5

Dawid Jing Pơtao Kơ Ƀing Israel

(1 Hră Ruai 11:1-9; 14:1-7)

1Tơdơi kơ anŭn, abih bang ƀing kơnung djuai Israel rai pơ Dawid ƀơi plei pơnăng Hebrôn laih anŭn laĭ tui anai,
  “Ƀing gơmơi jing drơi jan drah kơtăk ih pô yơh.
  2Hlâo adih, wơ̆t tơdah Saul jing pơtao kơ ƀing gơmơi,
   ih yơh jing pô dui ba ƀing ling tơhan Israel tơbiă nao amăng khul tơlơi blah ngă gơñu,
  laih anŭn Yahweh ăt laĭ mơ̆n hăng ih tui anai,
   ‘Ih či wai lăng ƀing ană plei Kâo Israel kar hăng pô wai lăng tơpul triu,
   sĭt ih či jing pô khua djă̱ akŏ gơñu yơh!’ ”
3Tui anŭn yơh, abih bang ƀing kŏng tha Israel rai pơgop hăng pơtao Dawid ƀơi plei Hebrôn. Ƀơi plei Hebrôn anŭn, Dawid pơjing sa tơlơi pơgop hăng ƀing kŏng tha anŭn ƀơi anăp Yahweh, laih anŭn ƀing gơñu trôč ia jâo ƀơi Dawid kiăng kơ pơjing ñu jing pơtao kơ ƀing Israel yơh.
4Dawid hlak klâopluh thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng pă̱pluh thŭn. 5Amăng plei Hebrôn anŭn, ñu git gai wai lăng ƀing Yudah amăng tơjuh thŭn sămkrah; amăng plei Yerusalaim ñu wai lăng abih bang ƀing Israel wơ̆t hăng Yudah mơ̆n truh kơ klâopluh-klâo thŭn.

Pơtao Dawid Blah Juă Hĭ Plei Yerusalaim

(1 Hră Ruai 11:4-9)

6Pơtao Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu tơbiă nao pơ plei Yerusalaim kiăng kơ kơsung blah ƀing Yebus jing ƀing hơdip pơ anŭn. Ƀing Yebus laĭ kơ Dawid tui anai, “Ih ƀu thâo mŭt amăng anai ôh. Wơ̆t tơdah ƀing bum mơta laih anŭn ƀing rơwen ăt dưi puh pơđuaĭ hĭ ih mơ̆n.” Ƀing gơñu pơmĭn tui anai, “Dawid ƀu dưi mŭt amăng anai ôh.” 7Wơ̆t tơdah ƀing gơñu laĭ tui anŭn, Dawid ăt blah juă hĭ kơđông kơjăp gơñu anih Ziôn, jing anih ñu pơanăn Plei Dawid.
8Ƀơi hrơi anŭn Dawid hơmâo pơtă laih hăng ƀing ling tơhan ñu tui anai, “Hlơi pô kiăng blah juă hĭ ƀing Yebus či khŏm đĭ nao jơlan glung amăng ia rô kăh dưi nao truh pơ ƀing bum mơta laih anŭn rơwen, jing ƀing rŏh ayăt Dawid anŭn.” Yuakơ anŭn yơh ƀing gơñu pơhiăp tơlơi pơrơtưh tui anai, “Ƀing bum mơta laih anŭn rơwen ƀu dưi mŭt amăng sang pơtao ôh.”
9Giŏng anŭn, Dawid blah mă hĭ anih kơđông kơjăp anŭn, dŏ pơ anih anŭn laih, ñu mŭt dŏ amăng anih anŭn laih anŭn pơanăn anih anŭn jing Plei Dawid. Ñu ăt pơdơ̆ng đĭ plei Yerusalaim jum dar anih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng anih Millô mŭt nao pơ lăm. 10Tơdơi kơ anŭn, Dawid ƀrư̆ hrơi ƀrư̆ kơtang tui yuakơ Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang dŏ hăng ñu.

