11

1Bơ kơ kâo, amăng thŭn tal sa rơnŭk pơtao Darius jing mơnuih Mêdi git gai wai lăng, kâo tơgŭ kiăng gŭm djru hăng pơgang brơi Mikhaêl yơh.)

Ƀing Pơtao Gah Thu̱ng Laih Anŭn Gah Dư̱r

2“Tui anŭn yơh ră anai, kâo ră ruai kơ ih hơdôm tơlơi sĭt tui anai: Hơmâo klâo čô pơtao dơ̆ng či tơbiă rai mơ̆ng čar Persia, laih anŭn pơtao tal pă̱ tơbiă rai, jing pô pơdrŏng hloh kơ abih bang ƀing pơtao hlâo kơ ñu. Tơdang ñu hơmâo mă tŭ laih tơlơi dưi kơtang ñu mơ̆ng mŭk dram ñu, ñu či pơčŭt pơsur rĭm čô tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dêh čar Grek yơh. 3Laih anŭn hơmâo sa čô pơtao prŏng kơtang či tơbiă rai, jing pô či git gai wai lăng hăng tơlơi dưi kơtang prŏng prin laih anŭn ngă tui hăng tơlơi ñu kiăng yơh. 4Tơdơi kơ ñu hơmâo tơbiă rai laih, dêh čar ñu či pơčah pơkăh pơpha hĭ anăp nao tui hăng pă̱ akiăng lŏn tơnah. Ƀing pơtao tơbiă rai tơdơi kơ ñu ƀu djơ̆ mơ̆ng kơnung djuai ñu ôh laih anŭn ƀing pơtao anŭn kŏn hơmâo tơlơi dưi wai lăng kar hăng ñu hơmâo lơi, yuakơ dêh čar ñu či răm rơngiă hĭ laih anŭn ƀing pơtao pơkŏn mă tŭ hĭ dêh čar ñu anŭn yơh.
5“Pơtao gah thu̱ng či jing hĭ kơtang, samơ̆ či hơmâo sa čô amăng khua prŏng git gai ñu yơh či jing hĭ kơtang hloh kơ ñu, laih anŭn gơ̆ či wai lăng dêh čar gơ̆ pô hăng tơlơi dưi kơtang prŏng yơh. 6Tơdơi kơ anŭn ƀiă thŭn, pơtao gah thu̱ng hăng pơtao gah dư̱r pơjing hĭ gŏp djru hăng tơdruă. Ană dra pơtao gah thu̱ng či nao pơdŏ hăng pơtao gah dư̱r kiăng pơjing ƀing gŏp djru, samơ̆ tơlơi pơjing ƀing gŏp djru anŭn ƀu dŏ kơjăp sui ôh, tui anŭn, arăng či pơdjai hĭ đah kơmơi anŭn hrŏm hăng rơkơi ñu, ană ñu laih anŭn abih bang ƀing ding kơna jing ƀing nao hrŏm hăng ñu mơ̆n.
7“Tơdơi kơ anŭn, hơmâo sa čô amăng kơnung djuai đah kơmơi anŭn či jing pơtao. Ñu či kơsung blah ƀing ling tơhan pơtao gah dư̱r laih anŭn mŭt amăng khul kơđông kơjăp pơtao anŭn. Ñu či blah pơkơdơ̆ng glaĭ dưi hĭ hăng ƀing ling tơhan pơtao anŭn yơh. 8Ñu ăt či mă glaĭ hơdôm ƀing yang rơba̱ng gơñu, anŭn jing hơdôm rup trah ngă hăng pơsơi laih anŭn dram gơnam mah hăng amrăk, giŏng anŭn, ñu ba glaĭ pơ čar Êjip. Hơmâo sui thŭn ƀiă tơdơi kơ anŭn, ñu ƀu kơsung blah ôh pơtao čar gah dư̱r. 9Giŏng anŭn, pơtao gah dư̱r či wang blah lŏn čar pơtao gah thu̱ng, samơ̆ ƀing gơñu či kơdŭn đuaĭ glaĭ hĭ pơ čar gơñu pô. 10Ƀing ană đah rơkơi pơtao gah dư̱r anai či prap pre kơ tơlơi pơblah laih anŭn iâu pơƀut glaĭ sa grup ƀing ling tơhan prŏng biă mă. Ƀing gơñu či mŭt nao hrup hăng ia li̱ng prŏng ƀu thâo pơgăn yơh, laih anŭn kơsung blah truh pơ kơđông kơjăp pơtao gah thu̱ng yơh.
