16

Sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus

(Ma-thi-ơ 28:1-8; Lu-ca 24:1-12; Giăng 20:1-10)

1Ngày sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua hương liệu để đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, ba người đã đến mộ. 3Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta?” 4Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi; đó là một tảng đá rất lớn. 5Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải, thì vô cùng kinh ngạc. 6Nhưng người đó nói với họ: “Đừng kinh hoảng! Các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã an táng Ngài. 7Hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi.” 8Vừa ra khỏi mộ, các bà đều chạy trốn vì quá kinh ngạc và run sợ. Họ chẳng dám nói gì với ai vì quá khiếp đảm.

Đức Chúa Jêsus hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len

(Ma-thi-ơ 28:9,10; Giăng 20:11-18)

 [ 9Khi Đức Chúa Jêsus sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người đã được Ngài trừ khỏi bảy quỷ dữ. 10Bà đi báo tin cho những người đã từng theo Ngài đang sầu than, khóc lóc. 11Nhưng khi nghe rằng Ngài đang sống và chính bà đã thấy thì họ không tin.

Đức Chúa Jêsus hiện ra với các môn đồ

(Ma-thi-ơ 28:16-20; Lu-ca 24:13-49; Giăng 20:19-23; Công vụ 1:6-8)

12Kế đó, Đức Chúa Jêsus trong một hình dạng khác đã hiện ra cho hai trong các môn đồ, khi họ đang trên đường về miền quê. 13Hai người nầy trở lại báo tin cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin.
14Sau đó, Ngài hiện ra cho mười một môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. 15Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 16Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. 17Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; 18bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.”

Đức Chúa Jêsus thăng thiên

(Lu-ca 24:50-53; Công vụ 1:9-11)

19Sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Jêsus được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 20Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.]