49

Yawmsaub tug qhev

  1Tej tebchaws lawv ntug havtxwv 'e,
   ca le noog kuv has,
  mej cov tuabneeg kws nyob deb 'e,
   ca tig ntsej noog.
  Yawmsaub hu kuv txwj thaus nruab thab lug,
   nwg tis kuv npe txwj thaus kuv nyob huv kuv nam lub plaab lug.
  2Nwg ua kuv lub qhov ncauj ntse le raab ntaaj,
   nwg muab kuv nraim rua huv nwg txhais teg tug duab ntxoo.
  Nwg muab kuv ua raab xub kws muab txhuam zoo zoo lawm,
   nwg muab kuv zais rua huv nwg lub raaj xub.
  3Nwg has rua kuv tas,
   “Yixayee, koj yog kuv tug qhev,
   kuv yuav tau koob meej ntawm koj.”
  4Tassws kuv has tas,
   “Kuv ua num khwv dawb dawb xwb,
   kuv nkim kuv tug zug do do qhuav qhawv xwb.
  Tassws kuv txujcai nyob ntawm Yawmsaub,
   hab kuv tug nqe zug nyob ntawm kuv tug Vaajtswv.”

  5Yawmsaub yog tug kws puab kuv huv lub plaab lug ua nwg tug qhev
   hab coj Yakhauj rov lug cuag nwg
  hab qaws Yixayee sau zog ua ke lug cuag nwg,
   vem yog kuv tau koob meej ntawm Yawmsaub lub qhov muag,
   hab kuv tug Vaajtswv yog kuv tug daag tug zug.
  6Nwg has tas, “Qhov kws koj yuav
   ua kuv tug qhev es tsaa Yakhauj cov xeem sawv
  hab pub cov kws tseed tshuav nyob huv Yixayee
   rov tau zoo le qub yog ib qho miv miv xwb.
  Kuv yuav pub koj ua lub teeb kws ci rua ib tsoom tebchaws,
   sub kuv txujkev cawm dim txhad moog txug qaab ntuj kawg.”

  7Yawmsaub kws yog tug txhwv Yixayee
   hab yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee,
  has le nuav rua tug kws ib tsoom tebchaws saib tsw taug hab ntxub kawg,
   yog cov tuabneeg kws kaav le tub qhe, has tas,
  “Tej vaajntxwv yuav tsaa muag saib hab sawv tseeg,
   cov thawj yuav pum hab yuav pe,
   vem Yawmsaub yog tug kws ua ncaaj,
  nwg yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee,
   yog tug kws xaiv koj lawm.”

Yixayee yuav rov zoo le qub

  8Yawmsaub has le nuav tas,
  “Lub swjhawm kws kuv hlub, kuv yuav teb koj,
   nub kws cawm dim, kuv yuav paab koj.
  Kuv yuav tsom kwm koj
   hab pub koj ua lu lug cog tseg rua ib tsoom tuabneeg,
  sub txhad le tuav tau lub tebchaws nyob ruaj
   hab rov muab tej teb kws nyob do cuas faib ua qub txeeg qub teg,
  9hab has rua cov kws raug kaw tas, ‘Ca le tawm lug lauj,’
   hab has rua cov kws nyob huv qhov tsaus ntuj tas,
   ‘Ca le tshwm plawg lug.’
  Puab yuav nrhav noj ntawm tej ntug kev,
   hab sau tej roob do hau yuav ua puab lub tshaav zaub.
  10Puab yuav tsw tshaib tsw nqhes,
   tej cua kub hab lub nub yuav tsw hlawv puab
  tsua qhov tug kws khuvleej puab yuav coj puab,
   nwg yuav coj puab taug kev ze tej qhov dej txhawv.
  11Kuv yuav muab kuv tej roob huvsw ua txujkev,
   kuv tej nam kev yuav raug muab tswm tsaa ca.
  12Saib maj, puab yuav lug deb deb lug,
   saib maj, puab lug saab peg hab saab nub poob,
   hab puab lug tebchaws Xi‑ene lug.”

  13Lub ntuj 'e, ca le hu nkauj zoo sab xyiv faab,
   lub nplajteb 'e, ca le xyiv faab kawg,
  tej roob 'e, ca le tsaa suab hu nkauj,
   tsua qhov Yawmsaub nplig nwg haiv tuabneeg lub sab,
  hab yuav taab ncuab nwg cov tuabneeg
   kws raug kev txom nyem nyuaj sab.