11“Giŏng anŭn, pơtao gah thu̱ng či kơsung tơbiă hăng tơlơi hil biă mă laih anŭn pơblah hăng pơtao gah dư̱r, jing pô pơƀut glaĭ lu ling tơhan, samơ̆ pơtao gah thu̱ng či dưi hĭ yơh. 12Tơdang ñu hơmâo mă laih ƀing tơhan mơnă anŭn, pơtao gah thu̱ng či pơgao pơang biă mă laih anŭn či pơdjai hĭ lu rơbâo čô, samơ̆ ñu ƀu či dưi hĭ nanao ôh. 13Yuakơ pơtao gah dư̱r či pơƀut glaĭ ƀing ling tơhan pơkŏn dơ̆ng, lu hloh kơ ƀing ling tơhan ñu hlâo kơ anŭn. Tơdơi kơ anŭn ƀiă thŭn, ñu či pơƀut glaĭ hăng sa grup ling tơhan prŏng biă mă hăng hơmâo djŏp gơnam pơblah yơh.
14“Amăng hrơi mông anŭn, či hơmâo lu mơnuih tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao gah thu̱ng. Ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng amăng ană plei ih pô ăt či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ mơ̆n či djơ̆ pơkrĕp tui hrup hăng tơlơi pơƀuh ƀing gơñu yơh, samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi dưi hĭ ôh. 15Giŏng anŭn, pơtao gah dư̱r či rai pơdơ̆ng đĭ khul bơnư̆ kơsung blah laih anŭn či mă hĭ sa boh plei kơđông kơjăp. Ƀing ling tơhan gah thu̱ng ƀu či dưi blah glaĭ ôh; wơ̆t tơdah ƀing tơhan kơtang gơñu ăt kŏn hơmâo tơlơi kơtang kiăng pơblah lơi. 16Pô wang blah anŭn či ngă tui hăng tơlơi ñu kiăng yơh laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi dŏ dơ̆ng kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu. Ñu či blah mă Anih Lŏn Tơlơi Ƀuăn laih anŭn abih bang mơnuih amăng anih lŏn anŭn či dŏ pơ gah yŭ tơlơi dưi ñu yơh. 17Pơtao anŭn prap pre či rai hăng tơlơi kơtang abih bang ƀing ling tơhan ñu yơh. Tui anŭn, kiăng kơ pơrai hĭ lŏn čar rŏh ayăt ñu jing pơtao gah thu̱ng anŭn, ñu pơjing ƀing gŏp djru hăng gơ̆ laih anŭn brơi kơ gơ̆ ană dra ñu pơdŏ kiăng kơ pơrai hĭ dêh čar gơ̆, samơ̆ bruă mơneč ñu anŭn ƀu djru kơ ñu dưi jing hĭ ôh. 18Giŏng anŭn, ñu či wir mă khul lŏn čar kơtuai ha̱ng ia rơsĭ laih anŭn mă tŭ lu lŏn čar pơ anŭn. Samơ̆ hơmâo sa čô khua git gai tơhan tuai či blah dưi hĭ kơ ñu laih anŭn pơđŭt hĭ tơlơi pơgao pơang ñu anŭn. Sĭt yơh, pô khua anŭn či pơglaĭ tơlơi pơgao pơang pơtao gah dư̱r anŭn ƀơi gơ̆ pô yơh. 19Tơdơi kơ anŭn, pơtao anŭn či wơ̆t glaĭ pơ khul kơđông kơjăp amăng čar ñu pô, samơ̆ ñu tơhneč hăng rơbuh hĭ, arăng ƀu thâo ƀuh ñu dơ̆ng tah.
20“Pô jing pơtao tŏ tui pơtao anŭn či pơkiaŏ nao sa čô ring jia kiăng djă̱ pioh tơlơi pơdrŏng săh pơtao. Samơ̆ amăng ƀiă thŭn tơdơi kơ anŭn, ñu či răm rai hĭ ƀu djơ̆ mơ̆ng tơlơi hil ƀôdah mơ̆ng tơlơi pơblah ôh.
