5

Chúng Ta Chiến Thắng Thế Gian

1Ai tin rằng Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời. Ai yêu Ðấng sinh ra Con cũng yêu Con do Ngài sinh ra. 2Bởi điều nầy chúng ta biết rằng chúng ta yêu con cái Ðức Chúa Trời: khi chúng ta yêu kính Ðức Chúa Trời và thi hành các điều răn Ngài. 3Vì yêu kính Ðức Chúa Trời là vâng giữ các điều răn Ngài; và các điều răn Ngài không nặng nề. 4Vì ai được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời đều chiến thắng thế gian, và đây là sự đắc thắng đã chiến thắng thế gian: đức tin của chúng ta. 5Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không là người tin rằng Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời?

Lời Chứng về Ðấng Christ

6Chính Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ, đã đến bằng nước và huyết, không phải chỉ bằng nước, nhưng bằng nước và huyết. Chính Ðức Thánh Linh là Ðấng làm chứng, vì Ðức Thánh Linh là chân lý.
7Có ba bằng chứng: 8Ðức Thánh Linh, nước, và huyết; cả ba đều làm chứng về một việc. 9Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người phàm, thì lời chứng của Ðức Chúa Trời cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Ðức Chúa Trời, và Ngài làm chứng về Con Ngài.
10Ai tin Con Ðức Chúa Trời thì có bằng chứng đó trong lòng; ai không tin Ðức Chúa Trời thì mặc nhiên cho Ngài là kẻ nói dối, vì đã không tin lời chứng của Ðức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài. 11Ðây là lời chứng: Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.

Sự Sống Ðời Ðời

13Tôi viết những điều nầy cho anh chị em, những người tin vào danh Con Ðức Chúa Trời, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời.

Vững Tâm Cầu Nguyện

14Ðây là sự vững tâm chúng ta có trước thánh nhan Ngài: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài cầu xin điều chi, Ngài nghe chúng ta. 15Nếu chúng ta biết rằng Ngài nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, chúng ta biết rằng chúng ta có những gì chúng ta đã cầu xin Ngài.
16Nếu ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đến nỗi chết, người ấy hãy cầu xin, Ngài sẽ ban cho người ấy được sống, tức là ban cho người phạm tội không đến nỗi chết. Có một tội đưa đến cái chết, và tôi không bảo anh chị em cầu xin cho điều đó. 17Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết.

Lời Kết

18Chúng ta biết rằng không ai được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời lại cứ phạm tội, nhưng được Ðấng sinh ra bởi Ðức Chúa Trời bảo vệ, và Kẻ Ác không đụng đến người ấy được. 19Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian nằm dưới quyền lực của Kẻ Ác.
20Chúng ta cũng biết rằng Con Ðức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta tri thức, để chúng ta có thể biết Ðấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Ngài, là Ðấng Chân Thật, vì chúng ta ở trong Con Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Ðức Chúa Trời Chân Thật và sự sống đời đời.
21Hỡi các con thơ, hãy giữ mình khỏi các thần tượng.