5

Tơlơi Đaŏ Amăng Ană Đah Rơkơi Ơi Adai

1Hlơi pô đaŏ kơnang kơ tơlơi Yang Yêsu jing Pô Krist, ñu anŭn tŭ tơkeng rai mơ̆ng Ơi Adai yơh, laih anŭn hlơi pô khăp kơ Yang Ama, ñu anŭn ăt khăp kơ ană bă Ơi Adai mơ̆n. 2Anai yơh jing mơta tơlơi ƀing ta thâo krăn ƀing ta khăp kơ ƀing ană bă Ơi Adai: Anŭn jing tơdang ƀing ta khăp kơ Ơi Adai laih anŭn ngă tui khul tơlơi Ñu pơđar. 3Anai yơh jing tơlơi khăp kơ Ơi Adai: Gưt tui khul tơlơi Ñu pơđar, laih anŭn khul tơlơi Ñu pơđar ƀu pơkơtraŏ kơ ƀing ta ôh, 4yuakơ hlơi pô tŭ tơkeng rai mơ̆ng Ơi Adai, ñu anŭn dưi hĭ hăng lŏn tơnah yơh. Anai yơh jing tơlơi dưi hĭ, jing tơlơi ƀing ta hơmâo dưi hĭ laih kơ lŏn tơnah, anŭn jing yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang ta yơh. 5Hlơi jing pô dưi hĭ kơ lŏn tơnah lĕ? Kơnơ̆ng hlơi pô đaŏ kơnang kơ tơlơi Yang Yêsu jing Ană Đah Rơkơi Ơi Adai đôč yơh.
6Anŭn yơh jing Pô rai laih mơ̆ng ia laih anŭn drah, jing Yang Yêsu Krist yơh. Ñu ƀu rai kơnơ̆ng mơ̆ng ia đôč ôh, samơ̆ mơ̆ng ia laih anŭn mơ̆ng drah. Laih anŭn Yang Bơngăt Hiam yơh jing Pô ngă gơ̆ng jơlan, yuakơ Yang Bơngăt Hiam jing tơlơi sĭt. 7Yuakơ hơmâo klâo mơta ngă gơ̆ng jơlan brơi: 8Yang Bơngăt, ia laih anŭn drah; laih anŭn klâo mơta anŭn pơtŭ ư hrŏm hơbĭt yơh. 9Ƀing ta tŭ mă tơlơi mơnuih ngă gơ̆ng jơlan, samơ̆ tơlơi Ơi Adai ngă gơ̆ng jơlan jing prŏng hloh yuakơ anŭn jing tơlơi Ơi Adai ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi Ană Ñu. 10Hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ană Đah Rơkơi Ơi Adai, ñu anŭn hơmâo tơlơi gơ̆ng jơlan anŭn amăng pran jua ñu. Samơ̆ hlơi pô ƀu đaŏ kơnang kơ Ơi Adai ôh, ñu anŭn pơjing kơ Ơi Adai jing Pô ƀlŏr yơh, yuakơ ñu ƀu đaŏ ôh kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă gơ̆ng jơlan laih kơ Ană Đah Rơkơi Ñu. 11Laih anŭn anai yơh jing tơlơi ngă gơ̆ng jơlan: Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ ƀing ta tơlơi hơdip hlŏng lar, laih anŭn tơlơi hơdip anŭn dŏ amăng Ană Đah Rơkơi Ñu. 12Hlơi pô hơmâo Yang Ană, ñu anŭn hơmâo tơlơi hơdip anŭn; hlơi pô ƀu hơmâo Yang Ană Ơi Adai ôh, ñu anŭn ƀu hơmâo tơlơi hơdip anŭn ôh.

Tơlơi Hơdip Hlŏng Lar

13Kâo čih khul tơlơi anai kơ ƀing gih jing ƀing đaŏ kơnang kơ anăn Ană Đah Rơkơi Ơi Adai, tui anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi thâo krăn ƀing gih hơmâo tơlơi hơdip hlŏng lar. 14Laih anŭn anai yơh jing tơlơi kơjăp pran jua ƀing ta hơmâo amăng tơlơi rai jĕ pơ Ơi Adai: Tơdah ƀing ta rơkâo kơ Ñu hơget mơta tơlơi tui hăng Ñu kiăng, Ñu hơmư̆ ƀing ta yơh. 15Laih anŭn tơdang ƀing ta thâo laih Ñu hơmư̆ ƀing ta kơ mơta tơlơi ƀing ta rơkâo, ƀing ta thâo ƀing ta hơmâo hơdôm tơlơi ƀing ta rơkâo laih kơ Ñu anŭn yơh.
16Tơdah hlơi pô ƀuh ayŏng adơi ñu ngă soh samơ̆ ƀu ba truh kơ tơlơi djai ôh, ñu anŭn khŏm iâu laĭ laih anŭn Ơi Adai či brơi kơ gơ̆ tơlơi hơdip yơh. Kâo kiăng laĭ kơ ƀing hlơi pô tơlơi soh gơñu ƀu ba gơñu nao kơ tơlơi djai ôh. Hơmâo mơ̆n tơlơi soh ba nao kơ tơlơi djai. Kâo ƀu pơhiăp kơ tơlơi ñu khŏm iâu laĭ kơ tơlơi soh kar hăng anŭn ôh. 17Abih bang bruă ngă ƀu djơ̆, jing soh yơh, laih anŭn hơmâo mơ̆n tơlơi soh ƀu ba nao kơ tơlơi djai ôh.
18Ƀing ta thâo hlơi pô tŭ tơkeng rai mơ̆ng Ơi Adai, ñu anŭn ƀu tŏ tui dŏ amăng tơlơi ngă soh ôh. Hlơi pô tŭ tơkeng rai mơ̆ng Ơi Adai, jing Pô răk wai ñu anŭn rơnŭk hơđơ̆ng yơh, laih anŭn pô sat ƀai ƀu dưi ngă sat kơ ñu anŭn ôh. 19Ƀing ta thâo ƀing ta jing ană bă Ơi Adai, laih anŭn pô sat ƀai hlak dŏ git gai abih bang lŏn tơnah. 20Laih anŭn ƀing ta ăt thâo mơ̆n kơ tơlơi Ană Đah Rơkơi Ơi Adai hơmâo rai hăng brơi laih kơ ƀing ta tơlơi thâo hluh, tui anŭn ƀing ta dưi thâo krăn Ñu jing sĭt. Laih anŭn ƀing ta dŏ amăng Ñu jing Pô sĭt, anŭn jing amăng Ană Đah Rơkơi Ñu, jing Yang Yêsu Krist yơh. Laih anŭn Ñu jing Ơi Adai sĭt laih anŭn tơlơi hơdip hlŏng lar.
21Ơ ƀing ană bă khăp hơi, răng bĕ gih pô mơ̆ng khul rup trah.