33

Ê-li-hu tỏ ra các sự phước hay họa do lòng thương xót của Đức Chúa Trời

1 Nhưng vậy, hỡi Gióp, xin hãy nghe diễn thuyết tôi.
 Khá lắng tai nghe các lời nói tôi.
2 Kìa, tôi đã mở miệng ra,
 Lưỡi tôi nói trong họng tôi.
3 Các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chánh trực của lòng tôi;
 Điều tôi biết lưỡi tôi sẽ nói cách thành thực.
4 Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi,
 Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.
5 Nếu đáp được, hãy đáp lại cho tôi,
 Hãy đứng dậy, bày ra lời của ông tại trước mặt tôi!
6 Hãy xem, đối cùng Đức Chúa Trời tôi với ông có khác chi,
 Tôi cũng bởi đất bùn mà ra.
7 Sự oai nghi tôi nào sẽ làm cho ông kinh khiếp,
 Và quyền thế tôi sẽ chẳng đè ép ông.
8 Quả ông có nói đến tai tôi,
 Tôi đã nghe tiếng lời của ông nói rằng:
9 Tôi trong sạch, không có vi phạm;
 Tôi vô tội, và trong lòng tôi chẳng có gian ác gì.
10 Dầu vậy, Đức Chúa Trời tìm dịp đối địch tôi,
 Cầm tôi như kẻ thù nghịch Ngài;
11 Ngài riết chân tôi vào cùm,
 Và coi chừng đường lối tôi.

12 Nầy, tôi muốn đáp với ông rằng trong các lời ấy ông nói vô lý;
 Vì Đức Chúa Trời là lớn hơn loài người.
13 Nhân sao ông tranh luận với Ngài?
 Ngài không bày giãi điều nào Ngài làm.
14 Vì Đức Chúa Trời phán một lần,
 Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến.
15 Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm,
 Lúc người ta ngủ mê,
 Nằm ngủ trên giường mình;
16 Bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người,
 Niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ,
17 Hầu cho chở loài người khỏi điều họ toan làm,
 Và giấu họ tánh kiêu ngạo,
18 Cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt,
 Và mạng sống khỏi bị gươm giết.
19 Loài người nằm trên giường mình bị đau đớn sửa phạt,
 Và xương cốt người hàng tranh chạm nhau mãi mãi,
20 Miệng người bèn lấy làm gớm ghiếc vật thực,
 Và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị.
21 Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa,
 Và xương người, mà trước chẳng thấy được, bèn bị lộ ra.
22 Linh hồn người đến gần cái hầm,
 Và sự sống người xích lại kẻ giết.
23 Nếu trong một ngàn thiên sứ, có một thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người,
 Để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người,
24 Ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng:
 “Hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm;
 Ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi”
25 Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu;
 Người trở lại ngày đang thì.
26 Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người,
 Khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài,
 Và Ngài trải lại sự công bình cho người.
27 Đoạn, người đó sẽ hát trước mặt loài người, mà rằng:
 “Tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng,
 Song chẳng có ích gì cho tôi.
28 Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm,
 Và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng.”
29 Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người;
 Đến hai lần, hoặc ba lần,
30 Đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm,
 Hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho.

31 Hỡi Gióp, hãy chăm chỉ nghe tôi;
 Khá làm thinh, thì tôi sẽ nói.
32 Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy đáp lại tôi;
 Khá nói, vì tôi muốn xưng ông là công bình.
33 Bằng chẳng, hãy nghe tôi;
 Hãy làm thinh, thì tôi sẽ dạy cho ông sự khôn ngoan.