16

Yêsu Hơdip Glaĭ Dơ̆ng

(Mathiơ 28:1-8; Luk 24:1-12; Yôhan 20:1-10)

1Tơdơi kơ hrơi Saƀat, HʼMari plei Magdalênê, HʼMari amĭ Yakơ hăng HʼSalômê blơi ia jrao ƀâo hiam kiăng nao pik atâo Yêsu. 2Hlak sêng brêng biă mă ƀơi hrơi tal sa amăng hrơi kŏm, tơdơi kơ yang hrơi ƀlĕ, ƀing gơñu ƀơi jơlan nao pơ pơsat, 3laih anŭn pơtơña kơ tơdruă gơñu tui anai, “Hlơi či tơglŭng lui hĭ boh pơtâo mơ̆ng bah amăng pơsat anŭn brơi kơ ƀing ta lĕ?”
4Samơ̆ tơdang ƀing gơñu angak mơta lăng, ƀing gơñu ƀuh boh pơtâo anŭn, jing boh pơtâo prŏng biă mă, arăng hơmâo tơglŭng hĭ laih. 5Tơdang ƀing gơñu mŭt amăng anih pơsat, ƀing gơñu ƀuh sa čô đah rơkơi tơdăm buh ao kô̱̆ hlak dŏ be̱r ƀơi gah hơnuă laih anŭn ƀing gơñu rŭng răng biă mă.
6Pô anŭn laĭ tui anai, “Ƀing gih anăm huĭ ôh. Ƀing gih hlak hơduah Yêsu Pô Nazaret, jing Pô arăng hơmâo pŏng pơdjai hĭ laih pơ kơyâo bơrơkal. Ñu hơmâo hơdip glaĭ laih! Ñu ƀu dŏ pơ anai dơ̆ng tah. Lăng bĕ pơ anih Ñu đih. 7Samơ̆ ră anai nao laĭ pơthâo bĕ kơ ƀing ding kơna Ñu laih anŭn kơ Pêtrôs mơ̆n tui anai, ‘Ñu nao pơ kwar Galilê hlâo kơ ƀing gih. Pơ anŭn yơh ƀing gih či ƀuh Ñu, tui hăng tơlơi Ñu hơmâo pơtă laih kơ ƀing gih hlâo.’ ”
8Tui anŭn, ƀing gơñu bă hăng tơlơi rŭng răng hăng huĭ kơtuă laih anŭn tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng pơsat. Ƀing gơñu ƀu ră ruai hăng hlơi pô ôh, yuakơ ƀing gơñu huĭ bra̱l biă mă.

Yêsu Pơƀuh Rai Kơ HʼMari Plei Magdalênê

(Mathiơ 28:9, 10; Yôhan 20:11-18)

 [ 9Tơdơi kơ Yêsu hơdip glaĭ laih ƀơi ưm mơguah hrơi blung hlâo amăng hrơi kŏm, Ñu pơƀuh rai blung hlâo kơ HʼMari plei Magdalênê, jing pô Yêsu hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng gơ̆ tơjuh čô yang sat hlâo adih. 10HʼMari plei Magdalênê đuaĭ nao hăng ră ruai kơ ƀing hơmâo đuaĭ tui laih hăng Yêsu hlâo adih laih anŭn kơ ƀing hlak dŏ čŏk hia rơngot hơning. 11Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ kơ tơlơi Yêsu hơdip glaĭ laih laih anŭn HʼMari hơmâo ƀuh laih Yêsu, ƀing gơñu ƀu đaŏ kơ tơlơi anŭn ôh.

Yêsu Pơƀuh Rai Kơ Dua Čô Ding Kơna

(Luk 24:13-35)

12Tơdơi kơ anŭn, Yêsu pơƀuh rai hăng rup drơi jan pơkŏn kơ dua čô ding kơna tơdang ƀing gơñu rơbat ƀơi jơlan gah rơngiao kơ plei. 13Ƀing dua čô anŭn wơ̆t glaĭ ră ruai tơlơi anŭn kơ ƀing ding kơna pơkŏn, samơ̆ ƀing ding kơna anŭn ƀu đaŏ kơ tơlơi ƀing gơñu ruai ôh.

Yêsu Pơƀuh Rai Kơ Pluh-Sa Čô Ding Kơna

(Mathiơ 28:16-20; Luk 24:36-49; Yôhan 20:19-23; Bruă Mơnuă 1:6-8)

14Giŏng anŭn, Yêsu pơƀuh rai kơ pluh-sa čô ƀing ding kơna hlak ƀing gơñu dŏ ƀơ̆ng huă. Yêsu ƀuăh kơ ƀing gơñu kơ tơlơi ƀing gơñu ƀu đaŏ laih anŭn khăng pran jua hơngah ƀu đaŏ ôh kơ hơdôm tơlơi ƀing mơnuih hơmâo ƀuh laih Yêsu tơdơi kơ Ñu hơmâo hơdip glaĭ laih.
15Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Nao bĕ pơ abih bang lŏn tơnah laih anŭn pơtô pơblang Tơlơi Pơthâo Hiam kơ abih bang mơnuih mơnam. 16Hlơi pô đaŏ kơnang laih anŭn tŭ baptem, ñu anŭn či dưi klaih, samơ̆ hlơi pô ƀu đaŏ kơnang ôh, ñu anŭn či tŭ tơlơi Ơi Adai pơkơhma̱l yơh. 17Tui anŭn, Ơi Adai či pha brơi hơdôm gru kơnăl anai kơ ƀing đaŏ kơnang tui anai: Amăng anăn Kâo yơh ƀing gơñu či puh pơđuaĭ hĭ yang sat. Ƀing gơñu či pơhiăp amăng tơlơi tuai. 18Ƀing gơñu či mă djơ̆ ala hăng tơngan gơñu laih anŭn tơdang ƀing gơñu mơñum djơ̆ jrao akăm, ƀing gơñu ƀu či ruă ôh. Ƀing gơñu či ăh tơngan ƀơi ƀing mơnuih ruă duăm, sĭt ƀing ruă anŭn či suaih hĭ yơh.”

Yêsu Đĭ Glaĭ Pơ Adai

(Luk 24:50-53; Bruă Mơnuă 1:9-11)

19Tơdơi kơ Khua Yêsu hơmâo pơhiăp laih hăng ƀing gơñu, Ơi Adai pŭ̱ đĭ Ñu glaĭ pơ adai adih laih anŭn Ñu dŏ be̱r gah hơnuă kơ Ơi Adai yơh. 20Giŏng anŭn, ƀing ding kơna tơbiă nao hyu pơtô pơblang pơ djŏp djang anih laih anŭn Khua Yang mă bruă hrŏm hăng ƀing gơñu hăng pơrơklă boh hiăp Ñu mơ̆ng hơdôm gru kơnăl dŏ hrŏm hơbĭt hăng ƀing gơñu yơh.]