Giới Thiệu

 Nối tiếp theo 1 Sa-mu-ên, quyển sách này ghi lại triều đại của vua Đa-vít, vị vua vĩ đại nhất của toàn dân Y-sơ-ra-ên. Thoạt đầu, vua Đa-vít cai trị chi tộc Giu-đa ở miền nam (chương 1–4), trong khi vua Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, cai trị các chi tộc miền bắc. Sau khi vua Ích-bô-sết qua đời, các chi tộc miền bắc họp lại tôn vua Đa-vít làm vua của họ. Thế là vua Đa-vít cai trị toàn dân Y-sơ-ra-ên, từ bắc vô nam (chương 5–20). Các chương 21–24 thu thập một vài biến cố xảy ra dưới triều vua Đa-vít, nhưng chưa được ghi lại trong các chương trên.
 2 Sa-mu-ên cho chúng ta thấy vua Đa-vít là một người tài trí vượt bực và có đức tin lớn. Tuy nhiên vua Đa-vít cũng có những lúc yếu đuối và sa ngã. Nhưng vua Đa-vít vĩ đại ở chỗ vua biết nhận lỗi của mình: Vua xưng tội với CHÚA, được Ngài tha tội, và chấp nhận hậu quả do tội lỗi mình gây ra.
 Dân Y-sơ-ra-ên ghi nhớ công lao vĩ đại của vua Đa-vít và lời Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ lập ngôi nước vua Đa-vít vững bền mãi mãi (7:16). Sau này, khi đất nước nguy vong, dân Y-sơ-ra-ên luôn mong đợi một vị vua cứu tinh sanh ra từ dòng dõi vua Đa-vít. Đó là lý do vì sao Đức Giê-su, là Đấng Cứu Thế Đức Chúa Trời sai đến, được gọi là “Con vua Đa-vít” (Ma-thi-ơ 20:29-34; 21:9).

Bố Cục

1. Vua Đa-vít cai trị xứ Giu-đa 1:1–4:12
2. Vua Đa-vít cai trị toàn nước Y-sơ-ra-ên 5:1–20:26
3. Những năm đầu 5:1–10:19
4. Vua Đa-vít và Bát-sê-ba 11:1–12:25
5. Những năm hoạn nạn 12:26–20:26
6. Phụ lục: một vài biến cố dưới triều vua Đa-vít 21:1–24:25