2

Mo^apc

1Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Weic Mo^apc baamz zuiz buo nzunc,
   aengx baamz biei nzunc, yie zungv dingc zuiz, maiv guangc,
  weic zuqc ninh mbuo buov
   E^ndom Hungh nyei mbungv qui hnangv hui nor.
  2Yie oix bun douz njiec Mo^apc,
   douz ziouc buov qui Ke^li^otc weih wuonv nyei dinc.
  Mborqv jaax nyei qiex mbui, biomv jorng nyei ziangh hoc,
   Mo^apc Mienh zungv oix zuqc daic aqv.
  3Yie oix mietc gunv deic-bung wuov dauh,
   yaac oix bun ninh nyei zuangx jien caux jienv zuqc daic.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.

Yu^ndaa

4Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Weic Yu^ndaa baamz zuiz buo nzunc,
   aengx baamz biei nzunc, yie zungv dingc zuiz, maiv guangc.
  Weic zuqc ninh mbuo guangc Ziouv nyei leiz-latc,
   maiv ei jienv ninh nyei leiz.
  Ninh mbuo gorngv-baeqc nyei sic
   nduov ninh mbuo mingh dorngc jauv,
   gan ninh mbuo nyei ong-taaix nyei nyungc zoux.
  5Yie ziouc bun douz njiec Yu^ndaa,
   douz ziouc buov qui Ye^lu^saa^lem weih wuonv nyei dinc.”

I^saa^laa^en Mienh Zuqc Dingc Zuiz

6Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Weic I^saa^laa^en baamz zuiz buo nzunc,
   aengx baamz biei nzunc, yie zungv dingc zuiz, maiv guangc.
  Ninh mbuo maaic kuv mienh weic duqv nyaanh,
   yaac maaic dangx-donx nyei mienh weic duqv yietc laengc heh.
  7Ninh mbuo caaiv mienh jomc mienh nyei m'nqorngv
   njiec ga'ndiev ndau nyei nie-mbung,
  yaac maiv bun zuqc zeix nyei mienh
   duqv baengh fim nyei jauv.
  I dorn-diex juangc dauh sieqv hienx,
   bun yie nyei cing-nzengc mengh maaih uix.
  8Ninh mbuo yiem norm-norm ziec-dorngh ga'hlen
   zorqv mienh dorh daaih dorngx nyei lui dimc jienv bueix.
  Yiem ninh mbuo nyei zienh nyei biauv,
   ninh mbuo hopv baatc mienh duqv daaih nyei diuv.
  9“Mv baac yie yiem ninh mbuo nyei nza'hmien mietc Aa^mo^lai Mienh
   maiv gunv ninh mbuo hlo hlang hnangv si^ndaa zongh ndiangx,
   yaac henv hnangv mba'ong zuei ndiangx,
  yie liemh nquaah liemh nzungh mietc nzengc.
  10“Yie yaac dorh meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih,
   yaac yiem deic-bung-huaang dorh meih mbuo feix ziepc hnyangx,
  weic bun meih mbuo duqv nzipc Aa^mo^lai Mienh nyei ndau.
  11Yie yiem meih mbuo nyei dorn mbu'ndongx liepc ⟨douc waac mienh,⟩
   aengx yiem meih mbuo nyei mienh lunx mienh liepc ⟨Naasi Mienh.⟩
  O I^saa^laa^en Mienh aac, naaiv se za'gengh zien nyei maiv zeiz?”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  12“Mv baac meih mbuo aapv ⟨Naasi Mienh⟩ hopv a'ngunc diuv,
   yaac hatc douc waac mienh, ‘Maiv dungx douc waac.’
  13“Mangc maah! Yie oix zatv meih mbuo njiec meih mbuo yiem nyei dorngx,
   hnangv mbiauh zeiv dapv buangv cie ngatv jienv zietc nyei.
  14Tiux siepv nyei mienh biaux maiv ndutv.
   Mienh henv mienh nyei qaqv oix zitc mi'aqv.
   Mienh henv mienh maiv haih njoux maiv duqv ganh nyei maengc.
  15Nanv juang-zinx nyei mienh souv maiv jienv.
   Zaux siepv nyei mienh maiv haih njoux ganh,
   geh maaz nyei mienh yaac maiv haih njoux maiv duqv ganh.
  16Maiv gunv daamv hlo jiex nyei mborqv jaax baeng,
   taux wuov hnoi ninh mbuo oix zuqc njang sin civ liv nyei biaux.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.