49

Yawmsaub tus qhev

  1Tej tebchaws raws ntug hiavtxwv 'e,
   cia li mloog kuv hais,
  nej cov neeg uas nyob deb 'e,
   cia tig ntsej mloog.
  Yawmsaub hu kuv txij thaum nruab thiab los,
   nws tis kuv npe txij thaum
   kuv nyob hauv kuv niam lub plab los.
  2Nws ua kuv lub qhov ncauj ntse li rab ntaj,
   nws muab kuv nraim rau hauv
   nws txhais tes tus duab ntxoov ntxoo.
  Nws muab kuv ua rab xub
   uas muab txhuam zoo zoo lawm,
   nws muab kuv zais rau hauv nws lub raj xub.
  3Nws hais rau kuv tias,
   “Yixayee, koj yog kuv tus qhev,
   kuv yuav tau koob meej ntawm koj.”
  4Tiamsis kuv hais tias,
   “Kuv ua haujlwm khwv dawb dawb xwb,
  kuv nkim kuv lub zog
   do do qhuav qhawv xwb.
  Tiamsis kuv txojcai nyob ntawm Yawmsaub,
   thiab kuv tus nqe zog
   nyob ntawm kuv tus Vajtswv.”

  5Yawmsaub yog tus uas puab kuv
   hauv lub plab los ua nws tus qhev
  thiab coj Yakhauj rov los cuag nws
   thiab qaws Yixayee
   sau zog ua ke los cuag nws,
  vim yog kuv tau koob meej
   ntawm Yawmsaub lub qhov muag,
  thiab kuv tus Vajtswv
   yog kuv lub dag lub zog.
  6Nws hais tias, “Qhov uas koj yuav ua
   kuv tus qhev es tsa Yakhauj cov xeem sawv
  thiab pub cov uas tseem tshuav nyob
   hauv Yixayee rov tau zoo li qub
   yog ib qho me me xwb.
  Kuv yuav pub koj ua lub teeb
   uas ci rau ib tsoom tebchaws,
  kom kuv txojkev cawm dim
   thiaj mus txog qab ntuj kawg.”

  7Yawmsaub uas yog tus txhiv Yixayee
   thiab yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee,
  hais li no rau tus uas ib tsoom tebchaws
   saib tsis taus thiab ntxub kawg,
   yog cov neeg uas kav li tub qhe, hais tias,
  “Tej vajntxwv yuav tsa muag ntsia
   thiab sawv tsees,
  cov thawj yuav pom thiab yuav pe,
   vim Yawmsaub yog tus uas ua ncaj,
  nws yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee,
   yog tus uas xaiv koj lawm.”

Yixayee yuav rov zoo li qub

  8Yawmsaub hais li no tias,
   “Lub sijhawm uas kuv hlub, kuv yuav teb koj,
   hnub uas cawm dim, kuv yuav pab koj.
  Kuv yuav tsom kwm koj thiab pub koj ua
   lo lus cog tseg rau ib tsoom neeg,
  kom thiaj li tuav tau lub tebchaws nyob ruaj
   thiab rov muab tej teb uas nyob do cuas
   faib ua qub txeeg qub teg,
  9thiab hais rau cov uas raug kaw tias,
   ‘Cia li tawm los lauj,’
  thiab hais rau cov uas nyob hauv
   qhov tsaus ntuj tias, ‘Cia li tshwm plaws los.’
  Lawv yuav nrhiav noj ntawm tej ntug kev,
   thiab saum tej roob do hau
   yuav ua lawv lub tshav zaub.
  10Lawv yuav tsis tshaib tsis nqhis,
   tej cua kub thiab lub hnub
   yuav tsis hlawv lawv
  rau qhov tus uas khuvleej lawv yuav coj lawv,
   nws yuav coj lawv
   taug kev ze tej qhov dej txhawv.
  11Kuv yuav muab kuv tej roob huvsi ua txojkev,
   kuv tej niag kev yuav raug muab tsim tsa cia.
  12Saib maj, lawv yuav los deb deb los,
   saib maj, lawv los sab ped thiab sab hnub poob,
   thiab lawv los tebchaws Xi‑ene los.”

  13Lub ntuj 'e, cia li hu nkauj zoo siab xyiv fab,
   lub ntiajteb 'e, cia li xyiv fab kawg,
  tej roob 'e, cia li tsa suab hu nkauj,
   rau qhov Yawmsaub
   nplij nws haiv neeg lub siab,
  thiab yuav khuvleej nws cov neeg
   uas raug kev txom nyem nyuaj siab.

