1

1Sŏp hră anai jing boh hiăp mơ̆ng Ơi Adai pơhiăp kơ plei phŭn Nineweh. Nahum jing pô pơala mơ̆ng plei Elkos mă tŭ boh hiăp anai mơ̆ng tơlơi pơƀuh ñu.

Tơlơi Yahweh Hil Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Plei Phŭn Nineweh

  2Yahweh jing Ơi Adai thâo ga̱r laih anŭn rŭ nua;
   Yahweh rŭ nua laih anŭn ƀrŭk hil.
  Yahweh pơkơhma̱l ƀing pơrơmut kơ Ñu
   laih anŭn yuakơ gơñu hơmâo ngă laih kơ Ñu hil, Ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu yơh.
  3Yahweh akaih hil samơ̆ Ñu jing Pô kơtang mơyang,
   sĭt Yahweh pơkơhma̱l tơlơi soh yơh.
  Jơlan Ñu rơbat hơmâo angĭn rơbŭ prŏng čơdơ̆ng thut rơbŭ kơthel,
   khul kơthul hăng adai jing kar hăng ƀruih lŏn gah yŭ tơkai Ñu.
  4Ñu pơđar kơ ia rơsĭ brơi thu laih anŭn rơsĭ thu hĭ;
   Ñu ngă brơi kơ khul ia krong jing hĭ thu krô.
  Khul kơyâo pơtâo đang hơma Basan hăng čư̆ Karmel jing gliu hĭ
   laih anŭn khul bơnga anih lŏn Lebanôn djot hĭ.
  5Tơdang Yahweh pơƀuh rai khul lŏn pơpư̆ čư̆ pơgơi ƀơi anăp Ñu,
   laih anŭn khul bŏl čư̆ lê̱k hĭ.
  Lŏn tơnah rơyŭh rơyăh tơdang Yahweh pơƀuh rai,
   abih bang lŏn tơnah laih anŭn mơnuih amăng anŭn rŭng răng yơh.
  6Tơdang Ñu ƀrŭk hil, hlơi pô dưi dŏ so̱t lĕ?
   Tơdang Ñu hil kơtang biă mă, hlơi pô dưi dŏ hơdip lĕ?
  Ñu pơrơđah tơlơi Ñu hil kơtang hrup hăng jơlah apui;
   tơlơi Ñu hil anŭn ngă kơ khul boh pơtâo pơčah hĭ brai.
  7Yahweh jing hiam klă;
   Ñu hrup hăng sa kơđông kơjăp kiăng pơgang ƀing ană plei Ñu amăng mông tơnap tap.
   Ñu răk wai hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu.
  8Samơ̆ Ñu hrup hăng ia li̱ng prŏng yơh
   klă̱ pơrai hĭ ƀing rŏh ayăt Ñu hăng pơdjai hĭ abih gơñu;
   laih anŭn Ñu puh pơđuaĭ hĭ abih ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu mŭt amăng tơlơi djai.
  9Hơget mơneč sat ƀai ƀing gih ngă kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh lĕ?
   Ñu či pơrai hĭ abih bang ƀing gih yơh.
   Sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu hloh kơ sa wơ̆t.
  10Ƀing gih jing ƀing măt tơpai,
   apui či ƀơ̆ng hĭ ƀing gih kar hăng apui ƀơ̆ng pum rơ̆k drơi laih anŭn adrăng krô yơh.
  11Ơ Nineweh, mơ̆ng ih yơh, hơmâo pơtơbiă rai sa čô
   jing pô bă hăng lu mơneč sat ƀai,
   ñu yơh jing pô ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh.
  12Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng ƀing ană plei Ñu jing ƀing Yudah tui anai,
   “Wơ̆t tơdah ƀing Assiria jing ƀing kơtang laih anŭn lu biă mă,
   arăng či pơrai hĭ ƀing gơñu laih anŭn gơñu či rơngiă hĭ thĕng yơh.
  Ơ ƀing ană plei Kâo, Kâo hơmâo pơtơnap laih ƀing gih,
   samơ̆ Kâo ƀu či ngă tơnap kơ ƀing gih kar hăng anŭn dơ̆ng tah.
  13Ră anai Kâo či pơđŭt hĭ tơlơi dưi ƀing Assiria gah ngŏ kơ ƀing gih
   laih anŭn či kơtŭng tơĭ hĭ khul hrĕ čuăk kiăng kơ pơrơngai hĭ ƀing gih.”
  14Anai yơh jing tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ƀing Assiria tui anai,
   “Ƀing gih ƀu či hơmâo ană tơčô kiăng kơ djă̱ pioh anăn gih ôh.
  Kâo či pơrai hĭ khul rup trah laih anŭn rup čruih tia
   jing khul gơnam amăng khul sang yang ƀing yang rơba̱ng gih.
  Kâo či pơkra lui pơsat kơ ƀing gih yơh, Ơ ƀing Assiria
   yuakơ ƀing gih ƀu năng kơ dŏ hơdip ôh.”
  15Anai nê, sa čô ding kơna hlak rai găn mơ̆ng khul čư̆ čan
   djă̱ ba tơlơi pơthâo hiam.
   Ñu hlak rai kiăng pơhaih tơlơi dưi hĭ!
   Ơ ƀing Yudah, djă̱ hơdơr bĕ khul tơlơi phet gih,
   hăng pơyơr bĕ kơ Yahweh khul gơnam ƀing gih hơmâo ƀuăn pơyơr laih.
  Ƀing sat ƀai ƀu či wang blah lŏn čar gih dơ̆ng tah,
   yuakơ ƀing gơñu či răm rai hĭ abih bang yơh.