9

Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê

1Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai ông. Ngài phán với họ: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dẫy đất. 2Tất cả các loài thú trên đất, các loài chim trời, các loài bò sát trên đất, và các loài cá biển, đều sẽ kinh sợ các con và bị trao vào tay các con. 3Bất cứ loài vật nào di chuyển và có sự sống đều dùng làm thức ăn cho các con. Ta ban cho các con mọi vật ấy như Ta đã ban rau cỏ xanh cho các con. 4Nhưng các con không được ăn thịt còn máu, tức là còn sự sống. 5Chắc chắn Ta sẽ đòi lại máu của sinh mạng các con. Ta sẽ đòi lại máu đó từ mọi loài thú vật và Ta sẽ đòi lại sinh mạng con người từ tay đồng loại nó, tức là từ tay anh em nó.
  6Kẻ nào làm đổ máu người,
   Sẽ bị người khác làm đổ máu lại;
  Vì Đức Chúa Trời tạo nên loài người
   Theo hình ảnh của Ngài.
7Vậy, các con hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, làm cho lan tràn và đầy dẫy trên đất.”

Đức Chúa Trời lập giao ước với loài người

8Đức Chúa Trời phán với Nô-ê và các con trai đang ở với ông rằng: 9“Nầy, Ta lập giao ước với các con và dòng dõi các con, 10và với tất cả sinh vật đang ở với các con như loài chim, gia súc, thú rừng, tức là tất cả các loài ở trong tàu ra, cũng như với mọi loài thú sống trên đất sau nầy. 11Vậy Ta lập giao ước với các con: Mọi loài xác thịt sẽ không bị nước lụt tiêu diệt nữa, và cũng không có trận lụt nào để hủy phá quả đất nữa.”
12Đức Chúa Trời phán: “Đây là dấu hiệu về giao ước đời đời mà Ta lập giữa Ta với các con, với mọi loài sinh vật đang ở với các con, trải qua các thế hệ. 13Ta đặt cầu vồng của Ta trên tầng mây để làm dấu hiệu về giao ước giữa Ta và quả đất. 14Mỗi khi Ta giăng mây trên bầu trời và cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, 15Ta sẽ nhớ lại giao ước mà Ta đã lập với các con, cũng như với mọi sinh vật, mọi loài xác thịt, thì nước sẽ chẳng bao giờ trở thành trận lụt để hủy diệt mọi loài xác thịt nữa. 16Khi cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, Ta nhìn xem nó để nhớ lại giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời và mọi sinh vật, mọi loài xác thịt trên đất.” 17Đức Chúa Trời lại phán với Nô-ê: “Đó là dấu hiệu về giao ước mà Ta đã lập giữa Ta và mọi loài xác thịt trên đất.”

Các con trai của Nô-ê

18Các con trai của Nô-ê ở trong tàu ra là Sem, Cham và Gia-phết. Cham chính là cha của Ca-na-an. 19Đó là ba con trai của Nô-ê, và từ họ mà có loài người phân bố khắp mặt đất.

Nô-ê say rượu, Ca-na-an bị nguyền rủa

20Nô-ê làm nghề nông. Ông là người đầu tiên trồng nho. 21Ông uống rượu say mèm, rồi cởi áo quần nằm giữa trại mình. 22Cham, là cha Ca-na-an, thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cho hai anh mình. 23Sem và Gia-phết lấy áo choàng, vắt trên vai, rồi đi thụt lùi đến đắp lại cho cha. Họ quay mặt đi chỗ khác nên hoàn toàn không nhìn thấy sự trần truồng của cha mình. 24Khi Nô-ê tỉnh rượu, biết được việc người con út đã làm cho mình, 25thì nói:
  “Ca-na-an đáng nguyền rủa!
   Nó sẽ làm nô lệ thấp hèn nhất cho anh em nó.”
26Ông còn nói:
  “Chúc tạ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Sem;
   Ca-na-an phải làm nô lệ cho Sem!
  27Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng bờ cõi Gia-phết,
   Và cho nó sống trong trại của Sem;
   Còn Ca-na-an phải làm nô lệ cho Gia-phết.”
28Sau trận lụt, Nô-ê còn sống được ba trăm năm mươi năm nữa. 29Nô-ê hưởng thọ chín trăm năm mươi tuổi, rồi qua đời.