3

Tơlơi Iâu Rai Ƀing Gơ̆ng Jơlan Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Israel

1Hơmư̆ bĕ boh hiăp anai Yahweh hơmâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih, Ơ ƀing ană plei Israel, jing tơlơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih sang anŏ Kâo hơmâo ba tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip:
  2“Kâo hơmâo ruah mă kơnơ̆ng hơjăn ƀing gih đôč
   mơ̆ng abih bang sang anŏ ƀơi lŏn tơnah anai;
   tui anŭn yơh Kâo či phak pơkra ƀing gih
   yuakơ abih bang tơlơi soh gih.”
  3Djơ̆ mơ̆ dua čô rơbat hrŏm
   kơnơ̆ng tơdah gơñu hơmâo tŭ ư laih?
  4Djơ̆ mơ̆ sa drơi rơmung dŭl ur grao amăng glai glo
   tơdang ñu ƀu hơmâo mă hlô mơnơ̆ng hơget ôh?
  Djơ̆ mơ̆ ñu pơgrao amăng pa̱r ñu
   tơdang ñu ƀu hơmâo mă hơget ôh?
  5Djơ̆ mơ̆ sa drơi čim djơ̆ čơđo̱ng ƀơi lŏn
   tơdang arăng ƀu ƀač čơđo̱ng ôh?
  6Tơdang sa asăp tơdiăp ayŭp amăng sa boh plei,
   ƀing ană plei ƀu rŭng răng ôh hă?
  Tơdang tơlơi gleh tơnap rai ƀơi sa boh plei,
   ƀu djơ̆ Yahweh ôh hă brơi rai anŭn?
  7Sĭt nik Yahweh Glông Hloh ƀu ngă ôh hơget tơlơi
   tơdah hlâo kơ anŭn Ñu aka pơrơđah ôh hơdră Ñu
   kơ ƀing ding kơna Ñu jing ƀing pô pơala.
  8rơmung dŭl hơmâo ur grao laih,
   hlơi pô ƀu či huĭ ôh lĕ?
  Yahweh Glông Hloh hơmâo pơhiăp laih,
   hlơi pô dưi pơgăn hĭ ñu pô laĭ lui hlâo lĕ?
  9Pơhaih bĕ kơ khul kơđông plei prŏng Asdôd
   laih anŭn kơ khul kơđông kơtang ƀing Êjip:
   hăng laĭ, “Pơƀut bĕ gih pô ƀơi khul lŏn čư̆ Samaria;
   lăng bĕ tơlơi rŭng răng amăng lăm anih anŭn
   laih anŭn tơlơi kơpĭ kơpe̱t tŏng krah ană plei anŭn.”
  10Yahweh pơhiăp, “Ƀing gơñu ƀu thâo ôh hiư̆m či ngă tơlơi djơ̆,
   jing ƀing răk pioh gơnam pơrơsua hăng klĕ dŏp amăng khul kơđông kơtang gơñu.”
11Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Yahweh Ơi Adai laĭ ƀing Samaria:
   “Rŏh ayăt či wang dar anih lŏn gih,
   laih anŭn ñu či pơglưh trŭn hĭ pơnăng plei kơjăp kơtang ƀing gih,
   hăng sua mă khul kơđông kơtang ƀing gih.”
12Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
   “Arăng či pơklaih ƀing Israel dŏ amăng anih lŏn Samaria
   hrup hăng pô wai triu pơklaih triu mơ̆ng kơham amăng bah rơmung dŭl
   kơnơ̆ng hơmâo glaĭ dua ƀĕ tơkai ƀôdah sa bơnăh tơngia đôč,
   ăt truh tui anŭn mơ̆n kơ ƀing hlơi dŏ amăng Samaria
   ƀơi anih asuĕk khul sưng gơñu
   laih anŭn amăng Damaskus ƀơi grê glông gơñu.”
13Yahweh Ơi Adai jing Yahweh Dưi Kơtang pơhaih, “Hơmư̆ tơlơi anai bĕ hăng ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sang Yakôb,
  14“Ƀơi hrơi Kâo phak pơkra ƀing Israel yuakơ tơlơi soh gơñu,
   Kâo či pơrai hĭ khul kơnưl Bêthêl;
   laih anŭn khul tơki ƀơi kơnưl arăng či khăt hĭ
   laih anŭn gơñu lê̆ trŭn ƀơi lŏn.
  15Kâo či pơrai hĭ khul sang bơyan puih
   wơ̆t hăng sang bơyan phang mơ̆n;
   laih anŭn khul sang pơhrôp hăng bla či răm rai hĭ,
   laih anŭn khul sang prŏng či glưh pơčah hĭ yơh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih.