoux faix, suonc zingh suonc eix yaac maaih noic diev. 13Oix zuqc zoux hnyouv ndaauv, laanh nyaangc laanh. Se gorngv meih mbuo haaix dauh laanh caux laanh maaih sic, laanh oix zuqc guangc bun laanh. Ziouv Yesu hnangv haaix nor guangc meih mbuo zoux dorngc nyei sic, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor laanh guangc bun laanh. 14Maiv daan mbuoqc naaiv, yaac oix zuqc jaa tipv hnamv mienh nyei hnyouv weic zuqc hnamv mienh nyei hnyouv bun naaiv deix yietc zungv sic dunh yunh nzengc.
15Oix zuqc longc Giduc bun daaih nyei baengh orn gunv meih mbuo nyei hnyouv. Se weic bun meih mbuo maaih naaiv nyungc baengh orn Tin-Hungh ginv meih mbuo daaih benx yietc norm sin. Yaac oix zuqc laengz zingh Tin-Hungh. 16Oix zuqc zaangh Giduc nyei doz buangv meih mbuo nyei hnyouv ziouc longc nyungc-nyungc cong-mengh laanh njaaux laanh, laanh kuinx laanh. Yaac oix zuqc baaux singx nzung, caux ceng Tin-Hungh nyei nzung, caux Singx Lingh bun mienh benx cuotv nyei nzung, longc hnyouv laengz zingh Tin-Hungh. 17Maiv gunv meih mbuo zoux haaix nyungc, fai gorngv haaix nyungc, oix zuqc dengv Ziouv Yesu nyei mbuox zoux. Yaac oix zuqc dengv ninh nyei mbuox laengz zingh Zaangc Diex Tin-Hungh.

Sienx Yesu Nyei Biauv Zong Mienh

18Zoux auv nyei mienh aah! Oix zuqc mbuoqc ganh nyei nqox. Hnangv naaiv zoux se puix sienx Ziouv nyei mienh.
19Zoux nqox nyei mienh aah! Oix zuqc hnamv ganh nyei auv, yaac maiv dungx zoux doqc ninh.
20Fu'jueiv aah! Yiem maanc sic oix zuqc muangx diex maac weic zuqc naaiv se zoux horpc Ziouv nyei hnyouv.
21Zoux die nyei mienh aah! Maiv dungx cuoqv meih mbuo nyei fu'jueiv. Nzauh heix ninh mbuo hnyouv namx.
22Zoux nouh nyei mienh aah! Oix zuqc yiem maanc sic muangx meih mbuo baamh gen nyei ziouv. Maiv dungx kungx dorng ziouv yiem nyei ziangh hoc zoux longx weic bun ninh a'hneiv hnangv. Oix zuqc hnyouv zingx nyei zoux weic zuqc meih mbuo taaih Tin-Hungh. 23Maiv gunv zoux haaix nyungc, oix zuqc buangv hnyouv zoux hnangv zoux weic Tin-Hungh, maiv zeiz zoux weic mienh. 24Meih mbuo hiuv duqv meih mbuo oix nzipc Ziouv weic ninh nyei mienh siou nyei jaa-dingh zoux zingh nyeic, weic zuqc meih mbuo fu-sux wuov dauh Ziouv se Giduc. 25Haaix dauh zoux waaic sic ziouc zuqc ei ninh zoux nyei winh bun ninh. Tin-Hungh yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien.