49

Thượng Đế gọi đầy tớ đặc biệt
của Ngài

  1Hỡi các dân ở gần biển, hãy nghe ta.
   Hỡi các dân tộc ở xa xôi, hãy lắng tai.
  Trước khi ta sinh ra, CHÚA đã gọi ta để phục vụ Ngài.
   CHÚA đã đặt tên cho ta từ khi ta còn nằm trong lòng mẹ.
  2Ngài khiến lưỡi ta như gươm bén.
   Ngài giấu ta trong lòng bàn tay Ngài.
  Ngài làm cho ta như mũi tên nhọn.
   Ngài giấu ta trong bao đựng tên của Ngài.
  3Ngài bảo ta, “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi tớ ta.
   Ta sẽ làm những việc kỳ diệu qua ngươi.”
  4Nhưng ta bảo, “Tôi đã làm việc cực nhọc không công;
   Tôi đã ráng sức mà chẳng làm được việc gì hữu dụng.
  CHÚA sẽ quyết định việc làm nào của ta có giá trị.
   Thượng Đế sẽ định phần thưởng cho ta.”
  5Từ trong bụng mẹ ta CHÚA đã khiến ta làm đầy tớ Ngài,
   để hướng dẫn dân Gia-cốp trở về cùng Ngài,
   để Ít-ra-en được tập họp về cùng Ngài.
   CHÚA sẽ tôn trọng ta,
  Ta sẽ nhận được sức lực từ Thượng Đế.
  6Nay Ngài bảo ta, “Ngươi là đầy tớ quan trọng của ta
   để mang các chi tộc của Gia-cốp trở về,
   để mang dân sót lại của Ít-ra-en trở về.
  Nhưng quan trọng hơn nữa
   là ta sẽ khiến ngươi làm ngọn đèn cho các dân tộc
   để tỏ cho mọi người trên thế gian biết con đường cứu rỗi.”
  7CHÚA Đấng cứu ngươi là Đấng Thánh của Ít-ra-en.
   Ngài phán cùng kẻ bị dân chúng ghét,
   phán với tôi tớ của các quan quyền.
  Ngài phán như sau: “Các vua sẽ nhìn thấy ngươi
   và sẽ tôn trọng ngươi,
   Các đại lãnh tụ sẽ cúi lạy trước mặt ngươi,
  Vì CHÚA là Đấng đáng tin cậy.
   Ngài là Đấng Thánh của Ít-ra-en, Đấng đã lựa chọn ngươi.”

Ngày Cứu Rỗi

  8Đây là điều CHÚA phán:
  “Ta sẽ nghe lời khẩn nguyện của ngươi vào đúng lúc.
   Vào ngày cứu rỗi ta sẽ giúp đỡ ngươi.
  Ta sẽ bảo vệ ngươi,
   ngươi sẽ là dấu hiệu của giao ước ta với dân chúng.
  Ngươi sẽ mang dân chúng trở về xứ mình
   và hoàn trả đất hiện đang bị hư hại về cho nguyên chủ.
  9Ngươi sẽ bảo các tù nhân, ‘Hãy ra khỏi ngục.’
   Và nói với những kẻ đang ở trong tối tăm rằng,
   ‘Hãy bước ra ánh sáng.’
  Dân chúng sẽ ăn bên đường,
   và dù trên đồi trọc người ta vẫn tìm được thực phẩm.
  10Họ sẽ không còn đói khát nữa.
   Ánh nắng nóng hay gió sa mạc
   cũng sẽ không làm hại họ.
  Thượng Đế, Đấng an ủi họ sẽ dắt dẫn họ
   và đưa họ đến cạnh suối nước.
  11Ta sẽ biến núi đồi thành đường đi,
   và lối đi sẽ được nâng lên.
  12Nầy, từ khắp nơi xa xôi dân chúng đang đến cùng ta,
   từ phía Bắc và phía Tây,
  từ A-xu-an thuộc miền Nam Ai-cập.”
  13Hỡi trời và đất, hãy vui mừng lên.
   Hỡi núi đồi hãy reo vui,
  vì CHÚA yên ủi dân Ngài
   và tỏ lòng thương xót những kẻ bị khốn khổ.

