3

Ngă Bĕ Tơlơi Bruă Hiam Klă

1Brơi kơ ih pơhơdơr bĕ kơ ƀing Sang Ơi Adai ih kiăng kơ thâo gưt kơ ƀing khua wai lăng lŏn čar laih anŭn ƀing khua kơnŭk kơna, kiăng kơ thâo tui gưt, kiăng kơ prap pre ngă hơdôm tơlơi bruă jing hiam klă yơh, 2kiăng kơ ƀu pơhiăp sat kơ hlơi pô ôh, kiăng kơ hơdip rơnŭk rơno̱m hăng pơmĭn ƀlơ̆ng brơi, laih anŭn kiăng kơ pơrơđah tơlơi luă gŭ sĭt hăng abih bang mơnuih mơnam.
3Yuakơ hlâo adih ƀing ta ăt jing ƀing mlŭk mơgu mơ̆n, ƀu tui gưt, tŭ pơblư̆ pơƀlŏr laih anŭn jing hlŭn yua mơ̆ng abih bang hơdôm tơlơi amoaih kluh hăng hơdôm tơlơi pơmơak. Ƀing ta hơdip amăng tơlơi soh sat hăng ƀlah moăñ, tŭ arăng pơrơmut laih anŭn pơrơmut kơ tơdruă yơh. 4Wơ̆t tơdah kơnuih ta jing sat kar hăng anŭn, samơ̆ Ơi Adai khăp kơ ƀing ta hăng pơrơđah brơi tơlơi klă djrưng laih anŭn tơlơi khăp kơ ta, 5Ñu pơklaih hĭ laih ƀing ta, ƀu djơ̆ yuakơ hơdôm tơlơi tơpă hơnơ̆ng ƀing ta hơmâo ngă laih ôh, samơ̆ yuakơ tơlơi khăp pap Ñu yơh. Ñu pơklaih hĭ laih yua mơ̆ng tơlơi rao tơlơi tơkeng glaĭ laih anŭn tơlơi pơphrâo glaĭ yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam yơh. 6Yang Bơngăt Hiam jing Pô Ơi Adai čơmah pha brơi laih ƀơi ƀing ta mơ̆ng Yang Yêsu Krist Pô Pơklaih ta yơh, 7tui anŭn kiăng kơ, tơdang tŭ tơlơi yap tơpă yua mơ̆ng tơlơi khăp pap Ñu, ƀing ta dưi jing hĭ ƀing dưi tŭ mă tơlơi čang rơmang tơlơi hơdip hlŏng lar yơh. 8Anŭn yơh jing tơlơi pơhiăp lăp kơnang biă mă. Laih anŭn kâo kiăng kơ ih pơhiăp kơđŏm kơ hơdôm tơlơi anŭn yơh, kiăng kơ ƀing hlơi pô hơmâo đaŏ kơnang laih kơ Ơi Adai dưi răng pơñen jao gơñu pô kiăng kơ ngă tơlơi bruă hiam klă yơh. Hơdôm tơlơi anŭn jing hiam biă mă laih anŭn djơ̆ lăp kơ rĭm čô mơnuih yơh.
9Samơ̆ brơi kơ ih pơbĕ đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng khul tơlơi pơrơjăh, tơlơi pơruai kơnung djuai, tơlơi pơrơdjơ̆ pơrơsao laih anŭn khul tơlơi brŏk ƀuăh kơ tơlơi juăt Môseh, yuakơ hơdôm tơlơi anŭn jing ƀu năng lăp hăng ƀu tŭ yua ôh. 10Bơ kơ mơnuih kiăng pơkăh pơpha tơpul, pơkơđiăng bĕ kơ ñu sa wơ̆t laih anŭn pơkơđiăng kơ ñu tal dua dơ̆ng. Tơdơi kơ anŭn, anăm tĕk wĕk pơgop hăng ñu dơ̆ng tah. 11Ih dưi thâo yơh kơ tơlơi mơnuih kar hăng anŭn jing pô tŭ pơwĕ pơwŏ laih anŭn soh sat. Ñu jing pô klă̱ kơđi kơ ñu pô yơh.

Hơdôm Tơlơi Pơtă Hơnăl Tuč

12Kâo či pơkiaŏ Artemas ƀôdah Tukhikos nao pơ ih yơh. Brơi kơ ih gir kiăng kơ rai pơ kâo tañ ƀơi plei Nikopolis, yuakơ kâo hơmâo khưp kiăng dŏ glaĭ pơ anŭn yơh amăng bơyan puih. 13Ngă bĕ hơget tơlơi ih dưi kiăng kơ djru kơ pô pơgăl pơgang anăn Zênas laih anŭn Apollos kiăng kơ nao hyu laih anŭn ƀing gơñu dưi hơmâo djŏp tơlơi ƀing gơñu kơƀah kiăng. 14Ƀing đaŏ ta khŏm hrăm pơjao gơñu pô kiăng kơ ngă nanao tơlơi bruă hiam klă, kiăng kơ ƀing gơñu dưi djru brơi tơlơi kơƀah kiăng ječ ameč laih anŭn anăm hơdip hơdôm tơlơi hơdip ƀu pơtơbiă rai boh tŭ yua ôh.
15Abih bang ƀing dŏ hăng kâo le̱ng kơ mơit tơlơi pơhiăp kơkuh kơ ih. Pơhiăp kơkuh brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô khăp kơ ƀing gơmơi amăng tơlơi đaŏ kơnang.
 Rơkâo tơlơi khăp pap Ơi Adai dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih.