33

  1Yauj 'e, nwgnuav thov noog kuv has,
   hab noog kuv tej lug huvsw.
  2Saib maj, kuv rua ncauj,
   mas kuv tug nplaig huv kuv qhov ncauj kuj has.
  3Kuv tej lug qha tej kev ncaaj nceeg
   huv kuv lub sab tshwm lug,
  hab kuv lub qhov ncauj paub daabtsw
   kuj has tseeb hlo.
  4Vaajtswv tug Ntsuj Plig tswm kuv,
   hab tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   tej paa ua rua kuv caj sa.
  5Yog koj teb tau kuv kuj teb los maj,
   ca le npaaj koj tej lug rua ntawm kuv xubndag
   hab sawv tseeg maj.
  6Saib maj, kuv nyob ib yaam le koj
   rua ntawm Vaajtswv xubndag.
  kuv kuj yog muab ib thooj aav nplaum
   puab lug xwb.
  7Koj tsw xob ntshai kuv es ua rua koj poob sab,
   kuv yuav tsw yuam koj kuas nyaav dhau.

  8“Tseeb tag, koj has rua kuv noog,
   hab kuv nov koj tej lug.
  9Koj has tas, ‘Kuv ua huv,
   tsw tau faav xeeb hlo le,
  kuv dawb huv, tsw muaj kev phem kev qas
   nyob huv kuv hlo le.
  10Saib maj, Vaajtswv ua plaub rua kuv,
   nwg suav has tas kuv yog nwg le yeeb ncuab.
  11Nwg muab kuv txhais kwtaw
   ntxwg rua raab cuab,
   hab zuv rawv kuv txhua txujkev.’

  12“Saib maj, zaaj nuav koj ua tsw raug cai.
   Kuv yuav teb koj.
   Vaajtswv luj dua tuabneeg.
  13Ua caag koj yuav caam nwg has tas,
   ‘Vaajtswv tsw teb tuabneeg tej lug le’?
  14Tsua qhov Vaajtswv ua ib faab ob faab lug has,
   los tuabneeg tsw nkaag sab.
  15Thaus tuabneeg pw mo ntuj tsaug zug ceev
   puab ua npau suav
   hab ua yug quas toog sau puab lub txaaj pw,
  16mas thaus hov Vaajtswv qheb
   tuabneeg lub qhov ntsej nov,
  hab nwg tej lug qhuab ntuag
   ua rua puab ntshai,
  17sub Vaajtswv txhad ua kuas tuabneeg tig
   ntawm tej kws puab ua rov lug,
   hab txav tuabneeg txujkev khaav theeb pov tseg.
  18Nwg taav puab tug ntsuj plig
   ntawm lub qhov tuag,
  hab taav puab txujsa
   tsw raug nav ntaaj ua kuas puam tsuaj.
  19Tuabneeg raug kev mob nkeeg
   nplawm qhuab qha rua sau nwg lub txaaj pw,
  hab nwg tej pob txhaa mob heev
   kuj nplawm nwg tsw tu ncua le.
  20Nwg txujsa txhad le dhuav zaub mov,
   hab nwg lub sab kuj dhuav
   tej zaub mov kws qaab qaab.
  21Nwg cev nqaj sem zuj zug saib tsw pum le,
   nwg tej pob txhaa kws txeev saib tsw pum
   kuj tshwm tuaj.
  22Nwg tug ntsuj plig moog ze
   rua huv lub qhov tuag,
  hab nwg txujsa moog ze
   cov kws coj kev tuag lug.
  23Yog muaj ib tug tubkhai ntuj lug paab nwg,
   yog ib tug huv ib txheeb leej
  kws ua tug nyob nruab nraab
   es yuav qha qhov kws raug cai rua tuabneeg,
  24yog tug tubkhai ntuj hov khuvleej nwg
   hab has tas,
  ‘Thov tso nwg dim qhov kws moog
   rua huv lub qhov tuag,
   vem kuv nrhav tau nqe txhwv lawm.
  25Thov ca nwg tej nqaj mog
   zoo le tej mivnyuas mog cev nqaj,
  hab ca nwg rov qaab muaj zug
   yaam le thaus tseed hluas.’
  26mas tuabneeg yuav thov Vaajtswv
   hab Vaajtswv leeg yuav nwg,
  hab nwg yuav lug cuag Vaajtswv lub xubndag
   xyiv faab hlo.
  Hab Vaajtswv yuav pub nwg
   rov ua tug ncaaj nceeg.
  27Mas nwg yuav hu nkauj
   taab meeg ib tsoom tuabneeg tas,
  ‘Kuv tau ua txhum lawm
   hab muab qhov zoo ntxeev ua qhov phem,
   los kuv tsw raug txem le kws tswm nyog kuv raug.
  28Vaajtswv txhwv kuv tug ntsuj plig
   dim qhov kws moog rua huv lub qhov tuag
   mas kuv txujsa yuav pum txujkev kaaj.’

  29“Saib maj, Vaajtswv tau ua tej nuav huvsw
   rua tuabneeg ob zag peb zag,
  30sub txhad coj tau puab tug ntsuj plig
   tawm huv lub qhov tuag,
   qhov kaaj kws pub txujsa txhad ci rua puab.
  31Yauj 'e, ca le ua tuab zoo noog kuv has,
   nyob tuabywv mas kuv yuav has.
  32Yog koj muaj daabtsw has, kuj teb kuv,
   ca le has tsua qhov kuv xaav tsaa koj txujcai.
  33Yog koj tsw muaj lug has, kuj ca le noog kuv has,
   nyob tuabywv mas kuv yuav qha tswvyim rua koj.”