34

1Rồi Ê-li-hu tiếp tục diễn thuyết:
  2“Hỡi các người khôn, hãy nghe tôi nói:
   hãy lắng nghe tôi, hỡi những kẻ hiểu biết.
  3Lỗ tai thử lời nói,
   như lưỡi nếm thức ăn.
  4Chúng ta hãy cùng quyết định xem điều gì phải,
   và hãy học điều tốt.
  5Gióp bảo, ‘Tôi vô tội,
   Thượng Đế không chịu phân xử công bằng cho tôi.
  6Thay vì được phân xử công bình, tôi bị gọi là kẻ nói dối.
   Tôi đã bị tổn thương nặng nề, dù rằng tôi không hề phạm tội.’
  7Không ai giống như Gióp;
   uống sỉ nhục như nước lạnh.
  8Anh ta chơi với bọn làm ác,
   giao du với phường hung bạo
  9vì anh nói, ‘Làm Thượng Đế vui lòng có ích gì.’
  10Cho nên những ai thông hiểu hãy nghe tôi đây.
   Thượng Đế không bao giờ lầm lẫn!
   Đấng Toàn Năng không thể làm ác.
  11Thượng Đế báo trả cho mọi người theo điều họ làm,
   và đền bù tương xứng với hành vi của họ.
  12Thật vậy, Thượng Đế không hề sai lầm;
   Đấng Toàn Năng không bao giờ vặn vẹo điều công chính.
  13Không ai cử Thượng Đế cai quản khắp đất,
   hay đặt Ngài quản lý cả vũ trụ.
  14Nếu Thượng Đế quyết định,
   cất mạng sống hay hơi thở,
  15thì tất cả mọi người đều chết chung nhau,
   và trở thành bụi đất.
  16Nếu các anh hiểu biết, hãy nghe đây;
   hãy lắng nghe điều tôi nói.
  17Có quan cai trị nào mà ghét lẽ công bằng không?
   Làm sao anh trách móc Thượng Đế là Đấng công bằng và Toàn Năng?
  18Thượng Đế là Đấng nói với các vua, ‘Mấy anh là đồ vô dụng,’
   hay bảo các kẻ quyền thế, ‘Các anh là đồ độc ác.’
  19Ngài không nể nang quan trưởng hay bất cứ ai,
   Ngài không trọng người giàu hơn người nghèo,
   vì chính Ngài dựng nên họ.
  20Họ có thể qua đời trong nháy mắt, ngay giữa đêm.
   Nếu họ bị đánh gục, họ tàn đời;
   người quyền thế cũng chết không phương cứu vãn.
  21Thượng Đế quan sát bước đi người;
   Ngài thấy mỗi bước họ đi.
  22Không có nơi tối tăm hay bóng tối nào
   mà kẻ ác có thể trốn khỏi mặt Ngài.
  23Ngài không cần định thời gian
   cho con người đến trước mặt Ngài để bị xét xử.
  24Ngài không cần phải hạch hỏi khi người ta làm quấy,
   Dù cho họ là kẻ có quyền thế.
   Ngài chỉ cần tiêu diệt họ và đặt người khác thế chỗ họ.
  25Vì Thượng Đế biết điều họ làm,
   Ngài đánh bại họ ban đêm, họ bị chà đạp.
  26Ngài trừng phạt họ về điều ác họ làm, để mọi người nhìn thấy,
  27Ngài làm như thế vì họ chống nghịch Ngài,
   và không thèm để ý đến đường lối Ngài.
  28Tiếng kêu của người nghèo đến tai Thượng Đế;
   Ngài nghe tiếng kêu xin của kẻ khốn cùng.
  29Nhưng nếu Thượng Đế cứ im lặng thì ai làm gì được Ngài?
   Nếu Ngài ẩn mặt, thì ai thấy được Ngài?
   Thượng Đế vẫn cai quản các quốc gia và con người.
  30Ngài không cho kẻ ác cai trị
   và để chúng đánh bẫy người khác.
  31Nhưng nếu có ai thưa với Thượng Đế,
   ‘Tôi có lỗi, tôi sẽ không phạm tội nữa.
  32Xin hãy dạy tôi điều tôi không thấy.
   Nếu tôi có làm gì sai, tôi sẽ không tái phạm.’
  33Cho nên, Gióp ơi, chẳng lẽ Thượng Đế thưởng anh theo điều anh muốn
   mà chính anh không chịu thay đổi?
   Chính anh phải quyết định, không phải tôi,
   cho nên hãy nói cho tôi điều anh biết.
  34Người khôn ngoan nghe tôi nói,
   kẻ hiểu biết bảo rằng,
  35‘Gióp nói mà không biết điều mình nói có đúng không;
   lời nói của Gióp chứng tỏ mình không hiểu biết.’
  36Ước gì Gióp được thử thách đến cùng,
   vì Gióp trả lời như kẻ ác!
  37Bây giờ Gióp thêm tội chống nghịch Thượng Đế.
   Anh ta vỗ tay phản đối, càng ngày càng chống báng Ngài.”