49

Đầy tớ của Đức Giê-hô-va sẽ cứu dân Ngài

  1Hỡi các hải đảo, hãy nghe tôi!
   Hỡi các dân xa xăm, hãy chú ý:
  Đức Giê-hô-va đã gọi tôi từ trong bụng mẹ,
   Ngài nhắc đến tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ.
  2Ngài khiến miệng tôi giống như thanh gươm sắc bén,
   Che tôi dưới bóng tay Ngài.
  Ngài làm cho tôi như mũi tên nhọn,
   Và cất tôi trong ống tên của Ngài.
  3Ngài phán với tôi: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, con là đầy tớ Ta,
   Ta sẽ được tôn vinh bởi con.”
  4Còn tôi, tôi nói: “Tôi đã làm việc luống công,
   Đã tốn sức vô ích và không kết quả.”
  Nhưng Đức Giê-hô-va xét công minh cho tôi,
   Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho tôi.

  5Bây giờ, Đức Giê-hô-va,
   Đấng đã lập tôi làm đầy tớ Ngài từ trong bụng mẹ,
  Để tôi dẫn Gia-cốp trở về cùng Ngài
   Và tập hợp Y-sơ-ra-ên cho Ngài;
  Vì tôi được tôn trọng dưới mắt Đức Giê-hô-va,
   Và Đức Chúa Trời tôi là sức mạnh của tôi;
  6Ngài phán với tôi rằng:
  “Việc con làm đầy tớ Ta để lập lại các bộ tộc của Gia-cốp,
   Và đưa những người Y-sơ-ra-ên được bảo vệ trở về
   Chỉ là việc nhỏ;
  Ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước,
   Để đem sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất.”

  7Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
   Phán cùng người bị người ta khinh thường,
   Bị dân nầy ghê tởm, là đầy tớ của kẻ có quyền thế:
  “Các vua sẽ thấy và đứng lên;
   Các thủ lĩnh sẽ quỳ lạy
  Vì Đức Giê-hô-va là Đấng thành tín,
   Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã chọn con.”

Con cái Si-ôn sẽ được đem về quê hương

  8Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
  “Ta đã nhậm lời con trong thì thuận tiện,
   Ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi.
  Ta sẽ gìn giữ con,
   Đặt con làm giao ước của dân,
  Để xây dựng lại xứ sở,
   Và chia đất bị bỏ hoang làm cơ nghiệp;
  9Để bảo kẻ bị tù: ‘Hãy đi ra,’
   Bảo kẻ ở trong bóng tối: ‘Hãy ra ngoài ánh sáng!’
  Họ sẽ chăn bầy trên đường đi,
   Và đồng cỏ họ sẽ ở trên mọi đồi trọc.
  10Họ sẽ không đói cũng không khát,
   Hơi nắng và mặt trời chẳng còn hành hạ họ,
  Vì Đấng thương xót họ sẽ dẫn dắt họ,
   Đem họ đến gần các suối nước.
  11Ta sẽ khiến mọi núi của Ta trở thành đường đi,
   Và các đường cái của Ta sẽ được bồi đắp.
  12Kìa, những người nầy sẽ đến từ nơi xa,
   Những người kia sẽ đến từ phương bắc, và từ phương tây,
   Và những người khác đến từ đất Si-nim.
  13Hỡi các tầng trời, hãy reo hò! Hỡi đất, hãy vui mừng!
   Hỡi các núi, hãy cất tiếng hát ca!
  Vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân Ngài,
   Và thương xót những kẻ khốn khổ của Ngài.”

  14Nhưng Si-ôn từng nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã từ bỏ tôi;
   Chúa tôi đã quên tôi.”

  15“Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú,
   Hoặc không thương đến con ruột của mình chăng?
  Dù người mẹ quên con mình,
   Ta vẫn không bao giờ quên con.
  16Nầy, Ta đã chạm con trong lòng bàn tay Ta;
   Các tường thành của con luôn ở trước mặt Ta.
  17Con cái của con nhanh chóng trở về;
   Kẻ phá hại, hủy diệt con sẽ rời khỏi con.
  18Hãy ngước mắt nhìn chung quanh;
   Tất cả chúng đều tập trung lại và đến với con!”
  Đức Giê-hô-va phán: “Thật như Ta hằng sống,
   Con sẽ đeo tất cả chúng như đồ trang sức,
   Và mang chúng như thắt lưng của cô dâu!

  19Thật, các nơi đổ nát hoang vu,
   Và đất bị tàn phá của con,
  Nay trở nên quá chật hẹp cho dân chúng ở.
   Những kẻ ăn nuốt con sẽ lánh xa con.
  20Con cái mà con sinh trong thời gian mất người thân
   Sẽ nói vào tai con:
  ‘Đất đai chật hẹp quá cho con,
   Hãy dọn chỗ cho con ở.’
  21Chắc con sẽ nói trong lòng:
   ‘Ai đã sinh cho tôi những đứa con nầy?
  Tôi đã mất hết con cái;
   Tôi đã bị lưu đày không con, và tản lạc!
   Vậy thì ai đã nuôi những đứa trẻ nầy?
  Kìa, tôi đã bị bỏ lại một mình;
   Vậy, những đứa trẻ nầy từ đâu ra?’”

  22Chúa là Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy, Ta sẽ giá tay trên các nước,
   Dựng ngọn cờ cho muôn dân.
  Bấy giờ, chúng sẽ bồng các con trai của con trong lòng,
   Vác các con gái của con trên vai mà đến.
  23Các vua sẽ làm cha nuôi của con,
   Các hoàng hậu sẽ làm vú của con.
  Họ sẽ cúi sát đất trước mặt con,
   Liếm bụi đất dưới chân con.
  Rồi con sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va;
   Và những người trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn.

  24Có thể nào giật lại chiến lợi phẩm từ tay kẻ mạnh không?
   Người công chính bị cầm tù có được giải cứu chăng?”
  25Nhưng Đức Giê-hô-va phán:
  “Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát,
   Chiến lợi phẩm của kẻ bạo ngược sẽ được giành lại.
  Vì Ta sẽ chống cự kẻ đối địch con,
   Và chính Ta sẽ giải cứu con cái của con.
  26Ta sẽ làm cho kẻ áp bức con tự ăn thịt mình,
   Say máu mình như say rượu mới.
  Mọi người sẽ biết rằng
   Ta là Đức Giê-hô-va, Cứu Chúa của con,
   Là Đấng Cứu Chuộc con, Đấng Toàn Năng của Gia-cốp!”