16

Yexu caj sawv rov lug

(Mth. 28:1-8; Lk. 24:1-12; Yh. 20:1-10)

1Thaus dhau nub Xanpatau lawm, Maivlag Mantala hab Maivlag kws yog Yakaunpau nam hab Xalaume puab moog yuav tshuaj tsw qaab coj moog pleev Yexu lub cev. 2Nub ib thaus sawv ntxuv puab txawm moog txug lub qhov ntxaa rua thaus nub tawm tuaj lawm. 3Puab sws thaam has tas, “Leejtwg yuav paab muab daim laag zeb dov tawm ntawm lub rooj ntxaa?” 4Puab tsaa muag saib daim laag zeb kws luj heev tub muab dov tawm lawm. 5Thaus puab nkaag moog rua huv lub ntxaa puab pum ib tug hluas naav lub tsho ntev dawb paug nyob tsawg saab xws. Puab kuj phemfwj heev. 6Tug hluas hov has rua puab tas, “Mej tsw xob phemfwj, mej tuaj nrhav Yexu tuabneeg Naxale kws raug muab teem rua sau khaublig ntoo. Nwg tub caj sawv lug lawm. Nwg tsw nyob ntawm nuav. Ca le saib lub chaw kws puab tso nwg. 7Mej ca le moog has rua nwg cov thwjtim hab Petu tas nwg yuav ua mej ntej moog rua peg Kalilai. Mej yuav pum nwg hov ntawd, lawv le nwg tau has rua mej.” 8Puab txawm tawm huv lub qhov ntxaa dha moog, tsua qhov puab ntshai tshee quas nyo hab phemfwj heev. Puab tsw has rua leejtwg vem puab ntshai.

[Xaus lug zag ib

Txwj nqai 9 moog txug nqai 20 tej phoo thau u kws zoo kawg tsw muaj cov nqai nuav. Tej zag tsw yog Malakau sau.

Yexu tshwm rua ob peb leeg pum

9Nub ib thaus sawv ntxuv kws Yexu caj sawv rov lug lawd, nwg lug tshwm rua Maivlag Mantala pum ua ntej, yog tug kws Yexu ntab xyaa tug daab tawm. 10Maivlag txhad moog has rua cov kws txeev nrug Yexu nyob rua thaus puab saamswm nyuaj sab hab quaj ntsuag. 11Thaus puab nov tas Yexu muaj txujsa nyob hab Maivlag tub pum Yexu lawm, los puab tseed tsw tshua ntseeg.
12Dhau ntawd Yexu hloov dua lub cev lug tshwm rua ob tug thwjtim pum rua thaus ob tug saamswm taug kev nrau lub nroog. 13Ob tug txhad rov lug pav rua cov thwjtim suavdawg los puab kuj tsw ntseeg ob tug.
14Dhau ntawd Yexu lug tshwm rua kaum ib tug thwjtim rua thaus puab saamswm noj mov. Nwg ywg qhov kws puab tsw ntseeg hab puab ua lub sab tawv vem yog puab tsw ntseeg cov kws tub pum Yexu rua thaus nwg caj sawv rov lug lawm. 15Yexu has rua puab tas, “Ca le tawm moog thoob nplajteb tshaaj tawm txuj xuv zoo rua ib tsoom tuabneeg suavdawg. 16Tug kws ntseeg hab ua kevcai raus dej yuav dim. Tug kws tsw ntseeg yuav raug teem txem. 17Cov kws ntseeg yuav ua tau tej txujci tseem ceeb nuav. Puab yuav tuav kuv lub npe ntab daab tawm, puab yuav has tau lug txawv txawv, 18puab txhais teg yuav tuav tau naab, yog puab haus tau tshuaj lom yaam twg yuav tsw lom puab hlo le, puab muab teg npuab cov tuabneeg muaj mob, cov tuabneeg hov yuav zoo huvsw.”

Yexu moog sau ntuj

(Lk. 24:50-53; Tkh. 1:9-11)

19Thaus tug Tswv Yexu has rua puab taag lawd, nwg raug coj moog sau ntuj hab nyob tsawg ntawm Vaajtswv saab teg xws. 20Cov thwjtim txawm tawm moog tshaaj tawm rua txhua qhov, tug Tswv kuj nrug puab ua num ua ke hab ua txujci phemfwj tshwm lug qha tas txuj xuv zoo muaj tseeb.]

[Xaus lug zag ob

Tej phoo lug Kili txuas nqai 8 nuav moog.
9 Cov quaspuj ntawd moog qha tej kws puab tau nov rua Petu hab cov kws nrug nwg nyob ua ke paub. 10 Dhau ntawd Yexu khaiv cov thwjtim moog tshaaj tawm Vaajtswv txujlug dawb huv kws tsw txawj lwj has txug txujkev dim moog ib txhws tsw kawg thoob plawg saab nub tuaj rua saab nub poob.]