49

Sứ Mệnh Của Tôi Tớ CHÚA

  1Hỡi các hải đảo, hãy nghe Ta;
   Hỡi các dân xa xôi, hãy chú ý.
  CHÚA đã kêu gọi tôi từ trong bụng mẹ,
   Đã công bố tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ.
  2Ngài làm miệng tôi như lưỡi gươm sắc bén
   Và che tôi trong bóng tay Ngài.
  Ngài làm tôi thành mũi tên sáng loáng,
   Và giấu tôi trong bao đựng tên của Ngài.
  3Ngài phán cùng tôi: “Ngươi là tôi tớ Ta.
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ được vinh quang nơi ngươi.”
  4Và tôi tự bảo: “Tôi đã lao lực luống công;
   Tôi đã tổn sức hư không và vô ích.
  Nhưng thật vậy, lẽ công bình của tôi ở nơi CHÚA,
   Và phần thưởng tôi ở nơi Đức Chúa Trời tôi.”
  5Bây giờ, CHÚA phán:
   Đấng đã lập tôi từ trong bụng mẹ để làm tôi tớ Ngài,
  Để đem Gia-cốp trở lại cùng Ngài
   Và tập họp Y-sơ-ra-ên đến với Ngài
  Vì tôi được tôn trọng trước mắt CHÚA
   Và Đức Chúa Trời là sức lực của tôi.
  6Ngài cũng phán:
  “Ngươi làm tôi tớ Ta
   Để phục hồi các chi tộc Gia-cốp
   Và đem những người được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên trở về, chỉ là việc nhỏ;
  Ta sẽ làm cho ngươi như ánh sáng cho các nước,
   Đem sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng quả đất.”
  7CHÚA, Đấng Cứu Chuộc,
   Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán
  Cùng người bị người ta khinh bỉ, bị các nước ghê tởm,
   Cùng kẻ tôi tớ của các kẻ cai trị, như vầy:
  “Các vua sẽ thấy ngươi và đứng dậy,
   Các hoàng tử sẽ quỳ lạy
  Vì CHÚA, Đấng Trung Tín,
   Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã chọn ngươi.”
8CHÚA phán như vầy:
  “Trong thì thuận tiện Ta đã đáp lời ngươi;
   Trong ngày cứu rỗi Ta đã giúp đỡ ngươi.
  Ta sẽ gìn giữ ngươi, làm cho ngươi
   Thành giao ước của dân
  Để phục hồi đất,
   Để phân chia các di sản hoang tàn;
  9Để bảo những người phu tù: ‘Hãy đi ra;’
   Những kẻ ở trong tối tăm: ‘Hãy chiếu sáng.’
  Họ sẽ được chăn giữ trên đường đi
   Và mọi đồi trọc sẽ trở nên đồng cỏ cho họ.
  10Họ sẽ không đói, không khát;
   Hơi nóng và mặt trời cũng sẽ không thiêu đốt họ
  Vì Đấng thương xót họ sẽ hướng dẫn,
   Ngài sẽ dắt họ đến bên suối nước.
  11Ta sẽ làm mọi núi Ta thành đường đi
   Và các đường cái Ta sẽ được xây dựng.
  12Kìa, những người này sẽ đến từ phương xa.
   Kìa, những người kia sẽ đến từ phương bắc, phương tây
   Và những người nọ đến từ vùng Si-nim.”
  13Hỡi trời hãy hò reo,
   Hỡi đất hãy vui mừng;
   Hỡi các núi hãy cất tiếng reo hò
  Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài
   Và thương xót những người khốn khổ của Ngài.
  14Nhưng Si-ôn nói rằng: “CHÚA đã từ bỏ tôi,
   Chúa tôi đã quên tôi.”
  15“Một người đàn bà có thể quên con mình đang bú
   Hay không thương xót con trai một mình sao?
  Dù những người này có thể quên,
   Nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi.
  16Nầy, Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta;
   Các tường thành ngươi vẫn tiếp tục ở trước mặt Ta.
  17Các con trai ngươi sẽ nhanh nhẹn đến;
   Còn những kẻ phá hoại, những kẻ làm ngươi hoang tàn sẽ rời khỏi ngươi.
  18Hãy ngước mắt nhìn quanh và xem:
   Tất cả chúng nó đều họp lại và đến cùng ngươi.”
  CHÚA phán: “Như Ta hằng sống,
   Ngươi sẽ mang tất cả chúng nó như đồ trang sức,
   Sẽ thắt lưng chúng nó như cô dâu.
  19Vì dù những nơi hoang tàn, những nơi tiêu điều,
   Những vùng đất đổ nát của ngươi
  Thì giờ đây quá chật cho người định cư
   Và những kẻ ăn nuốt ngươi sẽ cách xa ngươi.
  20Những đứa con trong thời ngươi mất mát người thân
   Sẽ nói vào tai ngươi:
  Chỗ này chật quá cho tôi,
   Hãy nới rộng cho tôi ở.
  21Nhưng ngươi tự hỏi trong lòng rằng:
   ‘Ai đã sinh những đứa này cho tôi?
  Tôi đã mất hết con cái, đã bị son sẻ,
   Bị lưu đày và từ bỏ.
   Ai đã nuôi dưỡng những đứa này?
  Kìa, ta đã bị bỏ mặc một mình,
   Những đứa này từ đâu đến?’ ”
22CHÚA phán như vầy:
  “Nầy, Ta sẽ giơ tay trên các nước,
   Giương cờ trên các dân
  Thì chúng sẽ bồng các con trai ngươi trong lòng
   Và các con gái ngươi trên vai mà đến.
  23Các vua sẽ là cha nuôi ngươi
   Và các hoàng hậu sẽ là vú em của ngươi.
  Họ sẽ cúi mặt xuống đất lạy ngươi
   Và liếm bụi chân ngươi,
  Rồi ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA,
   Những ai trông cậy Ta sẽ không hổ thẹn.”
  24Có thể nào người ta lấy chiến lợi phẩm của dũng sĩ
   Hay giải cứu các tù binh từ người dũng mãnh được chăng?
25Vì CHÚA phán như vầy:
  “Phải, tù binh của dũng sĩ sẽ bị lấy đi,
   Chiến lợi phẩm của người dũng mãnh sẽ được giải cứu.
  Ta sẽ tranh đấu với kẻ đấu tranh chống ngươi
   Và Ta sẽ giải cứu con cái ngươi.
  26Ta sẽ làm cho những kẻ áp bức ngươi ăn thịt mình,
   Chúng nó sẽ say máu mình như say rượu.
  Và cả nhân loại sẽ biết rằng:
   Ta là CHÚA, Đấng Cứu Rỗi ngươi,
   Đấng Cứu Chuộc ngươi và là Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.”