4

Tsis Txhob Ua li neeg Ntiajteb Ua

1Yam dabtsi ua rau nej sib ntaus sib tua, thiab ua rau nej sib cav sib ceg? Puas yog tej kev ntshaw uas nyob hauv nej lub siab ua rau nej ua li ntawd? 2Nej xav yuav yam ub yam no, tiamsis tsis tau, nej txawm yuav muab luag tua povtseg. Nej ntshaw luag tug, tiamsis tsis tau, nej txawm sib cav sib ceg, sib ntaus sib tua. Nej tsis muaj tej uas nej xav yuav rau qhov nej tsis thov Vajtswv. 3Thaum nej thov nej tsis tau, rau qhov nej lub siab phem, tej uas nej thov ntawd nej yuav coj mus siv raws li nej lub siab nyiam xwb. 4Cov neeg siab phem, nej tsis paub hais tias cov uas ua li neeg ntiajteb ua, yog lawv ua yeebncuab rau Vajtswv. Yog li ntawd, tus uas ua li neeg ntiajteb ua, yog nws txhob txwm ua yeebncuab rau Vajtswv. 5Vajtswv txojlus hais tias, “Lub siab uas Vajtswv pub rau peb, lub siab ntawd ntshaw yam ub yam no heev.” Nej tsis txhob xav hais tias lo lus ntawd tsis tseeb. 6Tiamsis txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb hajyam zoo dua tej uas peb lub siab ntshaw. Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Vajtswv yuav tawmtsam tus uas khavtheeb, tiamsis Vajtswv yuav foom koob hmoov rau tus uas txo hwjchim.”
7Yog li ntawd, nej cia li mloog Vajtswv lus. Nej yuav tsum tawmtsam dab Ntxwgnyoog, dab thiaj yuav khiav ntawm nej mus. 8Nej cia li los nyob ze Vajtswv, Vajtswv thiaj yuav los nyob ze nej. Cov neeg txhaum, nej yuav tsum ntxuav nej tej tes kom huv. Cov neeg siab phem, nej yuav tsum tu nej lub siab kom zoo. 9Nej yuav tsum nyuaj siab thiab quaj ntsuag. Nej cov uas luag luag, nej cia li quaj. Nej cov uas zoo siab, nej cia li ntxhov siab. 10Nej cia li txo nej lub hwjchim tabmeeg Vajtswv, Vajtswv thiaj yuav tsa nej lub hwjchim.

Ib Tug Txhob Txiav Txim rau Ib Tug

11Cov kwvtij, nej ib tug tsis txhob hais lus saib tsis taus ib tug. Tus uas hais lus saib tsis taus nws kwv nws tij lossis txiav txim rau nws tej kwvtij, ces yog nws saib tsis taus Vajtswv txoj kevcai. Tus uas thuam Vajtswv txoj kevcai, tus ntawd nws tsis coj raws li Vajtswv txoj kevcai. Nws yog tus uas thuam xwb. 12Vajtswv tib leeg xwb thiaj yog tus uas muab kevcai rau peb coj, thiab txiav txim. Vajtswv tib leeg xwb thiaj yog tus uas pab tau kom neeg dim txim thiab ua tau kom neeg puastsuaj. Nej xav hais tias nej yog leejtwg, nej thiaj muaj cuabkav txiav txim rau lwm tus?

Tsis Txhob Khavtheeb

13Nej cov uas hais tias, “Hnub no lossis tagkis, peb yuav mus rau lwm lub nroog. Peb yuav mus nyob hauv lub nroog ntawd ib xyoos ua lag ua luam kom tau nyiaj ntau ntau.” Nej cia li mloog kuv qhia. 14Nej twb tsis paub hais tias xyov tagkis nej txojsia yuav zoo li cas. Nej txojsia zoo li tej huab uas nyob ib pliag xwb ces twb yaj tas lawm. 15Nej tsis txhob hais li ntawd, tsimnyog nej yuav tsum hais tias, “Yog haum Vajtswv siab, peb yuav ua yam ub yam no.” 16Tiamsis nej niaj hnub muab hlob thiab khavtheeb. Tej ntawd puavleej yog kev txhaum huv tibsi. 17Yog li ntawd tus uas paub ua qhov zoo, tiamsis nws tsis ua, tus ntawd txhaum.