16

Yesu Aengx Nangh Daaih

(Beiv mangc Matv^taai 28:1-8; Lugaa 24:1-12; Yo^han 20:1-10)

1Jiex liuz ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa, caux Yaagorpc nyei maa, Maa^li^yaa, aengx caux Saa^lo^me mingh maaiz youh ndaang, oix dorh mingh hietv Yesu nyei sei. 2Wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi lungh ndorm nziouv nyei, mba'hnoi cuotv daaih aqv, ninh mbuo mingh wuov zouv.
3Gan jauv mingh wuov zanc, laanh naaic laanh, “Haaix dauh haih tengx mbuo tui nqoi mbaeqc zouv-gaengh wuov kuaaiv domh la'bieiv?” 4Weic zuqc wuov kuaaiv la'bieiv hlo haic. Ninh mbuo cau hmien mangc, buatc wuov kuaaiv la'bieiv zungv tui nqoi mi'aqv. 5Bieqc zouv mingh, ninh mbuo buatc dauh m'jangc dorn lunx nyei, zuqv jienv lui-ndaauv baeqc nyei, zueiz jienv mbiaauc maengx ziouc haeqv ninh mbuo hnyouv huaang nzengc.
6Wuov dauh gorngv, “Maiv dungx gamh nziex. Meih mbuo lorz Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu, dongh zuqc ding ziepc nzaangc jaax wuov dauh. Ninh maiv yiem naaiv. Ninh nangh daaih aqv. Mangc gaax, naaiv se ninh mbuo an ninh wuov norm dorngx. 7Meih mbuo oix zuqc mingh mbuox ninh nyei sai-gorx, liemh Bide mbuox, ‘Yesu oix mingh Gaa^li^li ndaangc meih mbuo. Taux wuov meih mbuo ziouc buatc ninh hnangv zinh ndaangc ninh mbuox jiex meih mbuo wuov nor.’ ”
8Wuov deix m'sieqv dorn cuotv zouv huaang-huaang zaang-zaang nyei biaux, gamh nziex haic, sin zinx nzengc. Ninh mbuo yaac maiv gorngv haaix nyungc mbuox haaix dauh, weic zuqc ninh mbuo gamh nziex haic.

Yesu Hinc Bun Makv^ndaa^laa Mungv Wuov Dauh Maa^li^yaa Buatc

(Beiv mangc Matv^taai 28:9-10; Yo^han 20:11-18)

9Wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi, wuov ndorm nziouv nyei, Yesu nangh daaih ziouc hinc bun Makv^ndaa^laa Mungv wuov dauh Maa^li^yaa buatc ndaangc. Dongh naaiv dauh Maa^li^yaa zinh ndaangc Yesu zunc siec dauh mienv cuotv ninh nyei sin. 10Maa^li^yaa mingh mbuox zinh ndaangc caux Yesu yiem wuov deix mienh. Ninh mbuo corc nzauh haic, yiem wuov nyiemv. 11Ninh mbuo haiz Maa^li^yaa gorngv Yesu nangh daaih aqv. Ninh yaac duqv buatc liuz aqv, mv baac ninh mbuo maiv sienx.

Yesu Hinc Bun I Dauh Sai-Gorx Buatc

(Beiv mangc Lugaa 24:13-35)

12Naaiv deix sic jiex liuz, maaih i dauh sai-gorx mingh wuov naah. Gan jienv jauv mingh wuov zanc, Yesu hinc bun ninh mbuo buatc, mv baac maiv hnangv ninh zinh ndaangc hinc cuotv bun Maa^li^yaa buatc nor. 13Naaiv deix i dauh nzuonx mingh mbuox wuov deix sai-gorx, mv baac wuov deix sai-gorx maiv sienx.

Yesu Hinc Bun Ziepc Yietv Dauh Sai-Gorx Buatc

(Beiv mangc Matv^taai 28:16-20; Lugaa 24:36-49; Yo^han 20:19-23; Gong-Zoh 1:6-8)

14Nqa'haav wuov nzunc, wuov deix ziepc yietv dauh sai-gorx nyanc jienv hnaangx wuov zanc, Yesu hinc bun ninh mbuo buatc. Ninh gorngv ninh mbuo, weic zuqc ninh mbuo hnyouv ngaengc, maiv sienx ninh nangh daaih duqv buatc ninh wuov deix mienh nyei waac.
15Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc mingh gormx lungh ndiev zunh kuv fienx mbuox maanc mienh. 16Haaix dauh sienx yaac jiex wuom nyei leiz, wuov dauh ziouc duqv njoux aqv. Haaix dauh maiv sienx, wuov dauh zuqc dingc zuiz. 17Sienx nyei mienh yaac maaih Tin-Hungh nyei qaqv haih zoux duqv naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic. Ninh mbuo dengv yie nyei mbuox haih zunc mienv cuotv, yaac haih gorngv ganh nyungc waac. 18Se gorngv ninh mbuo nanv naang-doqc fai hopv ndie-laengc, yaac maiv hoic ninh mbuo. Ninh mbuo oix dorh buoz maan baengc mienh nyei sin, baengc ziouc longx mi'aqv.”

Yesu Faaux Lungh Mi'aqv

(Beiv mangc Lugaa 24:50-53; Gong-Zoh 1:9-11)

19Ziouv Yesu caux ninh mbuo gorngv liuz waac, Tin-Hungh dorh ninh faaux lungh mi'aqv. Ninh ziouc zueiz jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx. 20Sai-gorx mbuo cuotv mingh taux norm-norm dorngx zunh doz. Ziouv yaac caux ninh mbuo juangc gong zoux, bun ninh mbuo maaih qaqv zoux mbuoqc horngh nyei sic bun cing ninh mbuo zunh nyei doz za'gengh zien nyei.