1

1Povlauj thiab Timaute uas yog Yexus Khetos li tub qhe hais mus rau cov xov dawb huv Yexus Khetos txhua tus uas nyob hauv lub moos Filipi, thiab rau cov saib xyuas cov ntseeg thiab cov uas pab ua haujlwm. 2Thov txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm Vajtswv uas yog peb leej Txiv thiab ntawm tus Tswv Yexus Khetos nrog nraim nej nyob.

Povlauj thov pab pawg ntseeg Filipi

3Kuv ua Vajtswv tsaug rau txhua zaus uas kuv nco txog nej. 4Txhua zaus uas thov Vajtswv pab nej sawvdaws kuv yeej zoo siab kawg li, 5vim nej nrog kuv koom tes hauv txoj xov zoo txij thawj hnub los txog nimno. 6Kuv ruaj siab li no tias, tus Tswv uas pib ua tes haujlwm zoo rau hauv nej lawd yuav ua kom tiav rau Yexus Khetos hnub. 7Qhov uas kuv xav li no kuj raug lawm vim nej nyob rawv hauv kuv lub siab thiab nej txhua tus nrog kuv koom Vajtswv txojkev hlub tsis hais thaum kuv raug kaw thiab thaum kuv hwj xwm txoj xov zoo thiab qhia kom pom tias txoj xov zoo muaj tseeb. 8Vim tias Vajtswv ua tau timkhawv tias kuv lub siab nco txog nej txhua tus ib yam li Yexus Khetos lub siab khuvleej. 9Kuv thov Vajtswv li no tias thov kom nej txojkev sib hlub loj zuj zus tuaj thiab muaj kev paub muaj kev nkag siab txhua yam, 10xwv nej thiaj xam pom tias yam twg tsim txiaj kawg nkaus, thiab nej thiaj ua tau neeg dawb huv tsis muaj chaw thuam rau Khetos hnub, 11thiab nej thiaj puv npo tej haujlwm uas los ntawm txojkev ncaj ncees uas tshwm hauv Yexus Khetos los, kom thiaj pub koob meej rau Vajtswv thiab qhuas nws.

Povlauj txojsia muaj nyob ua num rau Khetos

12Cov kwvtij, kuv xav kom nej paub tias tej uas tshwm xwm rau kuv no twb rov ua rau txoj xov zoo yimhuab nthuav dav mus. 13Yog li ntawd cov tub rog uas zov Xixa tsev thiab lwm tus thiaj paub thoob plaws tias qhov uas kuv raug txoj saw hlau khi no twb yog vim kuv ua Khetos li haujlwm. 14Thiab vim txoj saw hlau khi no ua rau cov kwvtij feem coob ruaj siab rau hauv tus Tswv, thiab muaj lub siab tuab heev dua uas yuav piav Vajtswv txojlus tsis ntshai kiag li.
15Yeej muaj qee leej tshaj tawm txog Khetos vim yog lawv khib thiab nyiam sib cam, tiamsis kuj muaj qee leej tshaj tawm vim yog xav ua zoo. 16Ib co tshaj tawm ntawm txojkev hlub vim yog lawv paub tias kuv raug tsa cia kom hwj xwm txoj xov zoo no. 17Tiamsis ib co piav txog Khetos vim lawv sib txeeb tsis yog muaj lub siab dawb paug ua, tiamsis yog xav tsim txom kuv rau thaum kuv raug kaw. 18Tiamsis tsis ua li cas. Tsis hais yuav lam piav lossis muaj siab dawb paug piav, Khetos kuj raug muab tshaj tawm. Qhov no ua rau kuv zoo siab.
 Thiab kuv yeej yuav zoo siab ntxiv mus,
19vim kuv paub tias qhov uas nej thov thiab qhov uas Yexus Khetos tus Ntsuj Plig pab yuav ua rau kuv dim qhov uas raug kaw. 20Vim tias kuv lub siab xav thiab vam tias kuv yuav tsis raug txaj muag kiag li, tiamsis yuav muaj lub siab tuab kawg nkaus, xwv Khetos thiaj yuav tau koob meej ntawm kuv lub cev nimno ib yam li ib txwm tau, tsis hais kuv tseem ciaj lossis tuag. 21Rau qhov kuv muaj txojsia nyob los nyob rau Khetos, kuv tuag los kuj tau tshaj thawj. 22Yog kuv tseem yuav muaj txojsia nyob hauv lub cev no los kuv yuav ua haujlwm kom tawg paj txi txiv. Tiamsis kuv tsis paub yuav xaiv qhov twg. 23Kuv nyuaj siab rau ob qhov no. Kuv xav ncaim mus thiab nrog Khetos nyob, yog qhov uas zoo heev dua. 24Tiamsis qhov uas tseem nyob hauv lub cev no kuj yog qhov cheem tsum heev dua rau nej. 25Kuv ruaj siab txog qhov no, mas kuv paub tias kuv tseem yuav muaj txojsia nyob, thiab yuav nrog nej txhua tus nyob pab kom nej kheev hlob thiab muaj lub siab xyiv fab hauv txojkev ntseeg, 26kom nej thiaj li muaj lus khav txog kuv heev zuj zus rau hauv Yexus Khetos vim kuv yuav tuaj txog nej dua ib zaug thiab.
27Thov kom nej ua lub neej phim Yexus txoj xov zoo xwb. Txawm yog kuv yuav tuaj saib nej thiab tsis tuaj los kuv yuav tau hnov xov tias nej koom ua ib lub siab nyob ruaj, thiab thooj xeeb hum hauv ua haujlwm pab txojkev ntseeg uas los ntawm txoj xov zoo, 28thiab nej tsis ntshai cov uas tawm tsam nej kiag li. Tej no yog ua timkhawv uas qhia rau lawv paub tias lawv yuav puam tsuaj tiamsis qhia tias nej yuav tau txojkev dim uas los ntawm Vajtswv los. 29Rau qhov vim yog saib rau Khetos, thiaj muab pub rau nej kom nej tsis yog ntseeg nws xwb tiamsis tseem raug kev txom nyem vim yog saib rau nws, 30vim nej kuj muaj tib txojkev tawm tsam ib yam li nej txeev pom kuv muaj thiab hnov tias nimno kuv tseem tabtom muaj.