2

Tơlơi Pơtao Nebukhadnezzar Rơpơi

1Amăng thŭn tal dua kơ pơtao Nebukhadnezzar wai lăng, ñu hơmâo khul tơlơi rơpơi; tơlơi pơmĭn ñu rŭng răng biă mă laih anŭn ƀu thâo pĭt ôh. 2Tui anŭn, pơtao iâu ƀing pơsêh, ƀing pơjâo pơhưč, ƀing pơjâo pơăm laih anŭn ƀing pơjâo pơthâo rai kiăng ruai kơ ñu hơdôm tơlơi ñu hơmâo rơpơi laih. Tơdang ƀing gơñu mŭt rai dŏ dơ̆ng ƀơi anăp pơtao, 3pơtao laĭ kơ gơñu, “Kâo hơmâo rơpơi sa tơlơi rơpơi hăng pơrŭng pơrăng kâo laih anŭn kâo kiăng kơ thâo hơget tơlơi rơpơi anŭn kiăng laĭ.”
4Giŏng anŭn, ƀing thâo hluh khul tơlơi rơpơi anŭn laĭ glaĭ kơ pơtao amăng tơlơi pơhiăp Aramaik, “Ơ pơtao ăh, jing pô hơdip hlŏng lar! Ruai bĕ kơ ƀing ding kơna ih tơlơi rơpơi anŭn laih anŭn ƀing gơmơi či pŏk pơblang brơi kơ ih yơh.”
5Pơtao laĭ glaĭ kơ ƀing pơjâo pơthâo anŭn tui anai, “Anai jing tơlơi kâo hơmâo khưp ngă khŭt khăt laih: Tơdah ƀing gih ƀu ruai brơi ôh kơ kâo hơdôm tơlơi rơpơi kâo laih anŭn ƀu pŏk pơblang brơi ôh, kâo či khăt ƀing gih jing hĭ lu črăn laih anŭn khul sang gih jing hĭ khul ƀu̱r boh pơtâo glưh pơčah yơh. 6Samơ̆ tơdah ƀing gih ruai brơi kơ kâo laih anŭn pŏk pơblang brơi tơlơi rơpơi anŭn, ƀing gih či mă tŭ mơ̆ng kâo khul gơnam brơi pơyơr, gơnam bơni laih anŭn tơlơi pơyom prŏng. Tui anŭn, ruai bĕ kơ kâo tơlơi rơpơi anŭn laih anŭn pŏk pơblang brơi kơ kâo bĕ.”
7Samơ̆ ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ pơtao dơ̆ng tui anai, “Ơ pơtao ăh, rơkâo kơ ih ruai brơi bĕ tơlơi rơpơi anŭn kơ ƀing ding kơna ih anai, tui anŭn, ƀing gơmơi či pŏk pơblang tơlơi rơpơi anŭn kơ ih yơh.”
8Giŏng anŭn, pơtao laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Sĭt kâo thâo laih, ƀing gih kơnơ̆ng kiăng kơ pơtrưĭ hrơi mông đôč, yuakơ ƀing gih thâo krăn anai yơh jing tơlơi kâo hơmâo khưp ngă khŭt khăt laih tui anai: 9Tơdah ƀing gih ƀu ruai brơi ôh kơ kâo tơlơi rơpơi kâo, kơnơ̆ng tơlơi pơkơhma̱l đôč yơh ƀing gih či tŭ. Ƀing gih hơmâo pơtŭ ư laih hăng tơdruă gih kiăng ruai brơi kơ kâo hơdôm tơlơi ƀu sĭt laih anŭn tơlơi sat ƀai, yuakơ ƀing gih čang rơmang kiăng kơ kâo pơplih hĭ. Tui anŭn, ruai kơ kâo bĕ tơlơi rơpơi anŭn laih anŭn kâo či thâo krăn ƀing gih yơh dưi pŏk pơblang tơlơi rơpơi anŭn kơ kâo.”
