3

Lời tiên tri chống lại Y-sơ-ra-ên

(3:1 – 6:14)

Lời tiên tri về sự trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên

1Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va chống lại các ngươi, tức là chống lại cả gia tộc mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập.
  2Ta chỉ biết một mình các ngươi
   Trong mọi gia tộc trên đất;
  Vì thế, Ta sẽ trừng phạt các ngươi
   Về mọi gian ác của các ngươi.
  3Nếu hai người không đồng ý với nhau
   Thì có đi chung đường được sao?
  4Nếu sư tử không bắt được mồi
   Thì nó có gầm thét trong rừng chăng?
  Nếu sư tử con không bắt được gì
   Thì nó có rống lên trong hang sâu không?
  5Làm sao con chim sa vào lưới giăng trên đất
   Nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó?
  Bằng chẳng bắt được gì
   Thì lưới có giật lên khỏi đất sao?
  6Khi kèn thổi trong thành
   Thì dân chúng chẳng lo sợ sao?
  Có tai họa nào xảy đến cho một thành
   Mà Đức Giê-hô-va không giáng xuống?
  7Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì
   Mà không tỏ sự kín nhiệm Ngài
   Cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri.
  8Khi sư tử gầm thét
   Thì ai mà chẳng sợ?
  Khi Chúa Giê-hô-va phán dạy
   Thì ai mà chẳng nói tiên tri?
  9Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách-đốt
   Và trong các đền đài của Ai Cập.
  Hãy nói rằng: “Các ngươi hãy tụ họp trên các núi của Sa-ma-ri;
   Hãy xem bao rối loạn lớn ở đó
   Và những áp bức giữa dân nó”
  10Đức Giê-hô-va phán:
  “Chúng không biết làm điều ngay thẳng;
   Chúng chất đầy của cải do bạo hành và cướp giật trong các đền đài mình.”
11Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán:
  “Kìa, kẻ thù sẽ đến bao vây đất nầy;
   Nó hủy diệt sức mạnh ngươi
   Và cướp phá những đền đài của ngươi.”
12Đức Giê-hô-va phán:
  “Như người chăn chiên chỉ gỡ được hai chân
   Hay một lỗ tai ra khỏi miệng sư tử
  Thì con cái Y-sơ-ra-ên ngồi tại Sa-ma-ri
   Trên góc giường và trên trường kỷ của Đa-mách
   Cũng sẽ được cứu như vậy.
  13Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán:
   Hãy nghe và làm chứng chống lại với nhà Gia-cốp.
  14Trong ngày Ta trừng phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó,
   Ta cũng sẽ phá hủy các bàn thờ của Bê-tên;
  Các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt
   Và rơi xuống đất.
  15Bấy giờ, Ta sẽ phá hủy nhà mùa đông và nhà mùa hạ;
   Những nhà bằng ngà voi sẽ bị tàn phá
   Và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt,”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.