1

1Kâo, Paul laih anŭn Timothe, jing ƀing ding kơna Krist Yêsu.
 Kâo čih mơit kơ abih bang ƀing đaŏ hiam klă amăng Krist Yêsu dŏ amăng plei Philip, hrŏm hơbĭt hăng ƀing kŏng tha hăng ƀing tha sang yang tui anai:
2Kâo rơkâo kơ Ơi Adai Ama ta hăng mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist ta či brơi tơlơi khăp pap kơ ƀing gih laih anŭn ngă kơ ƀing gih rơnŭk rơno̱m amăng pran jua gih.

Tơlơi Hơdơr Bơni Laih Anŭn Tơlơi Iâu Laĭ

3Kâo bơni hơơč kơ Ơi Adai kâo ƀơi rĭm wơ̆t kâo hơdơr kơ ƀing gih. 4Amăng abih bang tơlơi kâo iâu laĭ kơ abih bang ƀing gih, kâo nanao iâu laĭ hăng tơlơi hơ̆k mơak 5yuakơ ƀing gih hơmâo dŏ mă bruă laih hăng kâo kơ tơlơi bruă tơlơi pơthâo hiam čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi tal sa ƀing gih đaŏ kơ tơlơi anŭn hlŏng truh pơ tă anai. 6Kâo kơnang kơjăp kơ tơlơi anŭn, kiăng kơ Ơi Adai, jing Pô čơdơ̆ng ngă bruă hiam amăng ƀing gih, či pơñen ngă tŏ tui hlo̱m ƀo̱m bruă anŭn tơl truh hrơi Krist Yêsu trŭn rai dơ̆ng yơh.
7Djơ̆ găl biă mă yơh kơ kâo pơmưn tui anŭn kơ abih bang ƀing gih, yuakơ kâo hơdơr kơ ƀing gih amăng pran jua kâo. Yuakơ wơ̆t tơdah kâo dŏ amăng sang mơnă, ƀôdah pơgăl pơgang hăng pơkơjăp tơlơi pơthâo hiam, sĭt abih bang ƀing gih pơpha hrŏm hăng kâo amăng tơlơi bruă anŭn jing tơlơi Ơi Adai khăp pap kơčrâo brơi laih kơ kâo kiăng kơ ngă. 8Ơi Adai pô yơh dưi gơ̆ng jơlan brơi kơ tơlơi kâo khăp kiăng biă mă kơ abih bang ƀing gih kar hăng Krist Yêsu pô yơh khăp kơ ƀing gih.
9Laih anŭn anai yơh jing tơlơi kâo iâu laĭ: Kâo rơkâo kơ tơlơi ƀing gih či thâo krăn hăng thâo hluh thim lu jai dơ̆ng hiư̆m kiăng kơ khăp kơ tơdruă. 10Kâo rơkâo kiăng kơ ƀing gih thâo pơkơnăl kơ tơlơi hiam hloh laih anŭn ƀing gih dưi jing hĭ jơngeh hăng ƀu hơmâo anih dưi ƀuăh ôh tơl truh hrơi Krist truh. 11Kâo rơkâo kiăng kơ ƀing gih hơdip hơdơ̆ng tơpă hơnơ̆ng hlo̱m ƀo̱m, yua mơ̆ng Yang Yêsu Krist pơdưi hĭ ƀing gih kiăng kơ ngă, kiăng kơ ƀing arăng či pơguh pơang hăng bơni hơơč kơ Ơi Adai yơh.