21“Pô tŏ tui ñu anŭn jing sa čô arăng djik djak biă mă, jing pô arăng ƀu pơpŭ jing pơtao ôh. Ñu či wang blah lŏn čar anŭn tơdang ƀing ană plei čar anŭn pơmĭn rơnŭk rơnua laih, laih anŭn mă tŭ lŏn čar anŭn mơ̆ng tơlơi plư pleč yơh. 22Giŏng anŭn, ñu či pơrai hĭ lu ƀing tơhan jing ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu, laih anŭn ñu ăt pơrai hĭ pô khua kơ tơlơi pơgop rơgoh hiam anŭn mơ̆n. 23Tơdơi kơ mông ñu pơjing gŏp djru hăng ƀing čar pơkŏn laih, ñu či pơblư̆ pơƀlŏr hĭ laih anŭn tơlơi dưi ñu či prŏng kơtang tui yơh wơ̆t tơdah ñu kơnơ̆ng git gai lŏn čar anet đôč. 24Tơdang khul kwar tring pơdrŏng hloh pơmĭn rơnŭk rơnua yơh, ñu či wang blah ƀing gơ̆ laih anŭn či dưi jing hĭ wơ̆t tơdah ƀing ama ñu laih anŭn ƀing ơi adon ñu ƀu dưi hĭ ôh hlâo adih. Ñu či pha brơi gơnam klĕ sua, gơnam sua mă laih anŭn mŭk dram yơh tŏng krah ƀing đuaĭ tui ñu. Ñu či ngă mơneč kiăng pơglưh hĭ khul kơđông, samơ̆ kơnơ̆ng amăng ƀiă hrơi mông đôč.
25“Hăng ƀing ling tơhan lu ñu yơh ñu či khĭn kơtang kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao gah thu̱ng. Pơtao gah thu̱ng či tơgŭ pơblah hăng ƀing ling tơhan prŏng laih anŭn kơtang biă mă anŭn, samơ̆ pơtao anai ƀu dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu ôh yuakơ tơlơi mơneč pleč plư. 26Ƀing hlơi pô ƀơ̆ng huă mơ̆ng khul gơnam ƀơ̆ng pơtao či pơrai hĭ pơtao. Ƀing ling tơhan pơtao anŭn či răm rơngiă hĭ laih anŭn lu ƀing tơhan či djai hĭ amăng tơdron blah yơh. 27Dua čô pơtao anŭn, pran jua gơñu bă hăng tơlơi sat ƀai. Ƀing gơñu či dŏ be̱r hrŏm ƀơi sa boh kơƀa̱ng laih anŭn pơhiăp ƀlŏr kơ tơdruă, samơ̆ ƀing gơñu ƀu hơmâo mă tŭ tơlơi hơget ôh yuakơ tơlơi hrơi mông pơkơčah kơ tơlơi anŭn aka truh ôh. 28Pơtao gah dư̱r či wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar ñu pô djă̱ ba mŭk dram lu biă mă, samơ̆ pran jua ñu pơmĭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơgop rơgoh hiam. Ñu či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơgop anŭn laih anŭn ñu wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar ñu pô yơh.
29“Ƀơi mông pơkơčah laih, ñu či wang blah lŏn čar gah thu̱ng dơ̆ng, samơ̆ tal anai tơlơi bruă či truh phara hăng tal hlâo adih yơh. 30Khul sŏng mơ̆ng čar gah yŭ̱ kơtuai ha̱ng ia rơsĭ či rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu laih anŭn ñu huĭ bra̱l biă mă. Giŏng anŭn, ñu wơ̆t glaĭ hăng tơlơi hil biă mă laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơgop rơgoh hiam. Ñu či wơ̆t glaĭ hăng hơmư̆ tui tơlơi ƀing hơmâo hơngah lui hĭ laih tơlơi pơgop rơgoh hiam.
31“Ƀing tơhan kơtang ñu či ngă pơgrĭ hĭ khul kơđông kơjăp wơ̆t hăng sang yang, laih anŭn ăt či pơgăn hĭ tơlơi ngă yang rĭm hrơi mơ̆n. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či pơdơ̆ng đĭ sa boh rup grĭ grañ hơƀak drak biă mă yơh. 32Hăng tơlơi plư mơmĭh yơh ñu plư pơhưč ƀing hlơi pô hơngah lui hĭ laih tơlơi pơgop, samơ̆ ƀing hlơi pô thâo krăn Ơi Adai gơñu pô či dŏ kơjăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yơh.
33“Ƀing hlơi pô rơgơi či pơtô ba lu mơnuih kiăng kơ thâo hluh yơh, wơ̆t dah či hơmâo sa hrơi ƀing gơñu či djai hĭ hăng đao gưm, arăng čuh, arăng mă pơjing mơnă ƀôdah arăng klĕ sua hĭ ƀing gơñu. 34Tơdang ƀing gơñu hlak tŭ tơnap kar hăng anŭn, ƀing gơñu či tŭ mă kơnơ̆ng ƀiă tơlơi djru đôč, samơ̆ ăt hơmâo lu mơnuih, jing ƀing ƀu hơmâo pran jua sĭt nik ôh, či pơgop hăng gơñu mơ̆n. 35Đơđa ƀing rơgơi anŭn či teč tơhơneč rơbuh hĭ yơh, tui anŭn, kiăng pơphrâo glaĭ hăng pơrơgoh hĭ ƀing gơñu jing hĭ kô̱̆, hlŏng truh kơ rơnŭk hơnăl tuč, yuakơ rơnŭk anŭn ăt či rai ƀơi mông pơkơčah laih.

