1

Hạnh Phúc Thật

  1Phước cho người nào
   Không đi theo mưu kế kẻ ác,
   Không đứng trong đường tội nhân,
   Không ngồi chung với kẻ nhạo báng.
  2Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA,
   Ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy.
  3Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước,
   Sinh hoa quả đúng mùa,
  Lá không tàn héo.
   Mọi việc người làm đều thịnh vượng.
  4Kẻ ác không được như vậy,
   Nhưng chúng nó giống như rơm rác,
   Gió cuốn bay đi.
  5Nên kẻ ác sẽ không đứng nổi trong ngày phán xử,
   Tội nhân sẽ không được ở trong hội người công chính.
  6Vì CHÚA biết đường lối người công chính,
   Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.