10Ƀing pơjâo pơthâo anŭn laĭ glaĭ kơ pơtao, “Ơ pơtao ăh, ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng lŏn tơnah anai dưi laĭ glaĭ kơ tơlơi ih tơña anŭn! Ƀu hơmâo pơtao pă ôh wơ̆t tơdah ƀing pơtao prŏng laih anŭn kơtang hloh či tơña kar hăng anŭn kơ ƀing pơsêh, pơjâo pơhưč laih anŭn kơ pô pơjâo pơthâo. 11Hơdôm tơlơi ih tơña anŭn jing tơnap biă mă. Ƀu hơmâo mơnuih hlơi pô ôh dưi pơrơđah brơi tơlơi rơpơi anŭn kơ pơtao, samơ̆ kơnơ̆ng ƀing yang đôč yơh dưi, laih anŭn ƀing gơñu ƀu hơdip amăng tŏng krah mơnuih mơnam ôh.”
12Tơlơi anŭn ngă kơ pơtao hil ƀrŭk laih anŭn pơiă hĭr hăr biă mă tơl ñu pơđar ƀing arăng pơdjai hĭ abih bang ƀing mơnuih rơgơi amăng čar Babilon. 13Tui anŭn, tơlơi pơđar anŭn pơtao hơmâo čih pơtă laih kiăng kơ pơdjai hĭ abih bang ƀing rơgơi, laih anŭn arăng ăt nao hơduah Daniêl wơ̆t hăng ƀing gơyut ñu kiăng kơ pơdjai hĭ.
14Tơdang Ariok, jing pô khua git gai ƀing gak pơtao, hơmâo tơbiă nao laih kiăng pơdjai hĭ abih ƀing mơnuih rơgơi amăng čar Babilon, Daniêl yua tơlơi rơgơi thâo hluh yơh pơhiăp hăng ñu. 15Daniêl tơña kơ pô khua anŭn tui anai, “Yua hơget pơtao čih pơtă sa tơlơi pơđar kơtang kơtĭt kar hăng anŭn lĕ?” Tui anŭn, Ariok pơblang hơdôm tơlơi anŭn kơ Daniêl yơh. 16Tơdang Daniêl hơmư̆ hơdôm tơlơi anŭn, ƀơi mông anŭn mơtam ñu nao bưp pơtao laih anŭn rơkâo pơtao kiăng kơ pơtrưĭ hrơi mông, tui anŭn ñu dưi pơblang brơi tơlơi rơpơi anŭn kơ pơtao yơh.
17Giŏng anŭn, Daniêl wơ̆t glaĭ kơ sang ñu laih anŭn ră ruai glaĭ hơdôm tơlơi anŭn kơ ƀing gơyut ñu Hananyah, Misael laih anŭn Azaryah. 18Ñu pơtrŭt ƀing gơ̆ kwưh rơkâo tơlơi pap mơ̆ng Ơi Adai pơ adai adih kơ tơlơi hơgŏm anai, tui anŭn ñu hăng ƀing gơyut ñu ƀu či djai hĭ ôh hrŏm hăng abih bang ƀing rơgơi amăng lŏn čar Babilon. 19Amăng mlam anŭn yơh Ơi Adai pơrơđah brơi tơlơi hơgŏm anŭn kơ Daniêl amăng tơlơi pơƀuh. Giŏng anŭn, Daniêl bơni hơơč kơ Ơi Adai pơ adai adih tui anai,
  20“Bơni hơơč kơ anăn Ơi Adai nanao hlŏng lar,
   yuakơ tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi dưi kơtang jing mơ̆ng Ñu yơh.
  21Ñu pơplih khul hrơi mông laih anŭn khul bơyan;
   Ñu pŭ̱ đĭ ƀing pơtao laih anŭn pơglưh hĭ ƀing pơtao.
  Ñu brơi tơlơi rơgơi kơ ƀing thâo pơmĭn
   laih anŭn tơlơi thâo hluh kơ ƀing thâo rơđah.