Tơlơi Paul Dŏ Amăng Sang Mơnă Pơlar Hyu Tơlơi Pơthâo Hiam

12Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo kiăng kơ ƀing gih thâo kơ tơlơi hơget tơlơi hơmâo truh laih kơ kâo, sĭt hơmâo pơdưi hĭ laih lu mơnuih kiăng kơ hơmư̆ tơlơi pơthâo hiam. 13Boh nik ñu, tơlơi bruă anŭn hơmâo jing hĭ laih rơđah rơđo̱ng amăng djŏp anih gak sang pơtao laih anŭn kơ rĭm mơnuih pơkŏn kơ tơlơi kâo dŏ amăng sang mơnă yuakơ kâo pơtô pơblang kơ tơlơi Krist. 14Yuakơ hơdôm tơlơi kâo dŏ amăng sang mơnă yơh, hơmâo lu ƀing ayŏng adơi amăng Khua Yang hơmâo tŭ laih tơlơi pơđu̱r pơkơjăp kiăng kơ pơtô boh hiăp Ơi Adai hăng tơlơi kơjăp laih anŭn tơlơi khĭn biă mă yơh.
15Sĭt yơh hơmâo đơđa mơnuih pơtô pơblang kơ tơlơi Krist hăng tơlơi ƀlah moăñ laih anŭn hăng tơlơi pơrơsua anăp hăng kâo, samơ̆ hơmâo mơnuih pơkŏn pơtô pơblang hăng kơnuih hiam mơak anăp hăng kâo. 16Ƀing mơnuih tơdơi ngă tơlơi anŭn yuakơ ƀing gơñu khăp kơ kâo, yuakơ ƀing gơñu thâo krăn kơ tơlơi Ơi Adai brơi pioh kâo pơ anai kiăng kơ pơgăl pơgang kơ tơlơi pơthâo hiam yơh. 17Bơ kơ ƀing mơnuih hlâo adih pơtô pơblang kơ tơlơi Krist yuakơ ƀing gơñu pơiăng hăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo, ƀu tơpă sĭt ôh, laih anŭn ƀing gơñu pơmĭn kơ tơlơi ƀing gơñu thim lu tơlơi rŭng răng kơ kâo tơdang kâo dŏ amăng sang mơnă. 18Samơ̆ tơlơi bruă anŭn ƀu yom pơphan ôh! Tơlơi yom pơphan jing amăng rĭm hơdră jơlan, wơ̆t tơdah mơ̆ng tơlơi amoaih soh ƀôdah tơpă, arăng ăt hyu pơtô pơblang kơ tơlơi Krist mơ̆n. Laih anŭn yuakơ tơlơi bruă anŭn yơh, kâo hơ̆k mơak biă mă.
 Sĭt yơh, kâo či tŏ tui hơ̆k mơak yơh,
19yuakơ kâo thâo kơ tơlơi yua mơ̆ng hơdôm tơlơi iâu laĭ gih laih anŭn tơlơi djru mơ̆ng Yang Bơngăt Yang Yêsu Krist, tơlơi hơmâo truh laih kơ kâo či pơtơbiă rai amăng tơlơi dưi pơrơngai hĭ kâo mơ̆ng sang mơnă yơh. 20Kâo kơjăp hơđơ̆ng čang rơmang biă mă kơ tơlơi kâo ƀu či tŭ pơmlâo ôh, samơ̆ kâo či jing khĭn ră anai laih anŭn nanao kiăng kơ pơdun đĭ Krist yua mơ̆ng tơlơi kâo ngă, yua mơ̆ng hiư̆m kâo hơdip ƀôdah hiư̆m kâo djai yơh. 21Bơ kơ kâo, kâo hơdip kiăng kơ pơpŭ kơ Krist laih anŭn djai jing hiam hloh yơh. 22Tơdah kâo ăt či dŏ hơdip amăng drơi jan anai, anŭn jing tŭ yua kơ bruă kâo yơh. Samơ̆ hơget tơlơi kâo khŏm ruah mă lĕ? Kâo ƀu thâo ôh! 23Kâo ƀu thâo krăn ôh tơlơi pă amăng dua mơta tơlơi anai kâo khăp hloh: Kâo kiăng biă mă đuaĭ hĭ hăng nao dŏ hrŏm hăng Krist, anŭn yơh jing tơlơi hiam hloh, 24samơ̆ tơlơi kiăng yom pơphan hloh yơh kơ ƀing gih kơ tơlơi kâo ăt dŏ hơdip amăng drơi jan anai. 25Yuakơ kâo thâo sĭt kơ tơlơi anŭn, kâo ăt či tŏ tui hơdip laih anŭn kâo či nao dŏ hăng ƀing gih, kiăng kơ djru ƀing gih đaŏ kơnang kơ Krist hăng tơlơi hơ̆k mơak laih anŭn hăng tơlơi kơjăp hơđơ̆ng hloh, 26kiăng kơ ƀing gih mơak mơai biă mă, yuakơ Krist Yêsu či ba nao kâo pơ ƀing gih dơ̆ng.
27Wơ̆t tơdah hơget tơlơi truh, răk wai bĕ gih pô kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng djơ̆ tui hăng tơlơi pơthâo hiam Krist yơh. Tui anŭn, kiăng kơ thâo dah kâo rai bưp ƀing gih ƀôdah kơnơ̆ng hơmư̆ kơ tơlơi ƀing gih tơdang kâo rơkŭt, kâo či thâo kơ tơlơi ƀing gih tŭ dŏ kơjăp pơgop sa kar hăng sa čô, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi kâo pơtô pơhrăm laih tui hăng tơlơi pơthâo hiam yơh, 28ƀu hơmâo tơlơi huĭ hyưt hơget ôh kơ ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih. Tơlơi anŭn či pơdah kơ tơlơi Ơi Adai či pơrai hĭ ƀing gơñu, samơ̆ Ñu či pơklaih hĭ ƀing gih. Ơi Adai či ngă abih bang tơlơi anŭn yơh. 29Kâo laĭ tui anŭn yuakơ tơlơi anŭn hơmâo pha brơi kơ ƀing gih laih pơala brơi kơ Krist ƀu djơ̆ kơnơ̆ng đaŏ kơnang kơ Ñu đôč ôh, samơ̆ ăt gleh tơnap yuakơ Ñu mơ̆n, 30yuakơ ƀing gih hlak tŭ gleh tơnap kar hăng ƀing gih ƀuh kâo tŭ gleh tơnap, laih anŭn ră anai ƀing gih hơmư̆ yơh kơ tơlơi kâo hlak gleh tơnap.