2

Cov Mau-am

1Tus TSWV hais tas, “Cov neeg Mau-am ua txhaum tas los rov ua txhaum dua thiab, twb yog vim li no kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv saib vajntxwv Edoos cov pobtxha tsis muaj nqis, lawv thiaj muab hlawv ua tshauv tas lawm. 2Kuv yuav tso hluavtaws los hlawv lub tebchaws Mau-am thiab lub nroog Keli-aus tej yeej tubrog kom kub hnyiab tas. Cov neeg Mau-am yuav tuag tas rau hauv tshavrog thaum sib ntaus sib tua ntxhov hnyo thiab thaum tej tubrog tshuab xyu thiab qw ntshoo nrooj. 3Kuv yuav tua tus thawj uas kav lub tebchaws Mau-am thiab cov thawjcoj hauv lub tebchaws ntawd povtseg huv tibsi.”

Cov Yudas

4Tus TSWV hais tias, “Cov neeg Yudas ua txhaum tas los rov ua txhaum dua thiab, twb yog vim li no kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv thuam kuv tej lus qhia thiab tsis coj raws li kuv tej kevcai. Tej vajtswv cuav uas lawv cov yawgkoob ibtxwm teev ua rau lawv yuam kev lawm. 5Yog li ntawd, kuv yuav tso hluavtaws los hlawv cov Yudas thiab lub nroog Yeluxalees tej yeej tubrog kom kub hnyiab tas.”

Vajtswv Rau Txim Rau Cov Yixalayees

6Tus TSWV hais tias, “Cov neeg Yixalayees ua txhaum tas los rov ua txhaum dua thiab, twb yog vim li no kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv muab cov neeg ncaj ncees uas tshuav lawv nqi muag mus ua luag qhev, cov neeg ntawd txomnyem heev; txawm yog ib nkawm khau khiab xwb los lawv twb tsis muaj nyiaj them. 7Lawv caij tsuj cov neeg uas tsis muaj chaw vamkhom thiab muab cov neeg txomnyem thawb ntiag rau ib cag. Ob txivtub mus deev ib tug nkauj qhe ua rau luag saib tsis taus kuv lub npe uas dawbhuv. 8Txhua qhov chaw uas neeg mus pehawm puavleej muaj neeg pw rawv saum tej khaubncaws uas lawv mus muab ntawm cov neeg txomnyem uas tshuav lawv nqi los yuam nqi cia. Lawv mus muab cov neeg ntawd tej cawv txiv hmab los haus hauv lawv tus Vajtswv lub tuamtsev.
9“Kuv haivneeg, twb yog vim kuv tseem hlub tshua nej, kuv thiaj ua rau cov neeg Amaules raug kev puastsuaj tas; lawv yog cov neeg uas tej txivneej siab ib yam li tej ntoo ciab thiab tawv npaum nkaus li tej ntoo qhib ntag. 10Kuv coj nej tawm nram tebchaws Iziv los thiab coj nej ncig mus ncig los nram tiaj suabpuam tau plaub caug xyoo, thiab kuv muab cov Amaules lub tebchaws rau nej ua nej tug. 11Kuv tau xaiv nej cov tub qee leej los ua cov cevlus thiab cov tub hluas qee leej los ua cov Naxis. Cov Yixalayees, tej no puas yog lus tseeb tiag? Kuv yog tus TSWV, tej lus no yog kuv hais. 12Tiamsis nej yuam kom cov Naxis haus cawv thiab txwv tsis pub cov cevlus qhia kuv tej lus. 13Nimno kuv yuav muab nej tsuj nthi rau hauv av, thiab nej yuav ntsaj ib yam li lub tsheb uas ntim nplej puv nkaus uas ntog nrov qij qej ntag. 14Cov neeg uas khiav ceev yuav khiav tsis dim; cov neeg uas muaj zog heev lub zog yuav ntaug, thiab cov tubrog yuav tsis muaj peevxwm cawm tau lawv txojsia. 15Cov neeg tua hneevnti yuav sawv tsis taus ntawm lawv qhov chaw, cov neeg khiav ceev yuav khiav tsis taus, thiab cov uas caij nees lawv yuav khiav tsis dim li. 16Thaum txog hnub ntawd, cov tubrog uas siab tawv heev yuav muab lawv tej cuabyeej tso tseg thiab khiav lawm xwb. Tus TSWV yog tus hais tej lus no.”