  22Ñu pơrơđah brơi hơdôm tơlơi dơlăm hơgŏm;
   Ñu thâo hơget tơlơi dŏ amăng tơlơi kơnăm mơmŏt,
   laih anŭn tơlơi bơngač dŏ hrŏm hăng Ñu yơh.
  23Kâo bơni hơơč kơ Ih, Ơ Ơi Adai kơ ƀing ơi adon kâo ăh:
   Ih hơmâo brơi laih kơ kâo tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi dưi kơtang,
   Ih hơmâo pơrơđah laih kơ kâo hơdôm tơlơi ƀing gơmơi rơkâo kơ Ih,
   laih anŭn Ih hơmâo brơi laih kơ ƀing gơmơi thâo tơlơi pơtao rơpơi.”

Daniêl Pơblang Tơlơi Rơpơi

24Giŏng anŭn, Daniêl nao bưp Ariok, jing pô khua pơtao hơmâo jao laih bruă kiăng kơ pơdjai hĭ abih bang ƀing mơnuih rơgơi amăng lŏn čar Babilon, laih anŭn Daniêl laĭ hăng ñu tui anai, “Rơkâo kơ ih anăm pơdjai hĭ ôh abih bang ƀing rơgơi amăng lŏn čar Babilon. Ba kâo nao kơ pơtao bĕ, laih anŭn kâo či pŏk pơblang brơi tơlơi rơpơi ñu kơ ñu yơh.”
25Ƀơi mông anŭn mơtam Ariok ba Daniêl nao kơ pơtao prŏng Nebukhadnezzar laih anŭn laĭ tui anai, “Ơ pơtao ăh, kâo hơmâo hơduah ƀuh laih sa čô amăng ƀing hlŭn mơnă mơ̆ng anih lŏn Yudah jing pô dưi pŏk pơblang brơi kơ ih hơdôm tơlơi rơpơi ih anŭn yơh.”
26Pơtao tơña kơ Daniêl, anăn ñu pơkŏn dơ̆ng jing Beltesazzar, tui anai, “Ih dưi mơ̆ ră ruai kơ kâo hơdôm tơlơi kâo ƀuh laih amăng tơlơi rơpơi kâo laih anŭn pŏk pơblang brơi?”
27Daniêl laĭ glaĭ tui anai, “Ơ pơtao prŏng ăh, ƀu hơmâo pô rơgơi, pô pơjâo pơhưč, pô pơsêh ƀôdah pô tơña hơduah mơ̆ng yang pă ôh dưi pŏk pơblang brơi kơ pơtao tơlơi hơgŏm ih hơmâo tơña anŭn, 28samơ̆ kơnơ̆ng hơmâo sa Ơi Adai amăng adai adih đôč yơh jing Pô dưi pơrơđah brơi khul tơlơi hơgŏm anai. Ñu hơmâo pơrơđah laih kơ ih, Ơ pơtao ăh, hơdôm tơlơi či truh amăng rơnŭk pơanăp. Tơlơi rơpơi hăng khul tơlơi pơƀuh ih hơmâo laih amăng tơlơi pơmĭn ih tơdang ih đih pĭt jing hơdôm tơlơi tui anai yơh:
29“Ơ pơtao ăh, tơdang ih hlak đih pĭt, ih rơpơi nao pơ khul tơlơi či truh pơanăp, laih anŭn Ơi Adai yơh jing Pô pơdah laih brơi kơ ih hơdôm tơlơi či truh. 30Bơ kơ kâo, tơlơi hơgŏm anai Ñu hơmâo pơdah laih kơ kâo, ƀu djơ̆ yuakơ kâo hơmâo tơlơi rơgơi prŏng hloh kơ ƀing mơnuih pơkŏn hlak hơdip ôh, samơ̆ tui anŭn yơh, Ơ pơtao ăh, ih dưi thâo tơlơi pơblang laih anŭn ih dưi thâo hluh hơget tơlơi hơmâo truh laih amăng tơlơi pơmĭn ih.
