34

E^li^hu Gorngv Da'nyeic Nzunc Waac

E^li^hu Daanh Wuov Deix Buo Dauh Doic

1E^li^hu aengx gorngv,
  2“Meih mbuo cong-mengh nyei mienh aah! Muangx yie nyei waac maah!
   Meih mbuo maaih wuonh zaang nyei mienh, tov baeng m'normh muangx yie,
  3weic zuqc m'normh seix waac
   hnangv mbietc seix nyanc hopv nyei mueix.
  4Mbuo oix zuqc ginv haaix nyungc se horpc nyei,
   mbuo ganh oix zuqc dingc haaix nyungc se longx nyei.

E^li^hu Nqemh Yopv Gorngv Ninh Maiv Dorngc

  5“Yopv gorngv, ‘Yie maiv zoux dorngc,
   mv baac Tin-Hungh maiv bun yie duqv baengh fim nyei leiz.
  6Maiv gunv yie zoux duqv horpc,
   yie zuqc funx benx gorngv-baeqc nyei mienh.
  Maiv gunv yie maiv maaih zuiz,
   yie zuqc mun, zorc maiv haih longx.’
  7Maaih haaix laanh mienh hnangv Yopv
   diev duqv mienh huotv ndongc hopv wuom hec.
  8Ninh caux orqv mienh zoux doic,
   yaac caux mienh waaic mienh juangc jauv yangh.
  9Weic zuqc ninh gorngv, ‘Mienh a'hneiv gan Tin-Hungh
   haih tengx ninh duqv haaix nyungc longx?’

E^li^hu Gorngv Tin-Hungh Se Baengh Fim Nyei

  10“Weic naaiv meih mbuo mienh guai mienh aah! Muangx yie maah!
   Tin-Hungh za'gengh! maiv haih zoux orqv sic.
   Nernh Jiex Wuov Dauh zungv maiv haih zoux dorngc.
  11Ninh ziux mienh zoux nyei winh bun ninh mbuo,
   bun mienh duqv puix ninh mbuo zoux nyei jauv.
  12Zien nyei, Tin-Hungh zungv maiv zoux waaic sic.
   Nernh Jiex Wuov Dauh maiv aaux baengh fim nyei jauv pien.
  13Haaix dauh orn Tin-Hungh gunv ndau-beih?
   Fai haaix dauh paaiv ninh gunv gormx lungh ndiev?
  14Se gorngv Tin-Hungh dingc hnyouv
   siou ninh bun mienh maaih maengc nyei qiex nzuonx guei ninh ganh,
  15da'faanh maaih maengc nyei ga'naaiv ziouc liemh zeih daic,
   baamh mienh zuqc nzuonx benx nie-mbung.

E^li^hu Gorngv Tin-Hungh Gunv Duqv Horpc Lungh Ndiev

  16“Se gorngv meih mengh baeqc, muangx yie nyei waac maah!
   Tov muangx yie gorngv.
  17Haaix dauh nzorng baengh fim nyei jauv horpc zuqc gunv nyei fai?
   Meih oix dingc baengh fim nyei, maaih domh qaqv nyei Tin-Hungh maaih zuiz fai?
  18Tin-Hungh gorngv mbuox hungh diex, ‘Meih se maiv lamh longc,’
   yaac gorngv mbuox zoux hlo nyei mienh, ‘Meih se orqv haic.’
  19Ninh maiv mangc domh jien nyei hmien,
   yaac maiv funx butv-zoih mienh gauh longc jienv mienh jomc mienh,
   weic zuqc ninh mbuo yietc zungv se Tin-Hungh nyei buoz zeix daaih nyei.
  20Ndaamv muonz nyei ziangh hoc, nduqc dangh hnangv mienh ziouc daic.
   Baeqc fingx zuqc ndanc dongz, zuqc mietc nzengc mi'aqv.
   Henv wuov deix zuqc zorqv mingh yaac maiv zeiz baamh mienh nyei buoz zoux.
  21Tin-Hungh mangc jienv mienh nyei jauv,
   yaac buatc mienh nyei norm-norm zaux-mbiec.
  22Maiv maaih hmatv jieqv fai mapv hmuangx nyei dorngx
   bun zoux orqv nyei mienh bingx duqv mbueiz.
  23Tin-Hungh zungv maiv zuqc dingc ziangh hoc bun mienh
   mingh yiem ninh nyei nza'hmien zuqc siemv.
  24Ninh mborqv baaic maaih qaqv nyei mienh yaac maiv zuqc zaah naaic ndaangc.
   Ninh aengx liepc ganh deix mienh div ninh mbuo.
  25Hnangv naaic, ninh hiuv duqv ninh mbuo zoux nyei sic
   ziouc lungh muonz zanc tuix ninh mbuo nyei weic mietc nzengc mi'aqv.
  26Laaix ninh mbuo zoux nyei orqv sic
   ninh dorng jienv zuangx mienh mborqv ninh mbuo,
  27weic zuqc ninh mbuo mingh pien maiv gan ninh,
   yaac maiv taaih yietc deix ninh nyei doz-leiz.
  28Weic naaiv ninh mbuo bun mienh jomc mienh nyei qiex mingh taux Tin-Hungh wuov.
   Zuqc kouv heuc nyei mienh nyei qiex, ninh yaac haiz mi'aqv.
  29Se gorngv ninh sekv nzieqc, haaix dauh haih dingc ninh maaih zuiz?
   Ninh buang jienv ninh nyei hmien, haaix dauh haih mangc duqv buatc ninh?
   Maiv gunv ninh zoux bun yietc guoqv fai yietc laanh mienh, zungv fih hnangv nyei,
  30weic bun maiv gan Tin-Hungh nyei mienh maiv duqv gunv,
   yaac maiv duqv zaeng koux hlopv baeqc fingx.

E^li^hu Heuc Yopv Goiv Hnyouv

  31“Se gorngv maaih dauh mienh gorngv mbuox Tin-Hungh
   ‘Yie zuqc mborqv njaaux liuz,
   yiem naaiv mingh yie maiv zoux dorngc.
  32Yie mangc maiv buatc nyei tov meih njaaux yie.
   Se gorngv yie zoux zuiz, yiem naaiv mingh yie maiv zoux aqv.’
  33Tin-Hungh oix zuqc ziux meih oix nyei winh bun meih,
   weic zuqc meih nqemh ninh zoux nyei sic.
  Meih ganh oix zuqc ginv, maiv zeiz yie.
   Weic naaiv ziux meih hiuv nyei gunv gorngv aqv.
  34“Cong-mengh mienh oix gorngv mbuox yie,
   muangx yie wuov deix mienh guai mienh oix gorngv,
  35“Yopv gorngv waac yaac maiv hiuv haaix nyungc,
   ninh nyei waac maiv maaih gorn-baengx.
  36Feix duqv bun Yopv zuqc seix taux ndiev.
   Weic zuqc ninh dau nyei waac hnangv orqv mienh nor.
  37Ninh ngaengc Tin-Hungh aengx jaa ninh nyei zuiz,
   ninh yiem yie mbuo mbu'ndongx mbaix buoz
   gorngv waac camv nyei huotv Tin-Hungh.”