5

Klei Dưi hŏng Lăn Ala

1Hlei pô đăo kơ Yêsu jing Yang Krist, pô anăn kkiêng leh mơ̆ng Aê Diê, leh anăn hlei pô khăp kơ Ama khăp msĕ mơh kơ anak gơ̆. 2Hŏng klei anei drei thâo kơ drei khăp kơ phung anak Aê Diê: tơdah drei khăp kơ Aê Diê leh anăn gưt jih klei Ñu mtă. 3 Snei jing klei drei khăp kơ Aê Diê: tơdah drei gưt jih klei Ñu mtă. Leh anăn klei Ñu mtă amâo jing ktrŏ ôh. 4Kyuadah jih jang hlei pô Aê Diê kkiêng leh dưi hŏng lăn ala; leh anăn klei dưi hŏng lăn ala jing klei drei đăo. 5Hlei jing pô dưi hŏng lăn ala? Knŏng hlei pô đăo kơ Yêsu jing Anak Aê Diê.

Klei Hưn Bi Sĭt kơ Yêsu Krist

6Yêsu Krist anei jing Pô hriê leh hŏng êa leh anăn hŏng êrah; Ñu hriê amâo djŏ knŏng hŏng êa ôh, ƀiădah hŏng êa wăt êrah. 7Leh anăn Mngăt Myang jing Pô hưn bi sĭt, kyuadah Mngăt Myang jing klei sĭt nik. 8Mâo tlâo mta hưn bi sĭt: Mngăt Myang, êa, leh anăn êrah; leh anăn tlâo mta anăn bi tŭ sơăi. 9Tơdah drei đăo klei mnuih hưn bi sĭt, klei Aê Diê hưn bi sĭt jing prŏng hĭn; kyuadah klei Aê Diê hưn bi sĭt djŏ kơ Anak Ñu. 10Hlei pô đăo kơ Anak Aê Diê mâo klei hưn bi sĭt anăn hlăm ñu pô. Hlei pô amâo đăo kơ Aê Diê ôh, mjing Aê Diê luar, kyuadah pô anăn amâo đăo ôh kơ klei Aê Diê hưn bi sĭt leh djŏ kơ Anak Ñu. 11 Snei jing klei Ñu hưn: Aê Diê brei leh kơ drei klei hdĭp hlŏng lar, leh anăn klei hdĭp anei dôk hlăm Anak Ñu. 12Hlei pô mâo Anak mâo leh klei hdĭp; hlei pô amâo mâo Anak Aê Diê amâo mâo klei hdĭp ôh.

Klei Hdĭp Hlŏng Lar

13Kâo čih klei anăn kơ diih phung đăo leh kơ anăn Anak Aê Diê, čiăng kơ diih dưi thâo diih mâo leh klei hdĭp hlŏng lar. 14Snei klei knang drei mâo hlăm Ñu: tơdah drei akâo tui si klei Ñu čiăng, Ñu hmư̆ drei. 15Leh anăn tơdah drei thâo Ñu hmư̆ jih klei drei akâo, drei thâo kơ drei mâo leh mnơ̆ng drei akâo kơ Ñu. 16Tơdah arăng ƀuh ayŏng adei ñu ngă klei soh amâo bi truh klei djiê ôh, ñu srăng akâo, leh anăn Aê Diê srăng brei klei hdĭp kơ phung ngă klei soh amâo bi truh klei djiê ôh. Mâo klei soh bi truh klei djiê. Kâo amâo lač ôh brei arăng wah lač kơ klei soh anăn. 17Jih jang klei wê jing klei soh, ƀiădah mâo klei soh amâo bi truh klei djiê ôh.
18Drei thâo phung Aê Diê kkiêng leh amâo lŏ ngă soh ôh, ƀiădah Pô Aê Diê kkiêng leh kiă kriê ñu, leh anăn yang jhat amâo ruêh ñu ôh.
19Drei thâo kơ drei jing anak Aê Diê, leh anăn jih lăn ala dôk ti gŭ klei myang yang jhat.
20Leh anăn drei thâo kơ Anak Aê Diê truh leh, leh anăn brei leh kơ drei klei thâo săng čiăng thâo kral Pô sĭt nik; leh anăn drei dôk hlăm Pô sĭt nik, hlăm Anak Ñu Yêsu Krist. Ñu yơh jing Aê Diê sĭt nik leh anăn klei hdĭp hlŏng lar. 21Ơ phung anak điêt, đăm kkuh mpŭ kơ rup yang ôh.