4

Linh Chân Thật và Linh Giả Dối

1Anh chị em yêu dấu, đừng vội tin linh nào cả, nhưng hãy thử xem các linh ấy có phải đến từ Ðức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện khắp thế gian rồi. 2Nhờ cách nầy anh chị em có thể nhận biết Linh của Ðức Chúa Trời: hễ linh nào xưng nhận Ðức Chúa Jesus Christ đã nhập thể là linh đến từ Ðức Chúa Trời, 3còn linh nào không xưng nhận Ðức Chúa Jesus thì không đến từ Ðức Chúa Trời, nhưng là linh của Kẻ Chống Ðấng Christ; đó là linh anh chị em đã nghe rằng nó sẽ đến, và nay đã đến trong thế gian rồi.
4Hỡi các con thơ, các con thuộc về Ðức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Ðấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. 5Chúng thuộc về thế gian, nên chúng nói theo quan điểm của thế gian, và thế gian nghe theo chúng. 6Chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời; ai biết Ðức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không thuộc về Ðức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Nhờ đó chúng ta biết ai có linh chân thật và ai có linh giả dối.

Ðức Chúa Trời Là Tình Yêu

7Anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Ðức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời và biết Ðức Chúa Trời. 8Ai không yêu thì không biết Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời là tình yêu. 9Tình yêu của Ðức Chúa Trời đã được bày tỏ cho chúng ta qua điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Con ấy được sống. 10Tình yêu ấy thể hiện qua điều nầy: không phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm con vật hiến tế chuộc tội chúng ta.
11Anh chị em yêu dấu, nếu Ðức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, chúng ta cũng phải yêu nhau. 12Chưa ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ; nhưng nếu chúng ta yêu nhau, Ðức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. 13Bởi điều nầy chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Ðức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.
14Chúng tôi đã thấy nên làm chứng rằng Ðức Chúa Cha đã sai Ðức Chúa Con làm Ðấng Giải Cứu thế gian. 15Ai xưng nhận Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời thì Ðức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Ðức Chúa Trời.
16Chúng ta đã biết và tin tình yêu Ðức Chúa Trời dành cho chúng ta. Ðức Chúa Trời là tình yêu; ai ở trong tình yêu là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy.
17Nhờ đó tình yêu được trọn vẹn trong chúng ta, hầu chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét, vì Ngài như thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.
18Không có sự sợ hãi trong tình yêu; ngược lại tình yêu trọn vẹn tống khứ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi đi đôi với hình phạt, nên ai sợ hãi thì chưa được trọn vẹn trong tình yêu. 19Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước.
20Nếu ai nói, “Tôi yêu Ðức Chúa Trời” mà ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì người nào không yêu anh chị em mình là những người mình thấy được, thì không thể yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng mình chưa thấy. 21Chúng ta có điều răn Ngài truyền như thế nầy: Ai yêu Ðức Chúa Trời cũng phải yêu anh chị em mình.