Pơtao Pơdun Đĭ Ñu Pô

36“Pơtao gah dư̱r anŭn či ngă tui hăng tơlơi ñu kiăng yơh. Ñu či pơgao pơang hăng pơdun đĭ ñu pô gah ngŏ kơ abih bang yang laih anŭn pơhiăp khul tơlơi ƀrưh mơhiăh kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai kơ abih bang yang. Ñu či dưi ngă hlŏng truh kơ rơnŭk Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ñu, yuakơ rơnŭk anŭn Ơi Adai hơmâo pơkơčah laih khŏm či truh yơh. 37Ñu ƀu či pơmĭn ƀlơ̆ng ôh kơ ƀing yang ƀing ơi adon ñu kơkuh pơpŭ ƀôdah kơ yang ƀing đah kơmơi khăp laih anŭn kŏn pơmĭn ƀlơ̆ng lơi kơ abih bang yang rơba̱ng, samơ̆ ñu pơdun đĭ ñu pô gah ngŏ kơ abih bang yang anŭn yơh. 38Kơđai glaĭ, ñu či kơkuh pơpŭ kơ yang khul kơđông kơjăp. Ñu či kơkuh pơpŭ pơyơr gơnam hăng mah laih anŭn amrăk, hăng khul boh pơtâo yom laih anŭn hăng khul gơnam pơyơr pơmă yơh kơ yang rơba̱ng, jing yang ƀing ơi adon ñu ƀu thâo krăn ôh hlâo adih. 39Ñu či kơsung blah khul kơđông kơjăp kơtang hloh hăng tơlơi djru mơ̆ng yang rơba̱ng tuai anŭn laih anŭn ñu či pơpŭ pơyom biă mă kơ ƀing hlơi pô tŭ ư ñu jing pơtao. Ñu či pơjing ƀing mơnuih anŭn jing hĭ ƀing khua git gai gah ngŏ kơ lu mơnuih mơnam laih anŭn pha brơi kơ ƀing gơñu anih lŏn jing sa tơlơi apăh yơh.
40“Ƀơi rơnŭk hơnăl tuč, pơtao gah thu̱ng či nao kơsung blah ñu, samơ̆ pơtao gah dư̱r anŭn či tơbiă kơsung blah glaĭ pơtao gah thu̱ng anŭn hăng abih tơlơi dưi ñu yơh. Ñu ba rai khul rơdêh aseh, ƀing ling tơhan aseh laih anŭn hăng sa tơpul tơhan sŏng prŏng. Ñu či wang blah lu lŏn čar laih anŭn blah găn amăng khul čar anŭn hrup hăng ia li̱ng yơh. 41Ñu ăt nao wang blah Anih Lŏn Tơlơi Ƀuăn mơ̆n. Lu čar či lê̆ amăng tơngan ñu, samơ̆ lŏn čar Edôm, Môab laih anŭn ƀing khua Ammôn či tơklaih hĭ mơ̆ng tơngan ñu yơh. 42Ñu či yơr tơbiă tơngan ñu wang blah lu lŏn čar laih anŭn lŏn čar Êjip ƀu či tơklaih hĭ ôh mơ̆ng tơngan ñu. 43Ñu či mă pơđuaĭ hĭ khul mŭk dram mah laih anŭn amrăk, laih anŭn abih bang tơlơi pơdrŏng săh lŏn čar ƀing Êjip yơh. Ƀing Libia hăng ƀing Nubi či dŏ gah yŭ tơlơi git gai ñu yơh. 44Samơ̆ hơdôm tơlơi pơthâo phrâo mơ̆ng gah ngŏ̱ laih anŭn gah dư̱r či pơrŭng pơrăng hĭ ñu, laih anŭn ñu hil biă mă hăng tơbiă kơsung blah pơrai hĭ lu mơnuih mơnam. 45Ñu či pơdơ̆ng đĭ khul sang khăn ñu kơplăh wăh ia rơsĭ hăng čư̆ rơgoh hiam. Samơ̆ ñu či răm rơngiă hĭ laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô dưi djru ñu ôh.”