Sang Pơtao Hăng Sang Anŏ Pơtao Dawid

(1 Hră Ruai 14:1-7)

11Tơdơi kơ pơtao Dawid nao dŏ pơ plei Yerusalaim, Hiram jing pơtao lŏn čar Tir pơkiaŏ nao ƀing ding kơna ñu pơ Dawid, hrŏm hăng khul tơmĕh kơyâo sat. Ñu ăt pơkiaŏ ƀing trah kơyâo laih anŭn ƀing treh pơtâo kiăng kơ pơkra sa boh sang pơtao kơ Dawid. 12Tui anŭn, Dawid thâo krăn Yahweh hơmâo pơkơjăp hĭ laih ñu jing pơtao kơ ƀing Israel laih anŭn lŏn čar ñu jing hing ang yuakơ tơhơnal tơlơi ƀing ană plei Ñu Israel yơh.
13Tơdơi kơ ñu đuaĭ hĭ laih mơ̆ng plei Hebrôn, Dawid hơmâo ƀing bơnai laih anŭn ƀing bơnai hle̱ dơ̆ng amăng plei Yerusalaim, ăt hơmâo dơ̆ng mơ̆n ƀing ană đah rơkơi ană đah kơmơi tơkeng rai brơi kơ ñu. 14Anai yơh jing khul anăn ƀing ană bă bơnai ñu tơkeng kơ ñu pơ plei Yerusalaim anŭn: Sammua, Sôbab, Nathan, Solomôn, 15Ibhar, Êlisua, Nepheg, Yaphia, 16Elisama, Eliada laih anŭn Eliphelet.

Dawid Blah Dưi Hĭ Kơ Ƀing Philistia

(1 Hră Ruai 14:8-17)

17Tơdang ƀing Philistia hơmư̆ arăng trôč Dawid jing pơtao kơ abih bang ƀing Israel, ƀing gơñu đĭ rai hrŏm hăng abih bang ling tơhan gơñu kiăng hơduah kơsem mă gơ̆, samơ̆ tơdang Dawid hơmư̆ kơ tơlơi anŭn laih anŭn ñu trŭn nao pơ sa anih kơđông kơjăp yơh. 18Hlak anŭn, ƀing Philistia hơmâo rai laih anŭn pơbra hyu laih amăng dơnung Rephaim. 19Tui anŭn, Dawid hơduah tơña Yahweh tui anai, “Ơ Khua ăh, kâo năng nao kơsung blah ƀing Philistia mơ̆? Ih či jao hĭ ƀing gơñu kơ kâo mơ̆?”
 Yahweh laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Ơ, nao bĕ, sĭt yơh yuakơ Kâo či jao hĭ ƀing Philistia kơ ih yơh.”
20Tui anŭn, Dawid hăng ƀing ling tơhan ñu nao pơ anih Baal-Perazim, laih anŭn pơ anih anŭn ñu blah dưi hĭ kơ ƀing Philistia. Ñu laĭ tui anai, “Kar hăng ia li̱ng tơlŭh tơbiă yơh, Yahweh hơmâo tơbiă pơkơdơ̆ng glaĭ hĭ laih hăng ƀing rŏh ayăt kâo mơ̆ng anăp kâo.” Tui anŭn yơh, anih anŭn arăng pơanăn Baal-Perazim. 21Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing Philistia đuaĭ hăng lui raih hĭ khul rup trah gơñu pơ anŭn, tui anŭn Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu ba pơđuaĭ hĭ abih rup trah anŭn yơh.
22Sa wơ̆t dơ̆ng ƀing Philistia đĭ rai laih anŭn pơbra hyu amăng Dơnung Rephaim. 23Tui anŭn, Dawid hơduah tơña Yahweh laih anŭn Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Anăm đĭ nao tơpă pơ anih anŭn ôh, samơ̆ wang dar gah rŏng gơñu laih anŭn kơsung blah bĕ ƀing gơñu mơ̆ng gah adih khul kơyâo bakha. 24Ƀơi mông ih hơmư̆ dơnai ƀơi khul rơjŭng kơyâo anŭn kar hăng dơnai arăng kơsung tơbiă, ih khŏm tơbiă nao tañ bĕ, yuakơ tơlơi anŭn jing gru kơnăl Yahweh hơmâo tơbiă nao laih hlâo kơ ih kiăng pơrai hĭ ƀing ling tơhan Philistia.” 25Tui anŭn, Dawid ngă tui hăng tơlơi Yahweh pơđar kơ ñu laih anŭn ñu pơrai hĭ ƀing Philistia amăng abih jơlan čơdơ̆ng mơ̆ng anih Gibeôn hlŏng truh pơ anih Gezer yơh.