34

Ê-li-hu khẳng định sự công chính của Đức Chúa Trời

1Ê-li-hu tiếp tục nói:
  2“Hỡi những người khôn ngoan, xin nghe tôi nói!
   Hỡi các bậc thông thái, xin lắng tai nghe tôi!
  3Vì tai phân định lời nói,
   Như miệng nếm thức ăn.
  4Chúng ta hãy chọn điều gì phải,
   Cùng nhận thức việc gì tốt lành.
  5Vì Gióp đã khẳng định: ‘Tôi là người công chính,
   Nhưng Đức Chúa Trời đã tước mất công lý của tôi.
  6Tôi bị xem là kẻ nói dối dù tôi sống ngay thẳng;
   Thương tích tôi không thể lành dù tôi không phạm tội.’
  7Có ai giống như Gióp không?
   Uống lời nhạo báng như nước lã,
  8Nhập bọn với kẻ bất lương,
   Đồng hành với phường gian ác?
  9Vì Gióp từng nói: ‘Loài người chẳng được ích lợi gì,
   Khi vui thỏa trong Đức Chúa Trời.’

  10Vì vậy, hỡi những người hiểu biết, hãy nghe tôi,
   Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác,
   Đấng Toàn Năng chẳng khi nào làm chuyện bất lương.
  11Ngài báo trả cho con người tùy công việc họ làm,
   Đối xử với mỗi người tùy theo cách họ sống.
  12Thật Đức Chúa Trời không cư xử gian ác,
   Đấng Toàn Năng chẳng bẻ cong công lý.
  13Ai giao trái đất cho Ngài coi sóc?
   Ai lập Ngài cai quản toàn thế gian?
  14Nếu Ngài chỉ lo nghĩ đến chính mình,
   Thu lại thần linh và hơi thở của Ngài,
  15Thì mọi loài xác thịt sẽ cùng chết với nhau,
   Và loài người trở về cát bụi.

  16Nếu anh hiểu biết, xin nghe điều nầy;
   Hãy lắng nghe điều tôi nói.
  17Người ghét bỏ công lý làm sao cai trị được?
   Anh dám lên án Đấng công chính và quyền năng sao?
  18Có ai dám gọi vua là: ‘Đồ vô dụng’
   Hay gọi bậc vương hầu là: ‘Phường gian ác’ không?
  19Huống chi Đấng chẳng thiên vị bậc quan quyền,
   Không coi trọng người giàu hơn kẻ nghèo,
   Vì tất cả đều do tay Ngài tạo dựng.
  20Trong phút chốc, giữa đêm khuya chúng đều chết;
   Dân chúng rúng động và chết mất,
   Bọn cường hào cũng bị tiêu vong mà không bởi tay loài người.

  21Vì mắt Ngài xem xét đường lối loài người,
   Ngài nhìn thấy từng bước đi của họ.
  22Chẳng có chỗ tối tăm hay bóng đêm mù mịt nào
   Mà kẻ bất lương có thể ẩn núp được.
  23Đức Chúa Trời không cần tra xét loài người thêm nữa,
   Họ phải đến trước mặt Ngài để chịu phán xét.
  24Không cần tra xét, Ngài đập tan bọn cường hào,
   Rồi lập người khác lên thay.
  25Vì Chúa biết công việc họ làm,
   Ban đêm, Ngài đánh đổ chúng và chúng bị tiêu diệt.
  26Chúa trừng trị chúng như bọn gian ác,
   Công khai trước mặt mọi người,
  27Chỉ vì chúng từ chối theo Chúa,
   Không quan tâm đến các đường lối Ngài.
  28Chúng làm cho tiếng than của người nghèo thấu đến Chúa,
   Và Ngài phải nghe tiếng khóc của kẻ khốn cùng.
  29Khi Ngài yên lặng, ai dám lên án Ngài?
   Khi Ngài ẩn mặt, ai có thể thấy Ngài?
   Dù Ngài vẫn quan phòng từng dân tộc cũng như mỗi cuộc đời,
  30Không để cho kẻ vô đạo cầm quyền,
   Hoặc những kẻ muốn gài bẫy dân chúng.

  31Vì có ai từng thưa với Đức Chúa Trời rằng:
   ‘Con đã chịu sửa phạt; con sẽ không làm điều gian ác nữa.
  32Xin Chúa chỉ dạy con những gì con không thấy;
   Nếu con đã phạm tội, con sẽ không tái phạm’?
  33Được vậy thì theo anh Đức Chúa Trời có báo trả không?
   Nhưng anh đã không chịu ăn năn,
  Nên chính anh phải chọn chứ không phải tôi;
   Vậy anh hãy nói ra điều mình biết.
  34Những người hiểu biết sẽ nói với tôi,
   Người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói rằng:
  35‘Gióp nói cách thiếu hiểu biết,
   Lời lẽ của anh ta thiếu sáng suốt.’
  36Cầu cho Gióp bị thử thách đến cùng,
   Vì anh ta đối đáp như phường gian ác;
  37Anh ta đã thêm tội phản loạn vào tội lỗi mình,
   Vỗ tay ngạo đời giữa chúng ta,
   Và gia tăng lời phạm thượng với Đức Chúa Trời.”