31“Anai nê, Ơ pơtao ăh, amăng tơlơi pơƀuh ih, hơmâo sa boh rup mơnuih rơhaih, prŏng, pơčrang bơngač laih anŭn kri̱p yi̱p biă mă yơh. 32Akŏ rup anŭn arăng pơkra hăng mah phŭn, tơda ñu laih anŭn hơpăl ñu hăng amrăk, kơiăng ñu hăng dua ƀĕ pha tơkai ñu hăng ko̱ng, 33khul tơkai ñu arăng pơkra hăng pơsơi, dua plă̱ tơkai ñu hăng pơsơi pơkle̱p hrŏm hăng lŏn kraĭ. 34Tơdang ih hlak dŏ lăng, hơmâo sa boh boh pơtâo tơglŏh tơbiă, samơ̆ ƀu djơ̆ yua mơ̆ng tơngan mơnuih mơnam ôh pơtơglŏh hĭ boh pơtâo anŭn. Boh pơtâo anŭn lê̆ klă̱ ƀơi plă̱ tơkai rup ngă hăng pơsơi pơkle̱p hrŏm hăng lŏn kraĭ anŭn pơčah hĭ brai yơh. 35Giŏng anŭn, pơsơi, lŏn kraĭ, ko̱ng, amrăk laih anŭn mah anŭn pơčah hĭ brai mơtam yơh, laih anŭn jing hĭ hrup hăng hơkam ƀơi anih prăh pơdai amăng bơyan phang yơh. Angĭn puh pơđuaĭ hĭ gơñu ƀu pioh glaĭ sa anih gru kơnăl pă ôh. Samơ̆ boh pơtâo lê̆ klă̱ trŭn ƀơi rup anŭn prŏng tui jing hĭ sa boh čư̆ prŏng laih anŭn go̱m hĭ djŏp djang lŏn tơnah yơh.
36“Anŭn yơh jing tơlơi rơpơi laih anŭn ră anai ƀing gơmơi či pŏk pơblang ñu brơi kơ ih yơh. 37Ơ pơtao ăh, ih jing pơtao kơ ƀing pơtao. Ơi Adai pơ adai adih hơmâo brơi laih kơ ih jing pơtao prŏng, hơmâo tơlơi dưi, tơlơi kơtang laih anŭn tơlơi kơdrưh kơang; 38amăng tơngan tơlơi dưi ih yơh Ñu hơmâo jao laih mơnuih mơnam, khul hlô mơnơ̆ng glai amăng đang hơma laih anŭn khul čim brĭm hăng adai. Pơpă anih djuai mơnơ̆ng hơdip, Ñu hơmâo pơjing brơi kơ ih yơh git gai abih bang gơñu. Ih yơh jing akŏ hăng mah anŭn.
39“Tơdơi kơ ih, či hơmâo dêh čar pơkŏn dơ̆ng tơgŭ rai, ƀu prŏng kơtang pơđơ̱r hăng ih ôh. Tŏ tui anŭn dơ̆ng, dêh čar tal klâo, jing črăn hăng ko̱ng, či git gai djŏp djang lŏn tơnah yơh. 40Hơnăl tuč, či hơmâo dêh čar tal pă̱ jing kơtang hrup hăng pơsơi yơh, yuakơ pơsơi pơjŏh hăng pơphač hĭ djŏp mơta. Dêh čar anai jing kar hăng pơsơi yơh pơrai pơsăn hĭ khul gơnam, ăt tui anŭn mơ̆n, dêh čar anai či pơsăn hăng pơjŏh hĭ abih bang dêh čar pơkŏn yơh. 41Ih ăt ƀuh mơ̆n khul plă̱ tơkai laih anŭn čơđe̱ng tơkai arăng pơkra hăng lŏn kraĭ pơkle̱p hăng pơsơi. Tui anŭn yơh, anŭn jing sa boh dêh čar hơmâo pơčơlah hĭ jing lu, samơ̆ dêh čar anŭn či hơmâo đơđa tơlơi kơtang mơ̆ng pơsơi amăng anŭn kar hăng ih hơmâo ƀuh laih pơsơi pơkle̱p hrŏm hăng lŏn kraĭ anŭn. 42Hrup hăng khul čơđe̱ng tơkai ngă hăng pơsơi laih anŭn hăng lŏn kraĭ, ăt tui anŭn mơ̆n, dêh čar anŭn či hơmâo sa črăn jing kơtang laih anŭn sa črăn jing amuñ rơhač hĭ. 43Laih anŭn kơnơ̆ng hrup hăng tơlơi ih ƀuh pơsơi pơkle̱p hrŏm hăng lŏn kraĭ anŭn yơh, ƀing ană plei amăng dêh čar anŭn ăt či pơdŏ lŭk lăk mơ̆n laih anŭn ƀu či thâo pơgop glaĭ ôh, kar hăng ih ƀuh kơ pơsơi pơkle̱p hrŏm hăng lŏn kraĭ anŭn mơ̆n.
