22

Ê-li-pha cáo các lỗi của Gióp và khuyên người hối cải

1 Ê-li-pha, người Thê-man, bèn đáp rằng:
2 Loài người có ích lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng?
 Người khôn ngoan chỉ ích lợi cho chính mình mình thôi.
3 Dầu ông công bình, Đấng Toàn năng có vui chi chăng?
 Tánh hạnh ông trọn vẹn, ấy được ích lợi gì cho Ngài sao?
4 Có phải vì Ngài sợ ông nên Ngài trách phạt,
 Và xét đoán ông chăng?
5 Sự dữ của ông há chẳng phải lớn sao?
 Các tội ác ông há không phải vô cùng ư?
6 Vì ông đã lấy của cầm của anh em mình vô cớ,
 Và lột quần áo của kẻ bị trần truồng.
7 Ông không cho kẻ khát xin nước uống,
 Chẳng ban cho người đói bánh ăn.
8 Còn người cường thạnh,… đất tất thuộc về người;
 Ai được nể vì đã ở tại đó.
9 Ông có đuổi kẻ góa bụa đi tay không,
 Bẻ gẫy, nơi nương nhờ của kẻ mồ côi.
10 Bởi cớ ấy, ông bị bẫy bao vây,
 Và sự kinh khủng thình lình làm ông rối cực;
11 Hoặc tối tăm ngăn cản cho ông không thấy,
 Và nước tràn chìm ngập ông.

12 Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các từng trời kia sao?
 Hãy xem chót các ngôi sao: cao biết bao nhiêu!
13 Còn ông nói: Đức Chúa Trời biết điều gì?
 Ngài có thể xét đoán ngang qua tăm tối đen kịt sao?
14 Đám mây mịt mịt che phủ Ngài, nên Ngài chẳng thấy;
 Ngài bước đi trên bầu các từng trời.
15 Ông sẽ giữ theo lối xưa,
 Mà các kẻ gian ác đã đi sao?
16 Chúng nó bị truất diệt trước kỳ định,
 Cái nền họ bị dòng nước đánh trôi đi;
17 Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: Chúa hãy lìa khỏi chúng tôi;
 Lại rằng: Đấng Toàn năng sẽ làm được gì cho chúng ta?
18 Dẫu vậy, Ngài có làm cho nhà họ đầy vật tốt:
 Nguyện các mưu chước kẻ ác hãy cách xa tôi!
19 Người công bình thấy điều đó, và vui mừng;
 Còn người vô tội sẽ nhạo báng chúng nó, mà rằng:
20 Kẻ dấy lên cùng chúng tôi quả hẳn bị diệt,
 Và kẻ nào sót lại của chúng lửa đã thiêu đốt đi.

21 Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài.
 Hãy ở bình an: nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông.
22 Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài.
 Và để các lời Ngài vào lòng của mình.
23 Nếu ông trở lại cùng Đấng Toàn năng, tất ông sẽ được lập lại.
 Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình,
24 Ném bửu vật mình vào bụi đất,
 Và quăng vàng Ô-phia giữa các hòn đá của khe,
25 Thì Đấng Toàn năng sẽ là bửu vật của ông,
 Ngài sẽ là bạc quý cho ông.
26 Vì bấy giờ, ông sẽ được vui sướng nơi Đấng Toàn năng,
 Và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời.
27 Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình,
 Và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình.
28 Nếu ông nhứt định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành;
 Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình.
29 Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng: Hãy chỗi lên!
 Còn kẻ khiêm nhường Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi;
30 Đến đỗi Ngài sẽ giải cứu kẻ có tội;
 Thật, kẻ ấy sẽ nhờ sự thanh sạch của tay ông mà được cứu.