  14Tassws Xi‑oo has tas, “Yawmsaub tso kuv tseg lawm,
   kuv tug Tswv nov qaab kuv lawm.”
  15“Tug quaspuj yuav nov qaab nwg tug mivnyuas kws tseed noj mig,
   hab tsw taab ncuab tug tub kws nwg yug tau hab lov?
  Txawm yog puab tseed nov qaab tau
   los kuv yuav tsw nov qaab koj.
  16Saib maj, kuv sais koj rua huv kuv xwb teg,
   koj lub ntsaa loog nyob rawv ntawm kuv xubndag.
  17Cov kws tswm khu koj kuj kov yeej cov kws ua kuas puam tsuaj,
   cov kws ua rua koj raug tso tseg nyob do cuas
   kuj tswv ntawm koj moog lawm.
  18Ca le tsaa muag saib ib ncig hab pum,
   puab suavdawg tuaj txoos ua ke, puab tuaj cuag koj.”
  Yawmsaub has tas, “Kuv muaj txujsa nyob pum,
   koj yuav muab puab lug coj ib yaam le coj tej npauj nyaj npauj kub,
   koj yuav muab puab coj ib yaam le tug nkauj nyaab coj npauj.

  19“Txawm yog koj tej chaw raug muab tso tseg nyob do cuas
   hab koj lub tebchaws raug lamswm taag,
  los nwgnuav koj yeej yuav nqaim dhau
   tsw txaus koj cov tuabneeg nyob,
   hab cov kws nqog koj yuav nyob deb deb lawm.
  20Cov mivnyuas kws yug rua thaus koj quaj ntsuag poob tebchaws
   yuav has rua koj lub qhov ntsej tas,
  ‘Lub chaw nuav nqaim dhau tsw txaus kuv nyob,
   ca le nrhav chaw rua kuv nyob.’
  21Thaus hov koj yuav has huv lub sab tas,
   ‘Leejtwg yug cov tuabneeg nuav rua kuv?
  Kuv cov mivnyuas tuag hab kuv xeeb tsw taug mivnyuas lawm.
   Kuv raug poob tebchaws hab raug ntab tswv taag lawm,
  mas leejtwg tu cov mivnyuas nuav?
   Saib maj kuv raug muab tso tseg nyob tuab leeg,
   es cov nuav tawm hovtwg lug?’ ”

  22Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “Kuv yuav tsaa kuv txhais teg cu rua ib tsoom tebchaws,
   hab tsaa kuv tug chij rua ib tsoom tuabneeg,
  mas puab yuav puag koj cov tub rua ntawm xubndag lug,
   hab yuav rws koj cov ntxhais sau xub pwg lug.
  23Tej vaajntxwv yuav ua koj txwv tshab,
   hab tej puj vaaj yuav ua koj nam tshab tu koj.
  Puab cov nuav yuav khoov ntshws rua huv aav pe koj,
   puab yuav yaim moov aav ntawm koj kwtaw.
  Tes koj txhad paub tas kuv yog Yawmsaub.
   Cov kws tog ntsoov kuv yuav tsw raug txaaj muag.”

  24Yuav txeeb tau tej kws tug muaj zug heev lws tau rov lug lov?
   Lossws cawm cov kws tug limham ndais ntuj nteg tau kuas dim lov?
  25Yawmsaub yeej has le nuav tas,
  “Txawm yog cov kws raug tug muaj zug heev nteg lawm
   los yuav muab txeeb tau rov lug,
  hab tej kws tug limham ndais ntuj lws tau lawm
   los yuav cawm kuas dim tau rov lug,
  tsua qhov kuv yuav tawm tsaam cov kws tawm tsaam koj,
   hab kuv yuav cawm koj tej tub ki kuas dim.
  26Kuv yuav ua kuas cov kws quab yuam koj rov noj puab cev nqaj,
   hab haus puab tej ntshaav qaug ib yaam le qaug cawv txwv maab.
  Mas ib tsoom tuabneeg txhad paub tas kuv yog Yawmsaub
   yog koj tug cawmseej, yog tug kws txhwv koj
   hab yog Yakhauj tug Vaajtswv kws muaj fwjchim.”