34

Ê-li-hu cao rao sự chánh trực và công bình của Đức Chúa Trời

1 Ê-li-hu lại cất tiếng mà nói rằng:
2 Hỡi các người khôn ngoan, hãy nghe những lời nói tôi;
 Ớ kẻ thông sáng, hãy lắng tai nghe tôi;
3 Vì lỗ tai thử những lời nói,
 Như ổ gà nếm lấy đồ ăn.
4 Chúng ta hãy chọn cho mình điều phải,
 Chung nhau nhìn biết việc tốt lành.
5 Vì Gióp có nói rằng: “Tôi vốn là công bình,
 Nhưng Đức Chúa Trời đã cất sự lý đoán tôi.
6 Tuy tôi ngay thẳng, người ta cho tôi là kẻ nói dối;
 Dẫu tôi không phạm tội, thương tích tôi không chữa lành được.”
7 Ai là người giống như Gióp?
 Người uống lời nhạo báng như thể nước;
8 Người kết bạn với kẻ làm hung nghiệt,
 Và đồng đi với người gian ác?
9 Vì người có nói rằng: “Chẳng ích lợi chi cho loài người
 Tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời.”

10 Vì vậy, hỡi người thông sáng, hãy nghe tôi:
 Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác,
 Đấng Toàn năng không bao giờ làm hung nghiệt.
11 Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm,
 Khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh mình.
12 Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác,
 Đấng Toàn năng chẳng trái phép công bình.
13 Ai giao cho Ngài trách nhiệm coi sóc trái đất?
 Ai đặt Ngài cai trị toàn thế gian?
14 Nếu Ngài chỉ lo tưởng đến chính mình Ngài,
 Thâu lại về mình thần linh và hơi thở của Ngài,
15 Thì các loài xác thịt chắc chết chung nhau hết,
 Và loài người trở vào bụi đất.

16 Nếu ông có sự thông sáng, hãy nghe điều nầy;
 Khá lắng tai nghe tiếng lời nói của tôi.
17 Chớ thì người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao?
 Ông há dám lên án cho Đấng công bình cao cả ư?
18 Há có nên nói với vua rằng: “Đồ xấu xa nà?”
 Hay là nói với người tước vị rằng: “Kẻ ác nghiệp mầy?”
19 Phương chi Đấng chẳng tư vị những vương tử,
 Chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo;
 Bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài.
20 Trong giây phút, giữa ban đêm, chúng đều chết;
 Bá tánh xiêu tó và qua mất đi,
 Các kẻ cường quyền bị cất đi, Không phải bởi tay loài người.
21 Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người,
 Ngài nom các bước họ.
22 Chẳng có tối tăm mù mịt nào
 Cho kẻ làm ác ẩn núp mình được.
23 Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người,
 Thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét.
24 Ngài phá hủy kẻ cường quyền không cần tra soát,
 Rồi lập kẻ khác thế vào cho;
25 Bởi vì Chúa biết các công việc chúng,
 Đánh đổ chúng ban đêm, và chúng bị diệt đi.
26 Chúa hành hại họ như người ác,
 Có mắt kẻ khác xem thấy;
27 Bởi vì chúng có xây bỏ theo Chúa,
 Không kể đến các đường lối Ngài.
28 Chúng làm cho tiếng kẻ nghèo thấu đến Chúa,
 Và Chúa nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian truân.
29 Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn?
 Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài?
 Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào,
30 Hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị,
 Và không ai gài bẫy cho dân sự.
31 Vì có người nào bao giờ nói với Đức Chúa Trời rằng:
 “Tôi đã mang chịu sửa phạt tôi, tôi sẽ không làm ác nữa;
32 Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi;
 Nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa?”
33 Đức Chúa Trời há cứ theo ý tưởng ông mà báo ứng ông sao?
 Vì ông có bỏ sự báo ứng của Chúa, nên ông phải chọn lựa lấy, chớ chẳng phải tôi;
 Vậy nên điều ông biết, hãy nói đi.
34 Những người thông sáng, và mỗi người khôn ngoan đương nghe tôi,
 Sẽ nói với tôi rằng:
35 ”Gióp nói cách không hiểu biết,
 Và lời của người thiếu sự thông sáng.”
36 Tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng,
 Bởi vì người có đáp lời như kẻ ác;
37 Người có thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình,
 Vỗ tay mình tại giữa chúng tôi,
 Và càng thêm lời nói nghịch Đức Chúa Trời.