7

Cov Yixalayees ua Tsis Ncaj

1Kuv tas kev cia siab lawm lauj! Kuv zoo ib yam li tus neeg tshaib plab uas xawb tsis tau ib lub txiv nyob saum ntoo, thiab tsis muaj txiv hmab nyob ntawm tej hmab de los noj li. Txhua rev txiv hmab uas qab thiab thawj phaum txiv ncuavpias luag twb muab de tas lawm. 2Tsis tshuav ib tug neeg ncaj ncees nyob hauv lub tebchaws hlo li; tsis muaj ib tug neeg uas muab siab npuab Vajtswv. Txhua tus npaj rawv tos tua neeg. Txhua tus nyas nrhw yuav tua nws tej kwvtij zejzog. 3Lawv txhua tus puavleej nyiam ua phem. Cov nomtswv thiab cov txiav txim xav tau luag tej nyiaj xiab. Tus uas ua zoo neej xav tau ib yam dabtsi nws tsa ncauj hais xwb luag yeej tuaj sib txoos ua ke tuav tswvyim lawm ntag. 4Txawm yog tus uas ua zoo thiab ua ncaj tshaj plaws ntawm lawv cov ntawd los tseem zoo li tsob pos xwb.
 Twb txog hnub uas Vajtswv yuav txiav txim rau cov neeg ntawd raws li uas nws tau hais kom cov cevlus uas yog cov neeg fajxwm ceebtoom rau lawv lawm. Nimno lawv ntxhov siab heev.
5Tsis txhob ntseeg koj tej kwvtij zejzog lossis tsis txhob cia siab rau koj tej phoojywg. Txawm yog tej lus uas koj hais rau koj tus pojniam los koj yuav tsum tau ceevfaj. 6Lub sijhawm no tej tub yuav thuam leej txiv hais tias ruam, tej ntxhais yuav tawmtsam leej niam, thiab tej nyab yuav nrog cov niampog sib cav sib ceg; koj cov yeebncuab yog koj tsevneeg ntag.
7Tiamsis kuv yuav ntsia ntsoov tus TSWV; kuv tos rawv Vajtswv, tus uas yuav los cawm kom kuv dim. Kuv tus Vajtswv yuav mloog kuv tej lus thov.

Tus TSWV Coj Kev Cawm Dim Los

8Peb tej yeebncuab tsis muaj lus yuav hnyos peb. Peb ntog lawm, tiamsis peb yuav sawv tau rov los dua. Tamsim no peb nyob hauv qhov chaw uas tsaus ntuj nti, tiamsis tus TSWV yuav ua lub teeb ci rau peb pom kev. 9Peb tau ua txhaum rau tus TSWV lawm, yog li ntawd peb yuav tau ua siab ntev tiv nws txojkev chim mus ib nyuag ntu. Tiamsis txog thaum kawg nws yuav tuaj peb tog thiab pab daws peb tej plaub ntug. Nws yuav coj peb tawm mus rau ntawm qhov kaj; peb yuav ntsia ntsoov nws cawm peb dim. 10Thaum ntawd peb cov yeebncuab yuav pom tej no, thiab lawv yuav poob ntsejmuag heev. Lawv yog cov yeebncuab uas hnyos peb hais tias, “Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv nyob qhov twg?” Peb yuav ntsia ntsoov lawv swb, thiab peb yuav pom luag tsuj lawv ib yam li neeg tsuj av nkos tom tej kev.
11Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees, twb txog lub sijhawm uas nej rov kho tus ntsayeej uas thaiv lub nroog lawm. Thaum ntawd nej lub nroog tej ciam yuav davfo mus ntxiv. 12Tej neeg uas khiav mus nyob txhua qhov lawm sawvdaws yuav tau rov los. Sab hnubtuaj, lawv yuav los pem tebchaws Axilias los; sab qabteb, lawv yuav los nram tebchaws Iziv los. Lawv yuav los ntawm tej tebchaws uas nyob ntawm ntug dej Efalates los, los tim tej hiavtxwv uas nyob deb, thiab saum tej roob uas nyob deb los. 13Tiamsis lub ntiajteb yuav ua suabpuam tas, rau qhov neeg ntiajteb ua phem ua qias.

Tus TSWV Hlub Cov Yixalayees

14Tus TSWV, koj cia li ua tus tswv yug yaj saib koj haivneeg; lawv yog haivneeg uas koj tau xaiv tseg lawm. Txawm yog lawv nyob ua twmzeej rau tom tej roob mojsab qhua los nyob puag ncig lawv tseem muaj tej tebchaws uas zoo qoobloo heev. Thov cia lawv mus noj tej zaub uas ntau heev hauv lub tebchaws Npasas thiab cheebtsam Nkile-as, ib yam li lawv tau noj puag thaum ub lawm.
15Tus TSWV, thov koj ua tej txujci tseemceeb rau peb pom ib yam li koj tau ua thaum koj coj peb khiav nram tebchaws Iziv los. 16Thaum txhua haivneeg pom tej no yuav ua rau lawv siab ntsws puas thiab zog ntaug tas. Lawv yuav pos qhov ncauj thiab ntsaws qhovntsej vim lawv ntshai heev. 17Lawv yuav nkag chaub laug hauv av ib yam li nab; lawv yuav ntshai tshee hnyo tawm hauv lawv tej chaw nkaum tuaj. Lawv yuav ntshai tshee hnyo tig rov qab los cuag tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv.
18Tus TSWV, yeej tsis muaj ib tug vajtswv zoo npaum li koj, koj zam txim rau koj haivneeg uas seem rov los. Koj tsis chim mus ibtxhis, tiamsis koj txaus siab hlo hlub peb mus li. 19Koj yuav rov hlub peb dua ib zaug ntxiv. Koj yuav muab peb tej kev txhaum tsuj ntiag rau hauv koj qab xibtaws thiab muab tej kev txhaum ntawd mus pov rau puag hauv qab thu hiavtxwv. 20Koj yuav ua ncaj thiab hlub koj haivneeg uas yog Anplahas thiab Yakhauj cov xeebntxwv raws li koj tau coglus rau peb cov yawgkoob puag thaum ub lawm.