1

1Povlauj hab Timaute kws yog Yexu Kheto le tub qhe has moog rua cov xuv dawb huv Yexu Kheto txhua tug kws nyob huv lub moos Filipi, hab rua cov saib cov ntseeg hab cov kws paab ua num. 2Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog peb leej Txwv hab ntawm tug Tswv Yexu Kheto nrug nraim mej nyob.

Povlauj thov paab pawg ntseeg Filipi

3Kuv ua Vaajtswv tsaug rua txhua zag kws kuv ncu txug mej. 4Txhua zag kws thov Vaajtswv paab mej suavdawg kuv yeej zoo sab kawg le, 5vem mej nrug kuv koom teg huv txuj xuv zoo txwj thawj nub lug txug nwgnuav. 6Kuv ruaj sab le nuav tas, tug Tswv kws chiv ua teg num zoo rua huv mej lawd yuav ua kuas tav rua Yexu Kheto nub. 7Qhov kws kuv xaav le nuav kuj raug lawm vem mej nyob rawv huv kuv lub sab hab mej txhua tug nrug kuv koom Vaajtswv txujkev hlub tsw has thaus kuv raug kaw hab thaus kuv fwj xwm txuj xuv zoo hab qha kuas pum tas txuj xuv zoo muaj tseeb. 8Vem tas Vaajtswv ua tau timkhawv tas kuv lub sab ncu txug mej txhua tug ib yaam le Yexu Kheto lub sab khuvleej. 9Kuv thov Vaajtswv le nuav tas thov kuas mej txujkev sws hlub luj zuj quas zug tuaj hab muaj kev paub muaj kev nkaag sab txhua yaam, 10sub mej txhad xaam pum tas yaam twg tswm txaj kawg nkaus, hab mej txhad ua tau tuabneeg dawb huv tsw muaj chaw thuaj rua Kheto nub, 11hab mej txhad puv npo tej num kws lug ntawm txujkev ncaaj nceeg kws tshwm huv Yexu Kheto lug, sub txhad pub koob meej rua Vaajtswv hab qhuas nwg.

Povlauj txujsa muaj nyob ua koom rua Kheto

12Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej paub tas tej kws tshwm xwm rua kuv nuav tub rov ua rua txuj xuv zoo yimfuab nthuav daav moog. 13Yog le hov cov tub rog kws zuv Xixa tsev hab lwm tug txhad paub thoob plawg tas qhov kws kuv raug txuj saw hlau khi nuav tub yog vem kuv ua Kheto le num. 14Hab vem txuj saw hlau khi nuav ua rua cov kwvtij feem coob ruaj sab rua huv tug Tswv, hab muaj lub sab tuab heev dua kws yuav pav Vaajtswv txujlug tsw ntshai hlo le.
15Yeej muaj qee leej tshaaj tawm txug Kheto vem yog puab khib hab nyam sws caam, tassws kuj muaj qee leej tshaaj tawm vem yog xaav ua zoo. 16Ib co tshaaj tawm ntawm txujkev hlub vem yog puab paub tas kuv raug tsaa ca kuas fwj xwm txuj xuv zoo nuav. 17Tassws ib co pav txug Kheto vem puab sws txeeb tsw yog muaj lub sab dawb paug ua, tassws yog xaav tswm txom kuv rua thaus kuv raug kaw. 18Tassws tsw ua le caag. Tsw has yuav laam pav lossws muaj sab dawb paug pav, Kheto kuj raug muab tshaaj tawm. Qhov nuav ua rua kuv zoo sab.
 Hab kuv yeej yuav zoo sab ntxwv moog,
19vem kuv paub tas qhov kws mej thov hab qhov kws Yexu Kheto tug Ntsuj Plig paab yuav ua rua kuv dim qhov kws raug kaw. 20Vem tas kuv lub sab xaav hab vaam tas kuv yuav tsw raug txaaj muag hlo le, tassws yuav muaj lub sab tuab kawg nkaus, sub Kheto txhad yuav tau koob meej ntawm kuv lub cev nwgnuav ib yaam le ib txwm tau, tsw has kuv tseed caj lossws tuag. 21Tsua qhov kuv muaj txujsa nyob los nyob rua Kheto, kuv tuag los kuj tau tshaaj thawj. 22Yog kuv tseed yuav muaj txujsa nyob huv lub cev nuav los kuv yuav ua num kuas tawg paaj txw txwv. Tassws kuv tsw paub yuav xaiv qhov twg. 23Kuv nyuaj sab rua ob qhov nuav. Kuv xaav ncaim moog hab nrug Kheto nyob, yog qhov kws zoo heev dua. 24Tassws qhov kws tseed nyob huv lub cev nuav kuj yog qhov cheem tsum heev dua rua mej. 25Kuv ruaj sab txug qhov nuav, mas kuv paub tas kuv tseed yuav muaj txujsa nyob, hab yuav nrug mej txhua tug nyob paab kuas mej kheev hlub hab muaj lub sab xyiv faab huv txujkev ntseeg, 26sub mej txhad le muaj lug khaav txug kuv heev zuj zug rua huv Yexu Kheto vem kuv yuav tuaj txug mej dua ib zag hab.
27Thov kuas mej ua lub neej phim Yexu txuj xuv zoo xwb. Txawm yog kuv yuav tuaj saib mej hab tsw tuaj los kuv yuav tau nov xuv tas mej koom ua ib lub sab nyob ruaj, hab thooj xeeb hum huv ua num paab txujkev ntseeg kws lug ntawm txuj xuv zoo, 28hab mej tsw ntshai cov kws tawm tsaam mej hlo le. Tej nuav yog ua timkhawv kws qha rua puab paub tas puab yuav puam tsuaj tassws qha tas mej yuav tau txujkev dim kws lug ntawm Vaajtswv lug. 29Tsua qhov vem yog saib rua Kheto, txhad muab pub rua mej kuas mej tsw yog ntseeg nwg xwb tassws tseed raug kev txom nyem vem yog saib rua nwg, 30vem mej kuj muaj tuab txujkev tawm tsaam ib yaam le mej txeev pum kuv muaj hab nov tas nwgnuav kuv tseed saamswm muaj.