44“Amăng rơnŭk ƀing pơtao anŭn, Ơi Adai pơ adai adih či rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ sa boh dêh čar ƀu či răm rai hĭ ôh laih anŭn kŏn či lui raih hĭ lơi kơ ƀing mơnuih pơkŏn git gai dêh čar anŭn. Dêh čar anŭn či pơrai pơsăn hĭ abih bang dêh čar pơkŏn hăng pơđŭt hĭ abih yơh, samơ̆ dêh čar anŭn ăt či dŏ dơnơ̆ng hlŏng lar yơh. 45Anŭn yơh jing tơlơi kiăng laĭ kơ tơlơi pơƀuh ih kơ sa boh boh pơtâo tơglŏh tơbiă jing hĭ sa boh čư̆ prŏng samơ̆ ƀu djơ̆ yua mơ̆ng tơngan mơnuih mơnam ôh anŭn. Boh pơtâo anŭn yơh pơrai pơsăn hĭ pơsơi, ko̱ng, lŏn kraĭ, amrăk laih anŭn mah anŭn.
 “Ơi Adai prŏng prin hơmâo pơdah laih kơ ih hơdôm tơlơi či truh amăng tơlơi hơdip pơanăp. Sĭt kâo hơmâo ră ruai laih brơi kơ ih tơlơi rơpơi ih anŭn laih anŭn ăt pŏk pơblang brơi kơ ih mơ̆n.”

Pơtao Brơi Gơnam Bơni Kơ Daniêl

46Giŏng kơ Pơtao Nebukhadnezzar hơmư̆ hơdôm tơlơi anŭn, ñu bon kơkuh pơpŭ ƀơi anăp Daniêl laih anŭn brơi kơ gơ̆ tơlơi pơyom hăng pơđar arăng pơyơr sa gơnam pơyơr laih anŭn gơnam ƀâo mơngưi kơ gơ̆. 47Pơtao laĭ kơ Daniêl tui anai, “Sĭt yơh Ơi Adai ih jing Ơi Adai kơ abih bang ƀing yang rơba̱ng laih anŭn Khua Yang kơ abih ƀing pơtao, laih anŭn jing Pô pơrơđah tơbiă hơdôm tơlơi hơgŏm, yuakơ ih dưi pơrơđah laih hơdôm tơlơi hơgŏm amăng tơlơi rơpơi kâo anŭn.”
48Giŏng anŭn, pơtao brơi Daniêl jing khua mă bruă prŏng laih anŭn brơi lu gơnam brơi pơyơr kơ gơ̆. Ñu brơi gơ̆ git gai wai lăng abih bang amăng kwar Babilon laih anŭn ăt jing khua kơ abih bang ƀing mơnuih rơgơi mơ̆n. 49Hloh kơ anŭn dơ̆ng, hăng tơlơi Daniêl rơkâo kơ pơtao yơh, pơtao brơi kơ Sadrak, Mesak laih anŭn Abednêgô jing khua wai lăng abih bruă amăng kwar Babilon, tơdang anŭn, Daniêl pô ăt dŏ mă bruă amăng kuăl sang pơtao.