34

1Giŏng anŭn, Elihu laĭ dơ̆ng tui anai:
  2“Ƀing gih hơmư̆ khul boh hiăp kâo bĕ, Ơ ƀing mơnuih rơgơi hơi;
   ƀing gih hơmư̆ kâo bĕ, Ơ ƀing thâo hluh hơi.
  3Yuakơ hăng tơngia yơh ƀing ta hơmư̆ kơsem pơmĭn khul boh hiăp arăng pơhiăp
   jing kar hăng mơ̆ng jơlah yơh ƀing ta dưi ƀơ̆ng lăng gơnam ƀơ̆ng yơh.
  4Brơi kơ ƀing ta thâo rơđah bĕ hơget tơlơi jing djơ̆;
   brơi kơ ƀing ta hrăm hrŏm hơbĭt bĕ hơget tơlơi jing hiam.

  5“Yôb laĭ, ‘Kâo jing pô ƀu soh ôh,
   samơ̆ Ơi Adai hơngah hĭ tơlơi tơpă hơnơ̆ng kâo.
  6Wơ̆t tơdah kâo jing djơ̆ găl,
   Ơi Adai laĭ kâo jing mơnuih ƀlŏr yơh;
  wơ̆t tơdah kâo jing mơnuih ƀu soh ôh,
   samơ̆ kar hăng sa ƀĕ ƀrŏm hraŏ yơh Ñu pơnăh hĭ kâo mơ̆ng sa ƀĕ hraŏ, Ñu hơmâo pơruă hĭ laih kâo tui anŭn kâo ƀu thâo suaih hĭ ôh.’
  7Ƀu hơmâo ôh hlơi pô hrup hăng Yôb,
   jing pô pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai amuñ amĕ kar hăng mơnuih mơñum ia.
  8Ñu ngă gơyut gơyâo hăng ƀing sat ƀai;
   ñu ngă tui hăng ƀing sat ƀai ngă yơh.
  9Yuakơ ñu laĭ, ‘Ƀu hơmâo tơlơi djru kơ mơnuih hơget ôh
   tơdang ñu gir pơmơak kơ Ơi Adai.’

  10“Tui anŭn, ƀing gih hơmư̆ kâo bĕ, Ơ ƀing mơnuih thâo hluh hơi.
   Ơi Adai ƀu či ngă tơlơi soh ôh,
   Pô Dưi Kơtang ƀu či ngă tơlơi wĕ wŏ ôh.
  11Ñu bơni kơ hlơi pô tui hăng bruă pô anŭn hơmâo ngă laih;
   Ñu ngă kơ mơnuih anŭn tui hăng tơlơi hơdip hơdơ̆ng pô anŭn năng tŭ yơh.
  12Sĭt yơh Ơi Adai ƀu či ngă tơlơi soh ôh,
   Pô Dưi Kơtang ƀu či ngă tơlơi ƀu tơpă kơ hlơi pô ôh.
  13Ƀu hơmâo hlơi pô ôh ruah pơjao kơ Ñu kiăng kơ git gai lŏn tơnah!
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơtrŭt dưm kơ Ñu kiăng wai lăng abih bang lŏn tơnah anai!
  14Tơdah Ñu kiăng kơ ƀing gơñu djai hĭ
   laih anŭn Ñu pơkơ̆ng hĭ tơlơi suă jua amăng ƀing gơñu,
  15abih bang djuai hơdip či djai hĭ mơtam
   laih anŭn mơnuih mơnam jing hĭ ƀruih lŏn yơh.

  16“Tơdah ih, Ơ Yôb ăh, thâo hluh kơ khul mơta tơlơi, hơmư̆ bĕ tơhơnal tơlơi anai;
   hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo pơhiăp anai.
  17Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi git gai lŏn čar hiam klă jing pô ƀu kiăng ôh phat kơđi arăng djơ̆ hơnơ̆ng.
   Sĭt yơh ih ƀu či klă̱ kơđi ôh kơ Pô Tơpă Hơnơ̆ng jing Pô Dưi Kơtang!
  18Ñu yơh jing Pô laĭ kơ ƀing pơtao tui anai, ‘Ƀing gih jing ƀing mơnuih đôč đač,’
   laih anŭn kơ ƀing kơdrưh kơang, ‘Ƀing gih jing ƀing sat ƀai’?
  19Ñu yơh jing Pô ƀu phat kơđi be̱r glông kơ ƀing khua ôh
   laih anŭn ƀu ngă kơ ƀing pơdrŏng săh hiam hloh kơ ƀing rin ôh,
   yuakơ Ñu hrih pơjing rai laih abih bang ƀing gơñu.
  20Ƀing gơñu djai hĭ blĭp blăp mơtam amăng tŏng krah mlam yơh;
   Ơi Adai taih hăng pơrai hĭ mơnuih mơnam,
   laih anŭn pơdjai hĭ ƀing khĭn kơtang ƀu hơmâo hlơi pô ôh djru kơ Ñu.