Giê-ru-sa-lem cùng con cái mình

  14Nhưng Giê-ru-sa-lem nói,
   “CHÚA đã bỏ ta; Ngài quên ta rồi.”
  15CHÚA đáp, “Đàn bà có thể nào quên cho con bú không?
   Có thể nào nàng không có chút tình cảm gì
   đối với đứa bé mình sinh ra hay sao?
  Dù đàn bà quên con mình,
   Ta cũng sẽ chẳng quên ngươi.
  16Xem nầy, ta đã viết tên ngươi trên bàn tay ta.
   Ta lúc nào cũng tưởng nhớ đến các tường thành ngươi.
  17Những kẻ xây dựng ngươi sẽ đông hơn kẻ tiêu diệt ngươi,
   còn những dân đã đánh thắng ngươi sẽ bỏ đi.
  18Hãy ngước lên và nhìn quanh ngươi.
   Tất cả các con cái ngươi đang tập họp lại
   để trở về cùng ngươi.”
  CHÚA phán, “Như ta hằng sống,
   con cái ngươi sẽ như nữ trang
   mà cô dâu đeo vào một cách kiêu hãnh.
  19Ngươi đã bị tiêu diệt và bị đánh bại,
   đất đai ngươi đã trở nên vô dụng.
  Nhưng nay ngươi sẽ có đông dân
   đến nỗi đất không đủ chỗ chứa,
   Còn những kẻ đã tiêu diệt ngươi sẽ cuốn gói đi xa.
  20Con cái ngươi sinh ra trong khi ngươi đang âu sầu,
   sẽ nói cùng ngươi, ‘Nơi nầy quá chật chội.
  Hãy cho chúng tôi một nơi khác rộng hơn để sống.’
  21Rồi ngươi sẽ tự nhủ,
   ‘Ai cho tôi đàn con nầy?
  Tôi vốn buồn bã và không sinh sản được,
   bị đánh bại và phân ly khỏi dân tộc tôi.
  Vậy ai nuôi những đứa con nầy?
   Tôi bị bỏ rơi một mình.
  Các đứa con nầy từ đâu ra?’”
  22CHÚA tôi phán như sau:
   “Nầy, ta đã giơ tay lên làm dấu cho muôn dân;
  ta giương cờ lên cho mọi người trông thấy.
   Rồi chúng nó sẽ mang các con trai ngươi về trong cánh tay mình,
   và sẽ vác các con gái ngươi trên vai.
  23Các vua sẽ dạy dỗ con cái ngươi,
   và các công chúa sẽ chăm sóc chúng nó.
  Họ sẽ cúi lạy trước mặt ngươi
   và hôn đất nơi chân ngươi.
  Rồi ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.
   Ai tin cậy ta sẽ không thất vọng.”
  24Có ai đoạt lấy chiến lợi phẩm
   mà binh sĩ chiếm được nơi chiến trận không?
   Nếu một tù nhân bị canh phòng bởi một chiến sĩ hùng mạnh,
   thì liệu nó có thể trốn thoát được không?
  25CHÚA phán như sau:
   “Các tù binh sẽ bị cướp khỏi tay các binh sĩ dũng mãnh.
  Những người bị các kẻ hung ác bắt sẽ trốn thoát.
   Ta sẽ đánh các kẻ thù ngươi,
  và sẽ giải cứu con cái ngươi.
  26Ta sẽ bắt những kẻ quấy rối ngươi ăn thịt của mình.
   Huyết chúng sẽ làm rượu khiến chúng no say sưa.
  Rồi mọi người sẽ biết Ta, CHÚA, Đấng giải cứu ngươi;
   Ta là Đấng Toàn Năng của Gia-cốp giải cứu ngươi.”