1

Klei Aê Diê Ngêñ Rŭ Ênua

1 Klei ktrŏ djŏ kơ ƀuôn Niniwơ. Hdruôm hră klei Y-Nahum mnuih ƀuôn Êlkôs bi ƀuh.
  2Yêhôwa jing Aê Diê thâo trih leh anăn rŭ ênua,
   Yêhôwa rŭ ênua leh anăn bŏ hŏng klei ngêñ.
  Yêhôwa rŭ ênua kơ phung bi kdơ̆ng hŏng ñu,
   leh anăn pioh klei ngêñ hŏng phung roh ñu.
  3Yêhôwa amâo djăl ăl ôh leh anăn mâo klei myang prŏng,
   leh anăn hơăi Yêhôwa amâo srăng brei pô soh tlaih kơ klei bi kmhal ôh.
  Êlan ñu hlăm angĭn đrŭng leh anăn hlăm angĭn êbŭ,
   leh anăn knam jing ƀruih jơ̆ng ñu.
  4Ñu ƀuah êa ksĭ leh anăn bi khuôt gơ̆,
   ñu bi khuôt jih jang êa krông;
  čar Basan leh anăn čư̆ Karmel thu krô,
   mnga čar Liƀan dliu.
  5Ti anăp ñu, čư̆ mgei,
   kbuôn lik,
  boh lăn ktư̆ yơ̆ng,
   lăn ala leh anăn jih jang mnuih dôk hlăm ñu.
  6Hlei dưi dôk dơ̆ng ti anăp klei ñu ngêñ?
   Hlei pô dưi gĭr tŭ klei ñu ăl hlơr?
  Klei ñu ngêñ tuh leh msĕ si pui,
   leh anăn ñu bi mčah boh tâo.
  7Yêhôwa jing jăk,
   sa kđông kjăp hlăm hruê rŭng răng;
   ñu răng kriê phung đuĕ dăp hlăm ñu.
  8Ƀiădah hŏng êa lip tar ƀar
   ñu srăng bi luč phung bi kdơ̆ng hŏng ñu,
   leh anăn srăng tiŏ phung roh ñu truh kơ klei mmăt.
  9Ya diih mĭn čiăng ngă kơ Yêhôwa;
   ñu srăng bi rai jih,
   ñu amâo srăng rŭ ênua dua bliư̆ ôh kơ phung roh ñu.
  10Diñu rai tuč msĕ si êruê bi čuăl,
   leh anăn msĕ si phung kpiê ruă;
   diñu rai luč msĕ si adrăng krô.
  11Sa čô kbiă leh mơ̆ng ih,
   pô mĭn čiăng ngă jhat kơ Yêhôwa,
   leh anăn trông čhai klei jhat ƀai.
  12Snei Yêhôwa lač:
   “Wăt tơdah diñu jing ktang leh anăn lu dưn,
  arăng srăng bi rai leh anăn bi luč diñu.
   Wăt tơdah kâo bi knap diih leh dưn,
   kâo amâo srăng lŏ bi knap diih ôh.
  13Ară anei kâo srăng bi joh hĕ knông ñu mơ̆ng diih,
   leh anăn bi tloh hĕ klei săng đai kă diih.”
  14Yêhôwa brei leh klei mtă djŏ kơ ih,
   “Ih amâo srăng lŏ mâo phung anak čô djă anăn ih ôh.
  Kâo srăng bi rai rup krah leh anăn rup tuh tia
   mơ̆ng sang phung yang ih.
  Kâo srăng mkra msat kơ ih,
   kyuadah ih jing ƀai.”

Klei Mrâo Mrang Klei Ƀuôn Niniwơ Lĕ

  15 Nĕ anei, ti dlông čư̆
   jơ̆ng pô ba klei mrâo mrang jăk,
  pô hưn klei êđăp ênang!
   Djă pioh hruê knăm ih, Ơ Yuđa,
  bi sĭt bĕ klei ih ƀuăn,
   kyuadah pô ƀai amâo srăng lŏ tuôm hriê bi kdơ̆ng hŏng ih ôh,
   ñu rai tuč leh jih.