33

E^li^hu Oix Caux Yopv Luonx Leiz

  1“Yopv aac, ih zanc tov muangx yie gorngv,
   muangx longx yie gorngv nyei yietc zungv waac.
  2Mangc maah! Ih zanc yie oix gorngv,
   yie liuc leiz ziangx gorngv aqv.
  3Yie nyei waac bun cing yie nyei hnyouv zingx,
   ziux yie hiuv nyei jauv yie nyei nzuih meix gorngv.
  4Tin-Hungh nyei Singx Lingh zeix yie,
   Nernh Jiex Wuov Dauh nyei qiex bun yie maaih maengc.
  5Se gorngv meih haih dau yie, dau maah!
   Liuc leiz ziangx meih nyei waac yaac souv jienv yie nyei nza'hmien.
  6Ziux Tin-Hungh mangc, yie caux meih fih hnangv,
   ninh yaac longc ndunh nie zeix yie daaih fih hnangv nyei.
  7Weic naaiv meih maiv zuqc gamh nziex yie,
   yie maiv zeiz oix longc qaqv zatv jienv meih.

E^li^hu Aengx Nzamc Yopv Gorngv Ninh Maiv Zoux Dorngc

  8“Meih gorngv nyei waac yie haiz mi'aqv.
   Meih gorngv waac nyei qiex bieqc yie nyei m'normh.
  9Meih gorngv, ‘Yie se cing-nzengc, maiv maaih zuiz.
   Yie cing-nzengc nyei, maiv dorngc haaix nyungc.
  10Mv baac Tin-Hungh lorz sic hoic yie,
   yaac funx yie benx ninh nyei win-wangv.
  11Ninh zorqv ndiangx gapc jienv yie nyei zaux,
   aengx zuov jienv yie nyei diuh diuh jauv.’

E^li^hu Gorngv Maiv Zeiz Yopv Maiv Dorngc

  12“Yopv aac, hnangv naaic meih dorngc mi'aqv. Yie oix dau meih.
   Tin-Hungh se gauh hlo jiex baamh mienh.
  13Meih weic haaix diuc caux ninh nzaeng gorngv,
   ‘Ninh maiv dau yie nyei haaix joux waac’?
  14Tin-Hungh longc naaiv nyungc za'eix gorngv,
   longc wuov nyungc za'eix gorngv,
   mv baac mienh maiv longc hnyouv muangx.
  15Lungh muonz zanc mienh bueix jienv coux,
   m'njormh ndo nyei ziangh hoc,
   mbeix mbeix, buatc hinc yaangh nyei sic,
  16Tin-Hungh bun ninh mbuo nyei m'normh muangx duqv haiz,
   yaac longc donv nyei waac haeqv ninh mbuo.
  17weic bun mienh leih nqoi zoux orqv nyei sic,
   yaac bun ninh mbuo maiv ceng-hlo zoux maux.
  18Ninh dangv jienv bun mienh maiv zuqc bieqc yiemh gen,
   njoux ninh mbuo nyei maengc maiv zuqc daic.

Tin-Hungh Bun Butv Baengc Nyei Jauv Weic Donv Mienh

  19“Mienh yaac zuqc mborqv njaaux bueix jienv coux diev mun,
   ninh nyei mbungv yaac zanc-zanc mun.
  20Ninh nyei nzuih ziouc youx nyanc hopv,
   liemh kuv jiex nyei ga'naaiv yaac youx mi'aqv.
  21Ninh jaic gau, sin zaangc soqv nzengc, mangc maiv buatc orv,
   zinh ndaangc maiv buatc nyei mbungv, ih zanc mbong cuotv daaih aqv.
  22Ninh nyei lingh wuonh taux fatv yiemh gen,
   ninh nyei maengc taux fatv mietc maengc wuov deix.

E^li^hu Gorngv Tin-Hungh Paaiv Fin-Mienh Daaih Njoux Mienh

  23“Se gorngv maaih dauh fin-mienh daaih tengx ninh zoux mbu'ndongx mienh,
   se cin-waanc dauh nyei yietc dauh,
   bun mienh hiuv duqv zoux horpc nyei jauv.
  24Wuov dauh fin-mienh korv-lienh ninh ziouc gorngv,
   ‘Tov njoux ninh, maiv dungx bun ninh mingh yiemh gen,
   yie lorz duqv zuoqc nyei jaax mi'aqv.’
  25Ninh nyei sin ziouc nzuonx lunx daaih hnangv fu'jueiv nyei,
   yaac henv jiez daaih hnangv mienh lunx mienh nyei hnoi-nyieqc nor.
  26Ninh daux gaux jouh Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc zipv ninh,
   ninh njien-youh nyei mingh yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien.
   Tin-Hungh aengx bun ninh nzuonx daaih zoux kuv mienh hnangv loz wuov nor.
  27Ninh yiem mienh nyei nza'hmien baaux nzung gorngv,
   ‘Yie baamz zuiz, buatc zoux dorngc nyei sic benx zoux horpc nyei jauv.
   Mv baac Tin-Hungh maiv ziux yie zoux nyei winh bun yie.
  28Ninh njoux yie, bun yie maiv zuqc njiec taux yiemh gen,
   yie nyei maengc ziouc duqv buatc njang.’
  29“Tin-Hungh zoux naaiv deix yietc zungv sic bun mienh,
   i nzunc, buo nzunc.
  30Ninh njoux mienh leih ndutv yiemh gen,
   bun ninh duqv a'hneiv nyei ziangh jienv.

E^li^hu Tov Yopv Sekv Yaac Muangx Ninh Njaaux

  31“O Yopv aac, baeng m'normh muangx yie gorngv oc.
   Tov maiv dungx ko lo, yie ziouc gorngv.
  32Se gorngv meih maaih waac gorngv, dau yie maah!
   Gunv gorngv aqv. Yie a'hneiv muangx weic laengz meih se maiv dorngc.
  33Se gorngv meih maiv gorngv, tov muangx yie gorngv.
  Maiv dungx ko lo, yie ziouc zorqv cong-mengh nyei jauv njaaux meih.”