  14Tiamsis Xi‑oo hais tias,
   “Yawmsaub tso kuv tseg lawm,
   kuv tug Tswv tsis nco qab kuv lawm.”
  15“Tus pojniam yuav tsis nco qab
   nws tus menyuam uas tseem noj mis,
  thiab tsis khuvleej tus tub
   uas nws yug tau thiab lov?
  Txawm yog lawv tseem tsis nco qab tau
   los kuv pheej yuav nco ntsoov koj.
  16Saib maj, kuv sais koj rau hauv kuv xib teg,
   koj lub ntsa loog nyob rawv
   ntawm kuv xubntiag.
  17Cov uas tsim kho koj
   kuj kov yeej cov uas ua kom puam tsuaj,
  cov uas ua rau koj raug tso tseg nyob do cuas
   kuj khiav ntawm koj mus lawm.
  18Cia li tsa muag ntsia puag ncig thiab pom,
   lawv sawvdaws tuaj txoos ua ke,
   lawv tuaj cuag koj.”
  Yawmsaub hais tias,
   “Kuv muaj txojsia nyob pom,
  koj yuav muab lawv los coj
   ib yam li coj tej npauj nyiaj npauj kub,
  koj yuav muab lawv coj
   ib yam li tus nkauj nyab coj npauj.

  19“Txawm yog koj tej chaw
   raug muab tso tseg nyob do cuas
   thiab koj lub tebchaws raug liamsim tag,
  los nimno koj yeej yuav nqaim dhau
   tsis txaus koj cov neeg nyob,
  thiab cov uas nqos koj
   yuav nyob deb deb lawm.
  20Cov menyuam uas yug rau thaum
   koj quaj ntsuag poob tebchaws
   yuav hais rau koj lub qhov ntsej tias,
  ‘Lub chaw no nqaim dhau tsis txaus kuv nyob,
   cia li nrhiav chaw rau kuv nyob.’
  21Thaum ntawd koj yuav hais hauv lub siab
   tias, ‘Leejtwg yug cov neeg no rau kuv?
  Kuv cov menyuam tuag
   thiab kuv xeeb tsis taus menyuam lawm.
  Kuv raug poob tebchaws
   thiab raug ntiab khiav tag lawm,
   mas leejtwg tu cov menyuam no?
  Saib maj kuv raug muab tso tseg
   nyob tib leeg, es cov no tawm qhovtwg los?’ ”

  22Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “Kuv yuav tsa kuv txhais tes
   co rau ib tsoom tebchaws,
   thiab tsa kuv tus chij rau ib tsoom neeg,
  mas lawv yuav puag koj cov tub
   rau ntawm xubntiag los,
  thiab yuav ris koj cov ntxhais
   saum xub pwg los.
  23Tej vajntxwv yuav ua koj txiv tshiab,
   thiab tej poj vaj
   yuav ua koj niam tshiab tu koj.
  Lawv cov no yuav khoov ntshis
   rau hauv av pe koj,
   lawv yuav yaim hmoov av ntawm koj kotaw.
  Ces koj thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub.
   Cov uas tos ntsoov kuv
   yuav tsis raug txaj muag.”

  24Yuav txeeb tau tej uas tus muaj zog heev
   lws tau rov los lov?
  Lossis cawm cov uas
   tus limhiam ntais ntuj ntes tau kom dim lov?
  25Yawmsaub yeej hais li no tias,
   “Txawm yog cov uas raug
   tus muaj zog heev ntes lawm
   los yuav muab txeeb tau rov los,
  thiab tej uas tus limhiam ntais ntuj
   lws tau lawm los yuav cawm
   kom dim tau rov los,
  rau qhov kuv yuav tawm tsam
   cov uas tawm tsam koj,
   thiab kuv yuav cawm koj tej tub ki kom dim.
  26Kuv yuav ua kom cov uas quab yuam koj
   rov noj lawv cev nqaij,
  thiab haus lawv tej ntshav qaug
   ib yam li qaug cawv txiv hmab.
  Mas ib tsoom neeg thiaj paub tias
   kuv yog Yawmsaub yog koj tus cawmseej,
  yog tus uas txhiv koj thiab yog Yakhauj
   tus Vajtswv uas muaj hwjchim.”