34

1-2Elihus hais ntxiv tias:
  “Nej cov uas yog neeg txawj ntse,
   nimno nej cia li mloog tej uas kuv yuav hais.
  
  3Thaum nej noj, nej thiaj paub hais tias zaub mov qab,
  tiamsis thaum nej hnov luag tej lus, nej ho tsis ntse.
  4Cia peb xaiv saib qhov twg yog qhov zoo;
  cia peb txiav txim siab saib qhov twg yog qhov yog.
  5Yauj khav hais tias nws tsis muaj txim txhaum dabtsi,
  tsuas yog Vajtswv thiaj tsis lees hais
   tias, Yauj yog neeg ncaj ncees xwb;
  6Yauj nug hais tias, ‘Kuv yuav ua li
   cas dag hais tias kuv ua txhaum?
  Kuv muaj mob kho tsis tau, tiamsis
   tsis yog vim kuv ua txhaum.’

  7“Nej puas tau pom dua ib tug neeg zoo li Yauj?
   Nws yeej tsis hwm Vajtswv li.
  8Nws nyiam ua phoojywg nrog cov neeg ua phem ua qias
  thiab mus koom nrog cov neeg txhaum xwb.
  9Nws hais tias qhov uas ua raws li
   Vajtswv siab nyiam tsis muaj qabhau dabtsi li.

  10“Nej cov uas yog neeg paub tab,
   nej cia li mloog kuv hais!
  Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus puas ua txhaum?
  11Nws yuav muab nqi zog rau neeg
   raws li tes haujlwm uas lawv ua,
  thiab ua zoo rau lawv kom tsimnyog qhov uas lawv tau.
  12Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus yeej tsis ua txhaum li;
   nws ibtxwm ua ncaj rau sawvdaws.
  13Puas muaj leejtwg muab hwjchim rau Vajtswv?
  Puas muaj leejtwg tsa Vajtswv kav lub ntiajteb?
  14Yog Vajtswv rho neeg txojsia lawm,
  15ces txhua tus uas muaj sia yuav tuag rov mus ua av dua.

  16“Yog hais tias nej yog neeg ntse,
   nimno nej cia li mloog kuv hais.
  17Nej tseem yuav rau txim rau
   Vajtswv tus uas ncaj ncees thiab los?
  Nej xav hais tias Vajtswv ntxub kev
   ncaj ncees no los?
  18Vajtswv rau txim rau cov vajntxwv
   thiab cov nomtswv
  thaum lawv ua phem ua qias lossis ua tsis ncaj.
  19Vajtswv tsis tuaj cov nomtswv tog
  lossis tsis saib cov npluanuj tseemceeb dua cov pluag.
  Rau qhov txhua tus puavleej yog Vajtswv tsim.
  20Hmo ntuj tej neeg cia li tuag twjywm lawm.
  Vajtswv ua tau kom neeg tuag thiab puastsuaj mus;
  tej neeg uas muaj zog los Vajtswv ua
   kom tuag yoojyim heev.
  21Vajtswv saib ntsoov txhua tus neeg tshais ruam mus kev.
  22Tsis muaj ib qhov tsaus ntuj uas
   thaiv tau kom Vajtswv tsis pom tus neeg txhaum li.
  23Vajtswv tsis tau teem ib lub sijhawm
   rau neeg mus rau Vajtswv txiav txim.
  24Vajtswv muab ib co thawjcoj rho
  thiab muab ib co los hloov tsis tas
   yuav taug lawv lub neej li.
  25Rau qhov Vajtswv yeej paub tej uas
   lawv ua huv tibsi lawm;
  thaum tsaus ntuj nws muab lawv
   ntsawm thiab tsuj ntiag tseg.
  26Vajtswv rau txim rau cov neeg
   txhaum rau sawvdaws saib ntsoov,
  27rau qhov lawv tso nws tseg thiab tsis
   quavntsej nws tej lus samhwm.
  28Lawv quab yuam tej neeg pluag,
  ua rau cov neeg pluag lub suab quaj mus txog Vajtswv,
  thiab Vajtswv hnov lawv lub suab quaj thov pab.

  29“Yog Vajtswv txiav txim siab tsis ua
   ib yam dabtsi
  los yeej tsis muaj leejtwg thuam tau
   nws li.
  Yog Vajtswv khiav nkaum lawm,
   yeej tsis muaj leejtwg nrhiav tau
  tsis hais ib tug twg lossis ib haivneeg twg li.
  30Ntau haivneeg ua tsis tau ib yam
  dabtsi rau cov neeg ua phem ua qias
   kom tsis txhob tswjhwm lawv.

  31“Yauj, koj puas lees koj tej kev txhaum rau Vajtswv,
  thiab coglus hais tias koj yuav tsis ua ntxiv lawm?
  32Koj puas tau thov Vajtswv qhia koj
   tej kev txhaum rau koj,
  thiab koj puas txaus siab tso koj tej
   kev phem kev qias tseg?
  33Rau qhov koj tsis lees paub tej uas
   Vajtswv ua,
  koj yuav ua li cas kom Vajtswv ua raws li koj xav tau?
  Koj yog tus txiav txim siab tsis yog kuv;
   cia li qhia tej uas koj xav rau kuv.

  34“Tus neeg uas thoob tsib to nrog yeej mloog kuv hais,
  tus neeg muaj tswvyim uas hnov kuv hais yuav hais tias
  35tej lus uas Yauj hais tsis yog lus txawj ntse,
  thiab tej uas nws hais tsis muaj qabhau dabtsi.
  36Nej ua tib zoo mloog tej uas Yauj hais;
  nej yuav pom hais tias nws hais li tus
   neeg siab phem hais.
  37Yauj ntxeev siab tsub ntxiv rau nws
   tej kev txhaum;
  nws ua saib tsis taus Vajtswv tabmeeg peb.”