3

Cov Ntseeg Lub Neej

1Koj qhia rau cov ntseeg hais tias lawv yuav tsum hwm tej nomtswv, mloog nomtswv lus thiab zoo siab hlo ua txhua yam haujlwm zoo. 2Koj qhia lawv kom lawv tsis txhob thuam leejtwg, tsis txhob nyiam sib cav sib ceg, tiamsis kom lawv ib leeg hlub ib leeg thiab nrog sawvdaws sib raug zoo. 3Koj yuav tsum qhia tej no rau sawvdaws, rau qhov yav tas los peb yeej yog neeg ruam, neeg tawv ncauj, neeg ua txhaum, peb qaug rau kev phem kev qias thiab rau txhua yam kev lomzem. Peb lub siab niaj hnub xav phem, ntshaw luag tug thiab ib leeg ntxub ib leeg. 4Tiamsis thaum Vajtswv tus uas yog peb tus Cawmseej nws qhia nws txojkev hlub rau sawvdaws, 5thaum ntawd Vajtswv muab peb lub txim tshem mus povtseg lawm. Vajtswv ua li ntawd, tsis yog vim peb ua ib yam haujlwm zoo, tiamsis vim Vajtswv hlub peb xwb. Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv twb ntxuav peb lub siab kom peb muaj lub siab tshiab thiab nws tsim peb dua tshiab. 6Qhov uas Vajtswv pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau peb, twb yog vim peb ntseeg Yexus Khetos tus uas yog peb tus Cawmseej, 7Vajtswv hlub peb li ntawd, Vajtswv thiaj suav hais tias peb yog neeg ncaj ncees, thiab peb cia siab hais tias Vajtswv yuav pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau peb. 8Tej lus no yog tej lus uas tseemceeb.
 Kuv xav kom koj niaj hnub qhia tej no, cov ntseeg Vajtswv thiaj muab siab rau ua txhua yam haujlwm zoo; tej ntawd yeej zoo thiab muaj nqis rau txhua tus.
9Tiamsis koj tsis txhob nrog leejtwg sib cav txog tej zaj uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis, sib cav hais txog cov yawgkoob tej npe uas muaj nyob hauv ntawv thiab sib cav hais txog Vajtswv txoj kevcai. Qhov uas ib tug pheej nrog ib tug sib cav sib ceg, qhov ntawd tsis tseemceeb thiab tsis muaj qabhau dabtsi li. 10Koj yuav tsum ntuas tus uas pheej ua rau sawvdaws tsis sib haum, yog koj ntuas nws ob peb zaug, nws pheej tsis mloog, ces koj tsis txhob quav ntsej nws li lawm. 11Rau qhov koj twb paub lawm hais tias tus neeg uas ua li ntawd nws yog tus uas ua phem kawg li, thiab nws tej kev txhaum yeej qhia tau hais tias nws yog tus uas ua txhaum.

Tej Lus Ntuas Thaum Kawg

12Yog thaum twg kuv txib Athenas lossis Tikhikus tuaj nyob tim ko, saib koj puas khoom tuaj nrog kuv nyob pem lub nroog Nikaupaulis, rau qhov kuv xav hais tias thaum txog lub caij ntuj no kuv yuav mus nyob ib ntus hauv lub nroog ntawd. 13Koj yuav tsum pab xa Xenas uas yog tus txheem plaub thiab Apaulaus mus, thiab saib nkawd puas muaj qhov txhia chaw txhij. 14Koj yuav tsum qhia cov ntseeg kom lawv xyaum ua txhua yam haujlwm zoo, thiab paub npaj tej uas yuav pab tau sawvdaws, thaum muaj haujlwm tseemceeb sawvdaws thiaj tau siv. Tsis tsimnyog cov ntseeg yuav ua dog ua dig.
15Txhua tus uas nrog kuv nyob ntawm no, lawv puavleej hais noj qab nyob zoo rau koj. Thov koj hais peb tej lus noj qab nyob zoo rau cov ntseeg.
 Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej txhua tus.