3

Cov ntseeg yuav xyum le caag

1Ca le ntuag kuas puab nyob huv qaab cov num tswv hab cov kws muaj fwjchim kev tswjfwm, noog lug, npaaj txhwj ua txhua yaam num zoo, 2tsw xob muab leejtwg has phem, tsw xob sws caav sws tshe, ua lub sab zaam xeeb, hab ua lub sab mog sab muas rua suavdawg. 3Vem yaav taag lug peb yog tuabneeg ruag, tsw noog lug, yuam kev, ua txhua yaam kev phem kev lomzem le qhev, ua lub neej xaav ua phem hab sws khib, raug luas ntxub hab ib leeg ntxub ib leeg. 4Tassws thaus Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej txujkev khuvleej hab txujkev hlub tshwm lug, 5Vaajtswv cawm peb dim, tsw yog vem peb ua ncaaj nceeg tassws yog Vaajtswv txujkev khuvleej kws nwg ntxuav peb kuas yug dua tshab hab tswm dua tshab huv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv. 6Tug Vaaj Ntsuj Plig nuav, nwg muab hliv rua sau peb nplua quas mag huv Yexu Kheto kws yog peb tug Cawmseej, 7mas thaus nwg txujkev hlub ua rua peb raug suav tas ncaaj nceeg lawm peb txhad muaj feem saws tej kws peb vaam ntsoov, yog txujsa ib txhws tsw kawg.
8Tej lug nuav tso sab tau. Kuv xaav kuas koj swv zug qha tej nuav sub cov kws ntseeg Vaajtswv txhad le muab tsua sau sab ua num zoo. Qhov kws ua le nuav zoo hab muaj qaabhau rua tuabneeg. 9Ca le zos tej kev sws caam kws ruag, tej zaaj kws has txug puj koob yawm koob, hab tej kev sws faib hab kev sws caav sws tshe txug Mauxe txuj kevcai, vem tej ntawd tsw tseem ceeb tsw muaj qaabhau. 10Tug kws pheej tshaum kuas tawg ua paab ua pawg ca le ntuag nwg ib ob zag mas tsw xob quav ntsej nwg dua le lawm, 11vem yeej paub tas tug tuabneeg zoo le hov tub muab txujkev ncaaj ntxeev ua txujkev nkhaus hab ua txhum muaj txem. Nwg rov rau txem rua nwg tug kheej xwb.

Tej lug xob thaus kawg

12Thaus kuv khaiv Athema lossws Thikhika tuaj txug koj lawm, koj ca le maaj nroog tuaj cuag kuv huv lub moos Nikhaupoli, vem kuv npaaj sab tas yuav nyob hov ntawd taag lub caij ntuj no. 13Koj ca le swv zug paab xaa Xena kws txawj has plaub hab Apaulau taug kev moog, tsw xob ca ob tug tu ncua ib yaam daabtsw. 14Hab ca peb cov ntseeg kawm paub ua num zoo, puab txhad paab tau tej kws cheem tsum hab tsw ua lub neej nkim zug xwb.
15Txhua tug kws nrug kuv nyob ua ke has lug ncu txug mej. Thov has lug ncu txug cov kws hlub peb huv txujkev ntseeg.
 Thov Vaajtswv txujkev hlub nrug nraim mej txhua tug.