  21“Ñu hlak kơsem lăng abih tơlơi bruă mơnuih mơnam ngă;
   Ñu ƀuh ƀing gơñu amăng djŏp anih pơpă ƀing gơñu nao yơh.
  22Ƀu hơmâo anih kơnăm mơmŏt, anih tơu dơlăm pă ôh
   tơl ƀing ngă sat ƀai dưi kơdŏp hĭ mơ̆ng Ñu.
  23Ơi Adai ƀu kiăng kơ ep kơsem hlơi pô amăng hơdră jơlan yom hơjăn ôh
   kiăng nao ƀơi anăp Ñu tŭ tơlơi Ñu phat kơđi.
  24Ñu pơrai hĭ ƀing khĭn kơtang ƀu kiăng kơsem lăng ôh ƀing gơñu
   laih anŭn ruah mă ƀing pơkŏn pơala kơ ƀing kơtang anŭn.
  25Ñu čih pioh abih bruă gơñu ngă,
   Ñu dưi hĭ hăng pơrai hĭ ƀing gơñu amăng mlam yơh.
  26Ñu phat kơđi ƀing gơñu yuakơ ƀing gơñu jing soh sat,
   laih anŭn Ñu ngă tơlơi anŭn ƀơi anih abih bang mơnuih dưi ƀuh ƀing gơñu yơh,
  27yuakơ ƀing gơñu ƀu đaŏ kơnang kơ Ñu
   laih anŭn ƀu kiăng tui gưt tơlơi Ñu pơđar laih dơ̆ng tah.
  28Ƀing gơñu ngă sat kơ ƀing ƀun rin tơl ƀing gơ̆ kwưh iâu kơ Ơi Adai,
   laih anŭn Ñu hơmư̆ tơlơi ƀing kơƀah kơƀap anŭn iâu kwưh.
  29Samơ̆ tơdah Ñu dŏ rơiăt, sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơhiăp ƀuăh kơ Ñu.
   Tơdah Ñu pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Ñu, sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi ƀuh Ñu.
   Samơ̆ Ñu ngă kơ mơnuih mơnam kar hăng Ñu ngă kơ ƀing lŏn čar yơh,
  30kiăng kơ pơgăn hĭ mơnuih ƀu thâo krăn ôh Ơi Adai mơ̆ng tơlơi git gai arăng,
   jing kar hăng tơlơi ƀač čơđo̱ng kơ ƀing arăng yơh.

  31“Năng ai sa čô mơnuih laĭ hăng Ơi Adai tui anai,
   ‘Kâo soh samơ̆ ƀu či ngă soh dơ̆ng tah.
  32Pơtô brơi kơ kâo bĕ hơdôm tơlơi kâo ƀu dưi ƀuh ôh;
   tơdah kâo hơmâo ngă soh laih, kâo ƀu či ngă kar hăng anŭn dơ̆ng tah.’
  33Tui anŭn, Ơi Adai ƀu či bơni hiam kơ ih ôh yuakơ hơdôm boh hiăp ih anŭn,
   tơdang ih hơngah ƀu kiăng kơhma̱l ôh.
  Ih pô yơh khŏm khưp kiăng kơ tơlơi anŭn, ƀu djơ̆ kâo ôh.
   Tui anŭn, ruai bĕ kơ kâo tơlơi ih thâo.

  34“Ƀing mơnuih thâo hluh khul mơta tơlơi,
   laih anŭn ƀing mơnuih rơgơi jing ƀing hơmư̆ kâo, ƀing gơñu či laĭ kơ kâo tui anai yơh,
  35‘Yôb ƀu thâo ôh hơget tơlơi ñu pơhiăp;
   khul tơlơi ñu pơhiăp pơrơđah kơ tơlơi ñu thâo ƀiă biă mă.’
  36Sĭt yơh, arăng khŏm lông lăng Yôb yơh tơl ñu hơmâo pơrơđah laih abih bang tơlơi bruă kơ tơlơi ñu pô,
   yuakơ ñu pơhiăp kar hăng mơnuih sat ƀai!
  37Thim mŭt kơ tơlơi soh, ñu ăt tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai;
   ñu djik djak kơ Ơi Adai tŏng krah ƀing ta
   laih anŭn ñu pơhiăp lu boh hiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai yơh.”